BASIS AUDIOLOGIE 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 60.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Birgit Philips
Referentie GCLOAX01A00019
 
Trefwoorden
b640-audiologie, geluid, decibel, frequentie, golven, trillingen

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel ‘basis audiologie 1’ met de twee partims ‘geluidsleer’ en ‘audiologie en klinische audiometrie’ dekt de natuurkundige en audiologische achtergrond waarzonder een logopedist of een audioloog niet kan functioneren. Zowel een audioloog als logopedist dienen immers elementaire technieken van audiometrie te kunnen toepassen. De audioloog doet bovendien aan preventie en screening van gehoorstoornissen. De selectie van behandelde topics is dan ook zo vocationeel mogelijk gedaan. In dit opleidingsonderdeel wordt een basis aangeboden, die verder uitgediept wordt in o.a. het opleidingsonderdeel ‘basis audiologie 2’
De cursus geluidsleer wil een basis leggen voor de cursussen audiologie in de volgende jaren, maar reikt ook het conceptuele raamwerk aan voor andere aanverwante cursussen, waar het verschijnsel geluid of akoestiek te berde komt (o.a. stemstoornissen).

Leerinhoud
Geluidsleer
Overzicht van sleutelbegrippen uit de fysica.
Enkelvoudige trillingen: amplitude, frequentie, periode, fase.
Complexe trillingen.
Fourieranalyse.
Oscillogram, spectrum en spectrogram.
Buiging, terugkaatsing en interferentie.
Staande golven.
Decibelschalen.
Impedantie en resonantie.

Audiologie en klinische audiometrie
Deze cursus legt vanuit de audiologie het verband met elementen uit de medische component van de opleiding (audiologisch relevante aspecten van buiten-, midden-, binnenoorfysiologie) en behandelt de gehoortest bij uitstek: het tonaal limionair audiogram.
Audiologie van het buitenoor (m.i.v. kanaalresonantie).
Audiologie van het middenoor (m.i.v. versterkingsfunctie).
Audiologie van het binnenoor (m.i.v. theorie van de lopende golf, plaats- en periodiciteitswaarnemingsmechanismen, tonotopie, het begrip oto-akoestische emissie, kritische banden, resolutie en recruitment).
Audiogrammentypologie.
Tonale liminaire audiometrie: apparatuur, ijking (real-ear, elektroakoestisch) stimuli, responsen, Hughson-Westlaketechniek.
Maskeerproblematiek: waarmee, wannneer en hoeveel maskeren (plateaumethode).
Gevalsstudies.
Het practicum behandelt stemvorkproeven, audiogrammeninterpretatie, real ear ijking, audiometriesimulatie met aangepaste software.

Begincompetenties
Aanbevolen: enige voorkennis van trillingen en golven.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft een fundamenteel inzicht in trillingen, golven en geluid
Onder meer:
- de student kent de terminologie m.b.t. geluid, golven en trillingen en kan deze correct interpreteren en hanteren
- de student weet hoe geluid op verschillende manieren kan voorgesteld worden en kan dergelijke figuren ook interpreteren

Kerncompetentie 2: de student kan elementaire technieken van audiometrie toepassen
Onder meer:
- de student heeft inzicht in de audiometrische gevolgen van courante gehooraandoeningen
- de student weet hoe een audiogram afgenomen wordt en kan zelfstandig tonale audiogrammen opmaken, maskeren inbegrepen
de student kan en met aanzienlijke diepgang audiogrammen interpreteren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi ter beschikking, aan te vullen met collegedictaten.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 6.0 EUR
Geraamde totaalprijs: 6.0 EUR. Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak, waarbij klassikale initiatieven voorrang krijgen. Vragen kunnen ook via e-mail voorgelegd worden.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en leergesprekken. Practica die nauw aansluiten bij de theorie en uitmonden in zelfstandig audiometreren (o.m. gesimuleerde audiometrie a.d.h.v. computer). De aanpak is opzettelijk niet-natuurkundig en altijd meer op communicatiestoornissen en op gehoorgestoorden gericht.

Evaluatievorm
Geluidsleer 45%
Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen, waarbij een correctieformule wordt toegepast en met bijzondere aandacht voor grafieken. Formules moeten niet gememoriseerd, maar wel toegepast worden. Een rekenmachine op het examen is toegelaten.
Audiologie en klinische audiometrie 55%
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen en open vragen, waaronder een audiometrisch dossier. Bij de meerkeuzevragen wordt een correctieformule toegepast. Aanwezigheid en inzet voor het practicum zijn een must met het oog op het examen.

Beide clusteronderdelen kunnen het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf minimum 10/20.

OP-leden
Birgit Philips (Birgit.Philips@hogent.be)
Practicum audiometrie: Eefje Verschaeve (Eefje.Verschaeve@hogent.be)