WETENSCHAPPELIJK HANDELEN 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 3.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Catherine De Vos
Referentie GCLOAX01A00018
 
Trefwoorden
h100-informatie-documentatie-bibliotheekwetenschappen-archiefwetenschappen, s274-methodologie-van-het-wetenschappelijk-onderzoek, p160-statistiek

Doelstellingen
Binnen de paramedische beroepsbeoefening wordt steeds uitgegaan van een wetenschappelijke basis. Dit clusteronderdeel heeft tot doel de studenten vaardig te maken in het verkennen van verschillende wetenschappelijke bronnen voor Nederlandstalige en anderstalige vakliteratuur en in het interpreteren van beschrijvende en inferentiële statistische bewerkingen. Dit opleidingsonderdeel kent een vervolg in ‘wetenschappelijk handelen 2’ Gezien het gaat om een algemene competentie waarop verscheidene andere opleidingsonderdelen een beroep doen, zoals o.a. scriptie en stage, hoort dit clusteronderdeel in het eerste jaar thuis.

Leerinhoud
Vakliteratuur
Demonstratie van het verzamelen van literatuur.
Uitvoeren van opdrachten rond het zelfstandig opzoeken van zowel artikels, boeken als websites i.v.m. een zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp, waaronder correct weergeven van de referenties van de verzamelde bronnen, beoordelen van de verzamelde gegevens en erover reflecteren.
Statistiek deel 1
In deel 1 ligt de nadruk op het inzicht in enkele cruciale concepten, niet zozeer op het uitwerken van statistische berekeningen.
Meetniveau.
Populatie en steekproef.
Verdeling.
Hypothesen en significantiebegrip.
De notie variantieanalyse.
Correlatie/associatie en verschil.
Kengetallen voor centrale tendens (gemiddelde, modus, mediaan) en de spreiding (spreidingsbreedte, interkwartielafstand, standaarddeviatie).
Relatieve positie van een uitslag binnen een reeks (percentielen, decielen, z-schaal en transformaties ervan, eigenschappen van tests).

Begincompetenties
Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties van het opleidingsonderdeel "taalbeheersing", passieve kennis van vooral (geschreven) Engels, een tekst in digitaal formaat kunnen aanleveren.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan vakliteratuur m.b.t. logopedie en audiologie opzoeken, kritisch evalueren en verwerken en maakt daarbij adequaat gebruik van de Nederlandse taal
Onder meer:
- de student kan geschikte Nederlandstalige en anderstalige zoektermen vinden om op efficiënte wijze geschikte vakliteratuur terug te vinden
- de student kan de belangrijkste databanken en catalogi m.b.t. logopedie en audiologie raadplegen
- de student kan bronnen op correcte wijze weergeven, zowel in een bibliografie als in een tekst
- de student kan een kritische reflectie formuleren m.b.t. gevonden bronnen
- de student kan een antwoord formuleren op een vooraf geformuleerde onderzoeksvraag a.d.h.v. de geraadpleegde bronnen

Kerncompetentie 2: de student kan beschrijvende en inferentiële statistische bewerkingen die in de logopedie en audiologie voorkomen interpreteren.

Algemene competenties:
- de student getuigt van vermogen tot kritische reflectie
- de student getuigt van een inzet tot levenslang leren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::


Handboek: POLLEFLIET, L., Een eindwerk schrijven, do's & don'ts. Academia Press, 2009, 232 blz


Vakliteratuur
Opdrachtenbundel, documenten op elektronisch leerplatform.
Aanbevolen literatuur, niet verplicht:
- CORTHALS, P., VAN BORSEL, J. & VAN LIERDE, K., Vertaalwoordenboek logopedie en audiologie. Nederlands-Engels, Engels-Nederlands. Leuven, Acco, 2004, 126 blz.
- JOCHEMS, A.A.F. & JOOSTEN, F.W.M.G., Zakwoordenboek der Geneeskunde. Doetinchem, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 976 blz.
Statistiek deel 1
Syllabus

Studiekosten
Geraamde totaalprijs voor beide syllabi: 4.8 EUR. Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.


Ongeveer € 22 voor het handboek

Studiebegeleiding
Vakliteratuur
Er zijn een viertal feedbackmomenten voorzien, verspreid over het tweede semester van het academiejaar en in verschillende fasen van de opdrachtenreeks (vb. feedback m.b.t. het gekozen onderwerp, feedback m.b.t. de gekozen artikels, boeken en websites). De studenten kunnen ook zelf het initiatief nemen om extra begeleiding te vragen.
Statistiek deel 1
Monitoraat op aanvraag, waarbij klassikale vragen voorrang krijgen. Studenten kunnen ook via e-mail en het Dokeosplatform vragen voorleggen over statistiek.

Onderwijsvormen
Vakliteratuur
Informatiesessie tijdens de onthaalweek met uitleg over het doel en de werkwijze van het partim ‘vakliteratuur’, instructiesessie in de bibliotheek, computerlokaal of zelfstudiecentrum met begeleide oefening op het leren opzoeken van informatie via de beschikbare bronnen. Vervolgens werkt de student zelfstandig verder aan de opdracht. Hierbij zijn enkele feedbackmomenten voorzien (cf. supra) en individuele begeleiding mits afspraak is steeds mogelijk. De taken worden grotendeels ingediend via studentenpublicaties op het elektronisch leerplatform.
Statistiek
Hoorcolleges, demonstraties, individueel werk, oefeningen statistiek.

Evaluatievorm
Vakliteratuur 40%
Het eindtotaal voor het partim vakliteratuur wordt berekend op basis van de verschillende opdrachten die door de student tegen vooraf opgegeven deadlines gedurende het academiejaar ingediend worden en a.d.h.v. verschillende vooraf opgegeven criteria. Dit clusteronderdeel kan het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf minimum 10/20. De score in tweede zittijd wordt bepaald door een vervangopdracht op basis van de individuele tekorten van de student.
Statistiek 60%
Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen. Dit clusteronderdeel kan het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf minimum 10/20.

OP-leden
vakliteratuur: Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be) en Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)
statistiek deel 1: Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be)