TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 35.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Eddy Hoste
Referentie GCLOAX01A00016
 
Trefwoorden
h352-fonologie, h352-grammatica, h352-semantiek, h352-syntaxis, taalontwikkelingsstoornissen, taaldiagnostiek, taalonderzoek, taaltherapie

Doelstellingen
Als verdieping van het vak “spraak- en taalontwikkeling” uit het opleidingsonderdeel “normale ontwikkeling van het kind” uit het eerste semester, wordt de student in dit opleidingsonderdeel voorbereid op diagnosestelling en therapie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Leerinhoud
Vertraagde versus gestoorde taalontwikkeling.
Taalontwikkelingsstoornissen in relatie met andere factoren.
Diagnosestelling bij taalontwikkelingsstoornissen.
Taalontwikkelingstests.
Werkvormen voor taaltherapie.

Begincompetenties
Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties van het opleidingsonderdeel “normale ontwikkeling van het kind".

Eindcompetenties
Kerncompetenties 1: de student heeft kennis en inzicht in de vertraagde en gestoorde taalontwikkeling bij kinderen.
Onder meer :
- de student heeft inzicht in taalaspecten van kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis: kinderen met een mentale handicap, …
- de student heeft inzicht in onafhankelijke variabele omstandigheden voor taalontwikkeling, zoals o.a. milieu, tweetaligheid, …

Kerncompetentie 2: de student kan het juiste onderzoeksinstrument selecteren en een aansluitende behandelingswijze uitwerken.
Onder meer :
- de student kan zelfstandig een passend onderzoeksinstrument selecteren afnemen en interpreteren
- de student kan zelfstandig een gepaste therapie opstellen en uitvoeren
- de student kan de gepaste vakterminologie hanteren

Kerncompetentie 3: de student kan de testen uit een logopedisch onderzoek interpreteren en daarop aansluitend een geïndividualiseerd behandelingsplan opstellen en weergeven in verslag.
Onder meer :
- de student kan zelfstandig de testresultaten met behulp van de handleiding verbeteren,scoren en interpreteren
- de student kan aan de hand van een voorgesteld sjabloon de bevindingen in een standaardverslag verwerken.

Algemene competentie 1 : de student getuigt van vermogen tot kritische reflectie.
Onder meer :
- de student kan de aangereikte onderzoeks- en behandelingsmethoden kritisch beoordelen in functie van een correcte keuze
- de student kan de verkregen onderzoeks- en behandelingsresultaten kritisch analyseren en bijsturen waar nodig

Algemene competentie 2: de student getuigt van een inzet tot levenslang leren.
Onder meer :
- de student is op de hoogte van de ontwikkelingen van nieuwe onderzoeks- en behandelingsmethoden
- de student getuigt van bereidwilligheid tot maken van de aangereikte opdrachten uit het competentielabo

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus ter beschikking, aangevuld met oefenbundels voor de practica.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 9.0 EUR. Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.
Eventueel bijkomende kosten voor het bijwonen van een studiedag.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak, waarbij klassikale initiatieven voorrang krijgen.

Onderwijsvormen
Doceren, leergesprekken, klassikaal kindertaalcitaten analyseren in het licht van de leerstof van het moment. Videoprojecties met klassikale analyse van de verschillende facetten van de communicatie. Practica i.f.v. het toepassen van, werken met en interpreteren van taaltests en taalprogramma’s. Begeleide zelfstudie.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open en gesloten vragen (90 % van de punten) en permanente evaluatie (10% van de punten) op basis van een opdracht rond taaldiagnostiek.
Volgens de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis voor de delen met permanente evaluatie de beslissing 'afwezig' nemen indien de student meer dan 20% afwezig is geweest. Deze afwezigheden kunnen wettig of onwettig geweest zijn.
Bij de tweede zittijd worden de punten van de permanente evaluatie uit de eerste zittijd behouden.

OP-leden
Eddy Hoste (Eddy.Hoste@hogent.be)
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be)