SOCIALE VAARDIGHEDEN EN INLEIDING TOT HET BEROEP
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 5.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 40.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Fleur Gailly
Referentie GCLOAX01A00015
 
Trefwoorden
s260-psychologie, s270-pedagogiek en didaktiek, s283-psychopedagogiek, sociale vaardigheden, beroepshoudingen

Doelstellingen
De logopedist of audioloog dient constructieve relaties op te bouwen met cliënten en empathisch om te gaan met anderen. Hij kan optreden als trainer en adviseur voor zijn cliënt en diens omgeving. De theoretische basis voor deze vaardigheden wordt gelegd in het opleidingsonderdeel ‘psychopedagogiek’. De bedoeling van het partim ‘sociale vaardigheden’ is de studenten via een projectgerichte aanpak zicht te laten krijgen op hun eigen communicatie- en sociale vaardigheden en het belang daarvan, en dat reeds van bij aanvang van de opleiding en als voorbereiding op de stages. Bovendien wensen wij de studenten eveneens van bij de start van de opleiding kennis te laten maken met de verschillende doelgroepen waarmee zij als logopedist/audioloog in contact kunnen komen. In ‘inleiding tot het beroep’ wordt de rode draad doorheen de opleiding en het curriculum verduidelijkt en maakt de student kennis met settings waarin hij later terecht kan komen.

Leerinhoud
Curriculum logopedie en audiologie, leerlijnen, volgtijdelijkheidstabellen, domeinspecifiek referentiekader.
Kennismaking met enkele doelgroepen in de logopedie en audiologie.
Kennismaking met enkele tewerkstellingsmogelijkheden.
Hoe kom ik over naar anderen toe.
Communicatieve beïnvloeding.
Normen en waarden.
Slecht nieuwsgesprek.
Overleg- en vergadertechnieken.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
- De student heeft inzicht in het curriculum van de opleiding en de vereiste competenties voor het beroep van logopedist/audioloog
- De student heeft zicht op het werkveld van de logopedist/audioloog.
- De student kan op een correcte en professionele manier omgaan met anderen.
- De student heeft zicht op zijn eigen sociale vaardigheden (contactbereidheid, empathisch vermogen, …), kan deze correct inschatten en kan op basis daarvan werkpunten formuleren..
- De student kan feedback ontvangen en geven naar anderen toe op gepaste wijze.

Algemene competenties:
- Vermogen tot kritische (zelf)reflectie: de student kan reflecteren over zijn eigen sociale vaardigheden en deze op correcte wijze inschatten.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus, hand-outs van Powerpointpresentaties gebruikt tijdens de sessies, aangevuld met eigen notities.

Studiekosten
Geraamde prijs voor de syllabus: 1,5 €. Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.
Verblijf tijdens driedaagse: ongeveer 80 € (drank buiten de maaltijden niet inbegrepen).

Studiebegeleiding
Contact met de begeleiders voor feedback is mogelijk.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en infosessies m.b.t. ‘inleiding tot het beroep’, waarbij ook sprekers uit het werkveld uitgenodigd worden. Driedaagse op verplaatsing i.f.v. ‘sociale vaardigheden’, met een aantal praktische sessies in kleinere groepen en getuigenissen van sprekers uit zelfhulpgroepen. Daarnaast worden tijdens de driedaagse ook andere groepsactiviteiten voorzien.

Evaluatievorm
De evaluatie is een combinatie van permanente evaluatie (50%) enerzijds en de evaluatie van een portfolio (50%) anderzijds. De permanente evaluatie gebeurt tijdens de hoorcolleges/infosessies en tijdens de driedaagse. Voor het portfolio dient de student een aantal opdrachten uit te voeren.
Tweede zittijd is mogelijk, maar omwille van de aard van het opleidingsonderdeel worden de punten van de permanente evaluatie uit de eerste zittijd overgenomen. Op basis van de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis de beslissing 'afwezig' nemen indien de student meer dan 20% afwezig is tijdens de activiteiten. Deze afwezigheden kunnen al dan niet gewettigd zijn.

OP-leden
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be)
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)
Els De Rycke (Els.DeRycke@hogent.be)
Mie Cocquyt (Mie.Cocquyt@hogent.be)
Anne-Sofie Goemanne (Annesofie.Goemanne@hogent.be)
Paul Philips (Paul.Philips@hogent.be)
Lieve De Vos (Lieve.DeVos@hogent.be)