STEM- EN SPRAAKBEHEERSING 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 3.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Carla Ochelen
Referentie GCLOAX01A00014
 
Trefwoorden
b610-auditief systeem en spraak, houding, ademhaling, mondgedrag, vaardigheidsoefeningen, articulatie, stem

Doelstellingen
De basisdoelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student voor te bereiden op het uitoefenen van een spreekberoep. Dit geldt voor beide afstudeerrichtingen (logopedie en audiologie). Voor wat de studenten logopedie betreft, heeft dit opleidingsonderdeel nog 3 vervolgmodules ("stem- en spraakbeheersing 2", "stem- en spraakbeheersing 3" en "stem- en spraakbeheersing 4") met het oog op vervolmaking. Voor de studenten audiologie zijn er nog 2 vervolgmodules ("stem- en spraakbeheersing 2" en "toegepaste spreektechnieken").

Leerinhoud
Relaxatie en houding.
Correct ademtype bij het aanhouden van klanken.
Vaardigheidsoefeningen voor de articulatoren.
Articulatie op klank-en woordniveau.
Training van de auditieve sensibiliteit.
Mondgedrag.

Begincompetenties
Noodzakelijk: beschikken over goed functionerende NKO-organen. Zie in dit verband de screenende vragenlijst en het bilan bij de inschrijving (ook op de website). Naar aanleiding van het logopedisch bilan bij aanvang van het academiejaar wordt een advies geformuleerd. Dit kan een verwijzing naar een logopedist en/of een andere discipline inhouden.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis en inzicht in het gebruik van stem en spraak.
Onder meer:
- de student heeft inzicht in de discriminatie van aspecten van stem en spraak
- de student heeft inzicht in het eigen stem- en spreekgedrag
- de student heeft ook inzicht in het stem- en spreekgedrag van anderen
- de student kan de juiste vakterminologie gebruiken

Kerncompetentie 2: de student kan de technieken eigen aan het beheersen van stem en spraak correct hanteren.
Onder meer:
- de student kan een eutone houding en correcte ademhaling bij het aanhouden van klanken demonstreren
- de student heeft een correcte articulatie op klank- en woordniveau, met eventueel uitzondering van [r], [R],[s], [g],[h],[l]
- de student vertoont een correct mondgedrag
- de student kan zijn auditieve vaardigheden aanwenden voor identificatie van de norm
- de student kan de aangeleerde vaardigheden correct uitvoeren en demonstreren

Algemene competentie: het vermogen tot kritische reflectie.
Onder meer:
- de student kan de aangeleerde vaardigheden beoordelen en bijsturen bij zichzelf en bij anderen
- de student kan een correcte articulatie herkennen en kan eventuele fouten bij zichzelf analyseren en bijsturen
- de student gaat positief om met kritiek en kan op een empathische wijze opmerkingen geven aan medestudenten

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus en handboeken:
ELDAR, A.M., FRANKEN, M.C. en KOOIJMAN, P.G.C., Spreken en zingen. Assen, Van Gorcum, 2003, 168 blz.
HUYBRECHTS, G., e.a. Articulatie in de praktijk, Consonanten. Leuven, Acco, 2005, 279 blz. HUYBRECHTS, G., e.a. Articulatie in de praktijk, Vocalen en diftongen. Leuven, Acco, 2005, 123 blz.

Studiekosten
De geraamde totaalprijs bedraagt 62 EUR (waarvan ongeveer 60.0 EUR voor de handboeken).
Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.

Studiebegeleiding
Monitoraat op voorziene uren of op afspraak en extra oefeningen in het competentielabo.

Onderwijsvormen
Logopedisch bilan, beperkt aantal uren hoorcollege, voornamelijk practica met duiding en uitleg bij de verschillende vaardigheden, invullen van diverse opdrachten, demonstraties, inoefening met feedback en bijsturing. Bespreking video-opnames goede/slechte sprekers. Aanvullende oefeningen beschikbaar in het competentielabo.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen (20% van de punten) met open vragen, mondeling examen (80% van de punten). Op basis van de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis de beslissing ‘afwezig’ nemen voor de delen met permanente evaluatie indien de student meer dan 20% afwezig is geweest. Deze afwezigheden kunnen al dan niet gewettigd zijn. Bij een tweede zittijd worden de punten van de permanente evaluatie uit de eerste zittijd behouden.

OP-leden
Carla Ochelen (Carla.Ochelen@hogent.be)
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be)
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)