MEDISCHE COMPONENT 1
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 65.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ancy Leroy
Referentie GCLOAX01A00013
 
Trefwoorden
b610-otorinolaryngologie, b640-neurologie, b640-neurofysiologie, b520-algemene pathologie

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel ‘Medische component 1’ past in de opleiding voor logopedist en voor audioloog omdat de patiënten waarmee zij geconfronteerd worden niet zelden een medisch probleem hebben of gehad hebben dat mee aan de basis ligt van de logopedische of audiologische problematiek. De cursus algemene anatomie, fysiologie en pathologie wil de studenten hiervoor de onmisbare basisnoties aanreiken. Diezelfde noties zijn echter ook van belang als het gaat om cliënten zonder medisch probleem, zoals beroepsssprekers, waar het normale functioneren geoptimaliseerd moet worden. Dit opleidingsonderdeel is opzettelijk vroeg binnen het volledige curriculum gesitueerd. De reden is vooral een kwestie van inhoudelijke aansluiting bij andere cursussen. De cursus rond neus-keel-oorkunde en die rond neurologie bouwen in verscheidene opzichten verder op hetgeen in de cursus algemene anatomie, fysiologie en pathologie is aangebracht. Zowel neurologie als neus-keel-oorkunde vormen de basis voor verscheidene andere cursussen die ernaar terugverwijzen in het kader van onderzoek en behandeling van communicatiestoornissen.

Leerinhoud
Algemene anatomie, fysiologie en pathologie
Cellen en weefsels.
De schedel.
Embryologie van het craniofaciale gebied.
Mimische spieren, kauwspieren en kaakgewricht.
Neusholte.
Mondholte.
Farynx.
Infraglottische luchtwegen.
Begrippen van klinische genetica.
Neus-keel-oorkunde
Bouw en werking van organen in het N.K.O.-gebied.
Neurologie
Anatomische structuur en functie van het centraal en perifeer zenuwstelsel.

Begincompetenties
Aanbevolen: elementaire begrippen uit de biologie en de scheikunde kennen, enige voorkennis van Latijn (met het oog op terminologie).

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis over en inzicht in de normale bouw en functie en de meest voorkomende pathologie van de mond, de neus- en keelholte en infraglottische luchtwegen die samen met de larynx het toekomstig werkterrein uitmaken van de logopedist(e).

Kerncompetentie 2: de student heeft kennis over en inzicht in de normale bouw en werking van organen in het N.K.O.-domein.

Kerncompetentie 3: de student kent en begrijpt de bouw en werking van het perifeer en centraal zenuwstelsel.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi.
Aanbevolen literatuur, niet verplicht:
FENEIS, H., Geïllustreerd anatomisch zakwoordenboek. Bohn stafleu Van Loghum, 2006, 530 blz. PORITSKY, R. & FREEMAN, B., Neuroanatomy to color and study. Philadelphia, Hanley en Belfus, 2004, 146 blz. GREGOIRE, L., e.a., Anatomie en fysiologie van de mens. Utrecht, Zutphen, ThiemeMeulenhoff, 2007, 491 blz.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 13.0 EUR. Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.

Studiebegeleiding
Ruimte voor bijkomende vragen onmiddellijk voor en na de lessen. Vragen kunnen ook via e-mail voorgelegd worden.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met audiovisuele ondersteuning, bestuderen van didactisch anatomisch materiaal, blanco tekeningen aanvullen.

Evaluatievorm
Algemene anatomie, fysiologie en pathologie 40%
Schriftelijk examen met open vragen.
Neus-keel-oorkunde 30%
Schriftelijk examen, met open en/of meerkeuzevragen.
Neurologie 30%
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen en invuloefeningen op tekeningen.
Elk van de drie clusteronderdelen kan het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf 10/20.

OP-leden
algemene anatomie, fysiologie en pathologie: Ancy Leroy (Ancy.Leroy@hogent.be)
neus-keel-oorkunde: prof. Bart Vinck
neurologie: dr. Tommy Bosman