TAALBEHEERSING
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 8.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els De Rycke
Referentie GCLOAX01A00012
 
Trefwoorden
h350-linguïstiek, morfologie, h352-grammatica, h352- semantiek, h352-syntaxis, spelling, stellen

Doelstellingen
Orthografie en stellen
Logopedisten en audiologen zijn in de bredere zin van het woord communicatiedeskundigen. Dit impliceert behalve een goede beheersing van de eigen stem en spraak ook een beheersing van de geschreven taal. Het algemene doel is hier een schriftelijke communicatie die als voorbeeld kan doorgaan en dit impliceert een correcte spelling. Specifiek voor logopedisten legt dit clusteronderdeel een absoluut onmisbare basis voor de behandeling van spellingsstoornissen.
Linguïstiek
In het opleidingsonderdeel linguïstiek dat deel uitmaakt van een cluster, maken de studenten kennis met allerlei aspecten van taal en trainen ze hun taalvaardigheid die ze in hun eerste werkervaringen als professionele bachelor van hun afstudeerrichting kunnen verwachten.

Leerinhoud
Orthografie
De spellingsregels en oefeningen met specifieke aandacht voor de nieuwste spellingshervormingen.
Stellen
De essentie uit vakliteratuurfragmenten (ook anderstalige vakliteratuur zoals bijvoorbeeld abstracts), samengevat weergeven, met gebruikmaking van de juiste vaktermen in het Nederlands.
Linguïstiek
Inleiding tot de taal en taalkunde.
Morfologie en semantiek.
Syntaxis = woordleer en zinsleer.


Begincompetenties
Aanbevolen: spellingsregels kennen en kunnen toepassen in het eigen spontaan schrijven en grammaticale regels beheersen, zoals voorzien in de eindtermen van het middelbaar onderwijs.


Eindcompetenties
Orthografie
- de student heeft kennis van en inzicht in de orthografische regels van het Nederlands en kan deze toepassen in zijn eigen schrijven
- de student heeft kennis van en inzicht in de nieuwste spellingshervormingen en kan deze kennis toepassen in hun eigen schrijven

Stellen
- de student is in staat een tekst over het vakgebied zo te herformuleren dat een beroepsbeoefenaar er de essentie van het origineel in terugvindt
- de student is in staat vakterminologie correct te hanteren

Linguïstiek
- de student kent de herkomst en de ontwikkeling van het Nederlands, het verschil tussen taalvariëteiten en standaardtaal en een aantal taalkundige disciplines
- de student kent de morfologie, de flexionele en lexicale morfologie, de mogelijkheden van nieuwe woordvormingen en van woordverlies en ten slotte de variaties in woordbetekenis
- de student kent de woordleer en de zinsleer, de verschillende woordsoorten en zinsleer ; kan enkelvoudige en meervoudige zinnen grammaticaal ontleden

Algemene competenties: de student kan de opgedane kennis transfereren en er kritisch over nadenken.
Onder meer:
- de student kent de woordleer en de zinsleer en kan kritisch reflecteren op eventuele mogelijkheden
- de student kan op een professionele manier omgaan met taken


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Orthografie
Handboeken:
DE SCHRIJVER, J. en NEIJT, A., Handboek Spelling. Mechelen, Wolters Plantyn, 2005, 430 blz.
DE SCHRIJVER, J., Oefenboek spelling. Mechelen, Wolters Plantyn, 2006, 124 blz.
Beide boeken worden door de uitgever aangeboden in een studentenpakket via het ISBN-nummer: 9030193239 .
Aan te vullen met collegedictaten.
Aanbevolen literatuur, niet verplicht:
PERMENTIER, L., Woordenlijst Nederlandse Taal (Het Groene boekje). Tielt, Den Haag, Lannoo, 1056 blz.
Stellen
Aanbevolen literatuur, niet verplicht:
CORTHALS, P., VAN BORSEL, J. & VAN LIERDE, K., Vertaalwoordenboek logopedie en audiologie. Nederlands-Engels, Engels-Nederlands. Leuven, Acco, 2004, 126 blz.
JOCHEMS, A.A.F. & JOOSTEN, F.W.M.G., Zakwoordenboek der Geneeskunde. Doetinchem, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 976 blz.
Linguïstiek
Syllabus, aan te vullen met collegedictaten. Handboek: SMEDTS, W. & VAN BELLE, W., Taalboek Nederlands. Kapellen, Pelckmans, 2003, 448 blz.

Studiekosten
De geraamde totaalprijs voor de verplichte handboeken, syllabus en kopies bedraagt 60 EUR (waarvan ongeveer 35 EUR voor de handboeken). De syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.

Studiebegeleiding
Orthografie en stellen
Monitoraten worden georganiseerd. Hierin worden extra oefeningen en extra uitleg gegeven. Voor orthografie is er ook een introductiecursus in de onthaalweek.
Linguïstiek
Introductiecursus in de onthaalweek. Mogelijkheid tot afspraak met de docent.

Onderwijsvormen
Orthografie en stellen
Oefensessies, opdrachten/oefeningen thuis uitwerken en in de klas bespreken, begeleide zelfstudie.
Linguïstiek
Hoorcolleges, klassikaal moeilijke syntactische gevallen oefenen. Begeleide zelfstudie o.v.v. toepassingen en oefeningen op de leerstof.

Evaluatievorm
Orthografie en stellen 50%
Permanente evaluatie via toetsen tijdens de sessies (25% van de punten) en schriftelijk examen (dictee) (75% van de punten). Belangrijk: studenten moeten voor het vak spelling afzonderlijk slagen met het oog op de stages in het tweede en derde jaar. Dit betekent dat in geval van een tekort voor spelling (scores vanaf 7/20 of lager) kan afgeweken worden van het principe van het gewogen clustergemiddelde voor het opleidingsonderdeel taalbeheersing. Er is geen zittijdoverdracht mogelijk voor dit onderdeel. Voor de tweede zittijd worden de punten van het deel permanente evaluatie overgenomen uit de eerste zittijd.
Linguïstiek 50%
Permanente evaluatie (20% van de punten) op basis van schriftelijke oefeningen bij het zelf verwerken van een deel van de leerstof. Schriftelijk examen (80% van de punten) met meerkeuzevragen, invuloefeningen, juist/fout-vragen, denkvragen, woord- en zinsanalyse toepassen op niet behandelde woorden en zinnen,… Dit clusteronderdeel kan het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf 10/20. Voor tweede zittijd bestaat de evaluatie voor 100% uit een schriftelijk examen.

OP-leden
orthografie: Els Derycke (Els.DeRycke@hogent.be)
stellen: Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be)
linguïstiek: Inge Dewinter (Inge.Dewinter@hogent.be)