THEORIE SPRAAK EN TAAL
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul Corthals
Referentie GCLOAX01A00011
 
Trefwoorden
h351-fonetiek, h351-fonologie, h351-prosodie, h352-grammatica, h352-semantiek, h352-syntaxis, h361-neurolinguïstiek, h362-psycholinguïstiek, p200-akoestiek, b610-auditief-systeem-en-spraak, fonetisch schrift, ademhaling, articulatie, fonatie, stem

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel “Theorie van spraak en taal” met de twee geclusterde partims “Psycholinguïstiek” en “Fonetiek” bezorgt de student een denkkader waarzonder hij/zij later als logopedist of audioloog niet kan functioneren. De selectie van behandelde topics is dan ook zo beroepsgericht mogelijk. Dit opleidingsonderdeel is opzettelijk vroeg binnen het volledige curriculum gesitueerd. De reden is niet zozeer de beperkte vereisten qua voorkennis, maar vooral de ondersteuning naar andere opleidingsonderdelen toe: de verwantschap met de lessen over spraakstoornissen, stem- en spraakbeheerssing, taalontwikkelingsstoornissen zal meteen opgemerkt worden en later wordt naar dit opleidingsonderdeel teruggegrepen in o.a. de lessen over stemstoornissen, neurolinguïstiek en rehabilitatieve audiologie.

Leerinhoud
Psycholinguïstiek
Definitie van communicatie in de context van communicatiepathologie.
Modellen voor spraakverstaan en visuele woordherkenning.
Modellen voor spreken.
Hemisfeerspecialisatie.
Grove lokalisatie van hersenfuncties m.b.t. taalgebruik.
Fonetiek
Indeling, productiewijze en fonetische transscriptie van spraakklanken.
Ademhaling voor spraak.
Glottale verschijnselen en stemgeving.
Supraglottale verschijnselen en articulatie.
Perceptuele verschijnselen en akoestiek van de spraak.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis over en inzicht in de theoretische modellen over spraak- en taal productie, -perceptie en comprehensie.
Onder meer:
- de student kan de normale mechanismen in passende termen beschrijven
- de student kan de normale mechanismen koppelen aan de veelheid van mogelijke afwijkingen en hun pathogenese

Kerncompetentie 2: de student kan de fonetiek als instrument gebruiken voor zijn/haar toekomstig beroep.
Onder meer:
- de student kan fonetisch transcriberen
- de student kan sonogrammen lezen
- de student kan de klankinventaris van het Nederlands articulatorisch-fonetisch en akoestisch fonetisch indelen, de akoestiek van stem en spraak beschrijven en toepassen op pathologie

Algemene competentie 1: denk- en redeneervaardigheid.
Onder meer:
- de student doorziet de intrinsieke logica van wetenschappelijke experimenten over spraak- en taalgebruiker in de mens en kan daarover kritieken formuleren.

Algemene competentie 2: informatie, ideeën en oplossingen communiceren.
Onder meer:
- de student kan aspecten van casussen en voorbeelden herformuleren in termen van psycholinguïstische modellen en articulatorisch-fonetische of akoestich-fonetische parameters


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi, aan te vullen met collegedictaten, freeware computerprogramma’s. Voor het element ‘fonetisch schrift’ is er een e-learningcomponent voorzien.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 5.0 EUR. Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.

Studiebegeleiding
Monitoraatsessies na afspraak, waarbij klassikale initiatieven voorrang krijgen. Vragen over psycholinguïstiek kunnen ook via e-mail voorgelegd worden.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en leergesprekken, gezamenlijk formuleren van antwoorden op zelfstudievragen, demonstraties met PC, fonetische dictees met klassikale verbetering, analyseren van akoestisch-fonetische onderzoeksresultaten. Het luik "fonetisch schrift" kan via e-learning (Dokeos) ingeoefend worden.

Evaluatievorm
Psycholinguïstiek 45%
Fonetiek 55%
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen en open vragen. Bij de meerkeuzevragen wordt een correctieformule toegepast. Beide clusteronderdelen kunnen het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf minimum 10/20.

OP-leden
Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be)