PSYCHOPEDAGOGIEK
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie
Hoorcollege [A] 65.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David Van Bunder
Referentie GCLOAX01A00009
 
Trefwoorden
s260-psychologie, s270-pedagogiek en didaktiek, s283-psychopedagogiek, gespreksvaardigheden

Doelstellingen
De logopedist of audioloog dient constructieve relaties te kunnen opbouwen met cliënten en hun omgeving en empathisch te kunnen omgaan met anderen. Het opleidingsonderdeel psychopedagogiek met daarin de partims algemene psychologie, communicatiepsychologie, cognitieve psychologie en tenslotte pedagogiek biedt de basis van waaruit de logopedist of audioloog met mensen gaat werken. De cursus algemene psychologie wil de studenten de basisnoties aanreiken binnen het psychologisch denken. In de cursus communicatiepsychologie komen algemene begrippen en theorieën, maar ook vakspecifieke kennis zoals gespreksvaardigheden voor hulpverleners aan bod. De cursus cognitieve psychologie biedt inzichten in leerprocessen en de cursus pedagogiek in de opbouw ervan. Hierdoor wordt de student in staat gesteld inzicht te verwerven in het opbouwen van handelingsplannen, wat zinvol is voor stage. Toepassingen op de aangereikte theorie in dit opleidingsonderdeel komen vnl. aan bod in het opleidingsonderdeel ‘Sociale vaardigheden en inleiding tot het beroep’.

Leerinhoud
Algemene psychologie
Volgende thema's worden behandeld vanuit de psychodynamische, klinische traditie, cognitief experimenteel onderzoek en recent neuropsychologisch onderzoek:
Leerprocessen.
Waarneming.
Geheugen.
Bewustzijn.
Taal en spreken.
Emotie.
Motivatie.
Trauma.
Psychisch symptoom versus medisch symptoom.
Communicatiepsychologie
Communciatiemodel van Berlo
Fenomenologisch-dialectisch persoonsmodel
Communicatietheorie van Watzlawick
Basisvaardigheden voor een efficiënte hulpverlener (therapeutische relatie en hulpverlenersgesprek)
Luistervaardigheden
Sociale waarneming
Cognitieve psychologie
Definitie van leren.
Behaviorisme.
Piaget.
Cognitivisten.
Informatieverwerkingstheorieën.
Russische leerpsychologie.
Metacognitivisten.
Sociaal leren.
Constructivisten.
Pedagogiek
Agogiek als koepelbegrip.
Het hulpverleningsproces.
Didactische principes: aanschouwelijkheidsprincipe, activiteitsprincipe, motivatieprincipe.
Opvoeding.
Reflecteren op het eigen gedrag.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Algemene psychologie
Kerncompetenties:
- de student kent de basisbegrippen uit de psychologie en kan deze verwoorden
- de student heeft inzicht in de samenhang tussen een aantal richtingen in de psychologie en de toepassing ervan in de logopedische praktijk
- de student kan de verschillende richtingen vergelijken en neemt een kritische houding aan

Communicatiepsychologie
Kerncompetenties:
- de student kent verschillende communicatiemodellen en kan deze in eigen woorden weergeven
- de student is in staat een theoretisch kader te vormen teneinde correcte gespreksvaardigheden op te bouwen

Cognitieve psychologie
Kerncompetenties:
- de student kent verschillende theorieën m.b.t. het leren, kan ze verwoorden en de verschillende aspecten ervan uitleggen
- de student kan de verworven kennis toepassen in een beschreven situatie en door middel van de theoretische aspecten het gedrag van een kind duiden
- de student kan de verschillende theoretische aspecten duiden aan de hand van een handelingsplan
- de student neemt een kritische houding aan: hij kan een eigen mening formuleren omtrent de gegeven theorieën en de verschillende theorieën met elkaar vergelijken en een gerichte keuze maken.

Pedagogiek
Kerncompetenties:
- de student kent een aantal basisbegrippen uit de pedagogiek en agogiek en heeft inzicht in verschillende elementen van de hulpverlening en van de opvoeding
- de student kent de verschillende didactische principes en kan deze toepassen binnen de logopedische praktijk
- de student kan zijn eigen agogisch handelen kritisch evalueren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi en handouts van de Powerpointpresentaties die gebruikt worden tijdens de lessen, aangevuld met nota's opgenomen tijdens de lessen. Occasionele aanvullingen bij de syllabus behoren tot de examenstof.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs voor de syllabi: 8 EUR. Syllabi aangemaakt door de centrale cursusdienst worden gratis aangeboden aan studenten die inschrijven voor modeltraject 1.

Studiebegeleiding
Monitoraatsessies na afspraak, waarbij klassikale initiatieven voorrang krijgen. Vragen over cognitieve psychologie en communicatiepsychologie kunnen ook via e-mail voorgelegd worden.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en leergesprekken. Voor communicatie- en cognitieve psychologie wordt ook gebruik gemaakt van groepswerk, een stellingenspel, rollenspel en zelfstudievragen met desgewenst bespreking in monitoraat.

Evaluatievorm
Pedagogiek 30%
Schriftelijk examen met open vragen en mogelijks meerkeuzevragen, waarbij een correctieformule gehanteerd wordt.
Algemene psychologie 25%
Schriftelijk examen met open vragen en mogelijks meerkeuzevragen, waarbij een correctieformule gehanteerd wordt.
Cognitieve psychologie 25%
Schriftelijk examen met open vragen en mogelijks meerkeuzevragen, waarbij een correctieformule gehanteerd wordt.
Communicatiepsychologie 20%
Schriftelijk examen met open vragen en mogelijks meerkeuzevragen, waarbij een correctieformule gehanteerd wordt.

Alle clusteronderdelen kunnen het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf 10/20.

OP-leden
algemene psychologie: David Van Bunder (David.VanBunder@hogent.be)
communicatiepsychologie: Anne-Sofie Goemanne (Annesofie.Goemanne@hogent.be)
cognitieve psychologie en pedagogiek: Paul Philips (Paul.Philips@hogent.be)