INTERNATIONAL MODULE ON PAEDIATRIC REHABILITATION
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Fleur Gailly
Referentie GCLOAL03K00011
 
Trefwoorden
b660 pediatrie, b710-rehabilitatie

Doelstellingen
De keuzepakketten zijn bedoeld om de opleiding op bepaalde weloverwogen punten aan te scherpen. Hierbij gaat het om een internationale interdisciplinaire module over kinderrevalidatie georganiseerd door de Associatie Universiteit Gent. Tijdens deze module kunnen studenten van verschillende opleidingen binnen de gezondheidszorg hun expertise m.b.t. de revalidatie van kinderen met aangeboren en verworven hersenletsels ontwikkelen en uitwisselen a.d.h.v. teamwerk. Aangezien het programma voor een groot deel bestaat uit lezingen van internationale gastsprekers wordt op die manier ook waardevolle internationale vakkennis verworven.

Leerinhoud
De normale ontwikkeling.
Assessment.
Aangeboren en verworven hersenletsels.
Stoornissen in relatie tot hersenletsels bij kinderen.
Herintegratie en inclusie in maatschappij en school.
Coping-mechanismen.
Interdisciplinaire workshops.
Study visits.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'neurogene stoornissen 1' en 'neurogene stoornissen 2' en 'stem- en spraakstoornissen' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties van de opleidingsonderdelen 'vloeiendheidsstoornissen', 'neurogene stoornissen 3', 'stage 2' en 'stage 3'. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student bezit internationale vakkenis betreffende revalidatie van kinderen met aangeboren en verworven hersenletsels.

Algemene competentie 1: de student kan informatie verwerven en verwerken
. Onder meer:
- de student kan de inhoud van de verschillende lezingen onderling linken en kan deze eveneens linken aan eigen kennisinhouden en ervaringen.
- de student kan i.f.v. het groepswerk de nodige vakliteratuur opzoeken en verwerken.

Algemene competentie 2: de student bezit het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen.
Onder meer:
- de student kan in een interdisciplinaire groep samenwerken en vakkennis aanreiken
- de student kan een mondelinge presentatie geven

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus en vakliteratuur.

Studiekosten
Geen.

Studiebegeleiding
Vraagstelling via e-mail is steeds mogelijk.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, study visits, groepswerk.

Evaluatievorm
Mondelinge presentatie met Powerpoint van het groepswerk over een thema binnen de kinderrevalidatie.Tweede zittijd is niet mogelijk.

OP-leden
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)