METHODOLOGIE VAN WETENSCHAPPELIJK HANDELEN IN LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul Corthals
Referentie GCLOAL03K00010
 
Trefwoorden
s274-methodologie-van-het-wetenschappelijk-onderzoek, p160-statistiek, evidence based practice

Doelstellingen
Dit keuzepakket is in eerste instantie bedoeld voor die studenten die nadien de opleiding tot professionele bachelor de masteropleiding willen aanvatten, opdat zij een credit voor dit opleidingsonderdeel als een EVK zouden kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat de studenten de gang van zaken bij een wetenschappelijk onderzoeksproject overzien van onderzoeksvraag tot publicatie en er persoonlijk een actieve rol kunnen in spelen.

Leerinhoud
Onderzoeksdesigns en statistische technieken voor zover niet behandeld in het tweede jaar.
Evalueren van research.
Rapporteren van research.
Engels als vaktaal.
Uitdieping van de idee Evidence Based Practice.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘wetenschappelijk handelen 2’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan bijdragen aan onderzoek gericht op wetenschappelijke kennisontwikkeling. Onder meer:
-        de student kan onderzoeksvragen toesnijden op univariate en factoriële statistische verwerking
-        de student kan eenoudige multivariate statistieken a.d.h.v. geëigende software uitwerken

Algemene competentie 1: de student bezit het vermogen tot kritische reflectie.
Onder meer:
-        de student kan de ‘evidence based practice’
-        gedachte toepassen op klinische vragen uit logopedie en audiologie

Algemene competentie 2: de student toont een ingesteldheid tot levenslang leren.
Onder meer:
-        de student kan wetenschappelijk georiënteerde informatie verzamelen rond een opgegeven thema

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Eigen notities en hand-outs. Handboek: VAN BORSEL, J., Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie. Leuven, Acco, 2004, 214 blz.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs voor fotokopiekosten en het handboek: 40.00 EUR.

Studiebegeleiding
Forum op elektronisch leerplatform. Monitoraat op aanvraag.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, showcases rond methodologie en statistiek uit scripties reconstrueren (eventueel uit de eigen scriptie), (gezamenlijke) studentenpublicaties m.b.t. Engels als vaktaal, richtlijnen voor auteurs toepassen op een brontekst.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie op basis van in te dienen stukken in de loop van de lessenreeks. Tweede zittijd is mogelijk o.v.v. vervangende opdrachten.

OP-leden
Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be)
Sandrine De Coster (Sandrine.DeCoster@hogent.be)
Sabine Vandevelde (Sabine.Vandevelde@hogent.be)