LEERTHERAPIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Sabine Vandevelde
Referentie GCLOAL03K00007
 
Trefwoorden
leerstoornissen

Doelstellingen
De keuzepakketten zijn bedoeld om eerder verworven competenties uit domeinspecifieke opleidingsonderdelen verder uit te diepen. Het gaat hier concreet om logopedische aspecten op het terrein van de leertherapie. De studenten kiezen voor dit pakket in functie van hun afstudeerproject of omwille van hun eigen interesse.

Leerinhoud
Metacognitieve behandelingsprogramma's inzetbaar bij leerstoornissen.
Dysgrafie en andere schrijfstoornissen.
Leesstoornissen bij specifieke groepen (adolescenten en volwassenen met dyslexie; personen met cognitieve beperkingen; doven en slechthorenden).
Leerstoornissen en zelfbeeld.


Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'leerstoornissen 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties van het opleidingsonderdeel 'leerstoornissen 2'.
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis en inzicht in de vermelde topics en kan de kennisinhouden toepassen.
Onder meer:
-        de student kent de specifieke problemen per besproken thema en kan deze waar nodig toepassen bij onderzoek en therapeutisch handelen.

Kerncompetentie 2: de student kan methodisch handelend assessment plannen en de bekomen gegevens verwerken in het therapeutisch handelen.
Onder meer:
-        de student kan vanuit een theoretisch kader een onderbouwde keuze maken voor het onderzoek en de behandeling van cliënten met specifieke leerproblemen (zijnde adolescenten of volwassenen met dyslexie, personen met cognitieve beperkingen en/of doven en slechthorenden).

Kerncompetentie 3: de student kan kritisch reflecteren
Onder meer:
-        de student kan kritisch nadenken over de voorgestelde theoretische modellen.
-        de student kan kritisch de gegevens verkregen via assessment beoordelen in functie van een correcte diagnose en differentiaal diagnose.
-        de student kan kritisch de eigen gedragsaspecten beoordelen en de impact op de interactie inschatten.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus ter beschikking. Nota nemen voor aanvullingen.

Aanbevolen literatuur, niet verplicht:
-HERMELIN, B. (2004) Heldere splinters van verstand. Rotterdam: Uitgeverij AD Donker, 171 blz. ISBN 97890/6100/577/5
-FEUERSTEIN, R., RAND, Y. & RYNDERS, J.E. (1993) Laat me niet zoals ik ben! Rotterdam: Lemniscaat.
-HADDON, M. (2004) Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Uitgeverij Contact. ISBN 9025417957
-VERHOFSTADT-DENEVE L. (2001) Adolescentenpsychologie. Leuven/Apeldoorn: Garant. 237 blz. ISBN 90-5350-706-X (7de druk)

Studiekosten
Ongeveer 7 EUR voor de syllabus.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges aangevuld met gevalsbesprekingen en praktische oefeningen. Leergesprekken, studievragen per hoofdstuk, commentaar geven op publicaties en audio- en videofragmenten.

Evaluatievorm
Schriftelijk en/of mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
Tweede zittijd is mogelijk.


OP-leden
Veronique Martens (Veronique.Martens@hogent.be)