SCRIPTIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 285.0
Totale studietijd [D] 285.0
Studiepunten [E] 10
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Catherine De Vos
Referentie GCLOAL03A00016
 
Trefwoorden
h100-informatie-documentatie, h390S-algemene en vergelijkende literatuurstudie, h390-literatuurkritiek, scriptie

Doelstellingen
Met de scriptie leert de student zijn eigen leerproces te sturen en zich in een veelomvattend probleem te verdiepen zoals een beginnende beroepsbeoefenaar dat zal moeten doen. Gezien hiervoor beroep wordt gedaan op vaardigheden, attitudes en kennis die gedurende modeltraject 1 en 2 aan bod komen en ingeoefend worden, situeert dit opleidingsonderdeel zich in modeltraject 3.

Leerinhoud
De student moet op relatief zelfstandige wijze een geschreven werkstuk indienen dat een literatuurstudie en het verslag van een eigen praktisch project omvat. Het proces en het eindresultaat moet de jury ervan overtuigen dat de student later, op de werkvloer, een professioneel vraagstuk kan aanpakken, zowel qua theorie als qua praktijk. De student kant voor wat de vorm van het eindproduct betreft kiezen tussen een monografie en een publiceerbaar artikel, opgemaakt volgens de "instructies voor auteurs" van een vaktijdschrift uit de branche. Voor de mondelinge voorstelling van het eindproduct heeft de student de keuze tussen twee formules: (a) een toespraak, (b) een poster. De verantwoording van het eindproduct gebeurt tijdens een mondelinge vraag- en antwoordsessie voor een jury.
Gewoonlijk worden er onderwerpen/projecten gesuggereerd op het einde van het tweede studiejaar. De student maakt hieruit een keuze of doet zelf een gefundeerd voorstel dat vervolgens voorgelegd wordt aan de opleidingscommissie.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan een bijdrage leveren aan onderzoek gericht op wetenschappelijke kennisontwikkeling ten behoeve van gezondheidszorg, welzijnszorg, onderwijs e.a.
Onder meer:
- de student kan theoretische en praktische onderwerpen binnen het eigen vakgebied (logopedie of audiologie) die in aanmerking komen voor nader onderzoek signaleren
- de student kan helpen bij de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe methodes, technieken en richtlijnen voor preventie, training en advies binnen het vakgebied
- de student kan onder begeleiding toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en kan meehelpen aan wetenschappelijke publicaties
- de student kan vakliteratuur kritisch evalueren en implementeren
- de student kan indien nodig beleidsinformatie opvragen en aanwenden
-de student kan het eigen onderzoekswerk kritisch evalueren en bijsturen waar nodig

Kerncompetentie 2: de student kan het eigen onderzoekswerk verantwoorden tijdens een mondelinge vraag- en antwoordsessie voor een vakjury.

Kerncompetentie 3: de student kan stem, spraak en taal op een correcte manier aanwenden.
Onder meer:
- de student kan correct geformuleerde teksten schrijven
- de student kan onderzoeksresultaten presenteren a.d.h.v. een mondelinge powerpoint- of postervoorstelling

Algemene competentie 1: de student toont goede denk- en redeneervaardigheden.
Onder meer:
- de student kan zelfstandig en op eigen initiatief relevante informatie verwerven en verwerken
- de student getuigt van vermogen tot kritische reflectie
- de student getuigt van creativiteit

Algemene competentie 2: de student getuigt van een inzet tot levenslang leren.

Algemene competentie 3: de student toont een goede beroepshouding en attitude.
Onder meer:
- de student is resultaatgericht
- de student is flexibel
- de student is kritisch
- de student is leergierig

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Scriptievademecum.

Studiekosten
Afhankelijk van het project: verplaatsingskosten, kopiekosten, kosten voor bijzonder materiaal,...

Studiebegeleiding
Regelmatige contacten met de begeleiders voor feedback omtrent de werkzaamheden, de ingediende manuscripten, afspraken in het werkveld e.d.m.

Onderwijsvormen
Zelfstudie. Individuele begeleiding.

Evaluatievorm
Permanente en procesevaluatie door de begeleiders en de kritische lezers. De permanente evaluatie gaat over voorontwerpen en manuscripten, zelfsturing en werkhouding (30%). De productevaluatie gaat over de inhoud van de literatuurstudie en van het praktisch project en de ingediende stukken (35%). Ook de mondelinge voorstelling van het project aan de scriptiejury is het voorwerp van een beoordeling (12,5%) alsook de verantwoording ervan (22,5%).
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Er wordt een begeleider (eventueel twee) aangeduid binnen het team van lesgevers.