COACHING EN INTERDICIPLINEAR WERK.
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kathleen Van Snick
Referentie GCLOAL03A00014
 
Trefwoorden
interdisciplinair werk, teamwork, coachen

Doelstellingen
Het beroepsprofiel van zowel logopedisten als audiologen vermeldt het begeleiden van collega’s, teamleden en stagiairs als een van de verantwoordelijkheden.
De bedoeling van het luik coaching binnen dit opleidingsonderdeel is de studenten hier via een projectgerichte aanpak op voor te bereiden.
Een andere essentiële vaardigheid is het interdisciplinair kunnen samenwerken. De kennis en vaardigheden uit verschillende opleidingsonderdelen worden aangewend om een casus interdisciplinair uit te werken.


Leerinhoud
Coaching:
Studenten uit het derde jaar leren om studenten van het tweede jaar te coachen.
Er is een inleidende les voorzien en er zijn enerzijds bijeenkomsten met studenten tweede jaar en anderzijds intervisiegroepen.
De studenten stellen een portfolio samen met betrekking tot het proces van coachen.

Interdisciplinair werk:
De studenten stellen in team een zorgplan op van een vooropgestelde casus en stellen dit zorgplan mondeling voor.
Er zijn vijf bijeenkomsten van telkens twee uur.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Coaching
Kerncompetentie 1: empathisch omgaan met andermans emoties en ervaringen
Onder meer:
- de student kan stilstaan bij gevoelens, overtuigingen, angsten en gedragingen van andere studenten
- de student kan andere studenten motiveren om hun doel te bereiken
- de student kan andere studenten helpen bij het identificeren van tekorten, werkpunten

Kerncompetentie 2: feedback kunnen geven en ontvangen
Onder meer:
- de student kan andere studenten helpen om werkpunten om te buigen naar leerpunten
- de student kan andere studenten helpen bij het evalueren van de doelbereiking
- de studenten kunnen onderling hun opdracht rond coachen bespreken en staan hierbij open voor elkaars mening
- de student kan een zelfreflectieverslag schrijven

Algemene competentie 1: de student kan eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren.
Onder meer:
- de student kan andere studenten begeleiden bij het organiseren van de stage

Interdisciplinair werk
Kerncompetentie 1: de student is communicatievaardig
Onder meer:
- de student kan een schriftelijk rapport schrijven
- de student kan de aangeboden informatie verwerken
- de student kan correct en vlot schrijven
- de student kan een mondelinge presentatie geven

Kerncompetentie 2: de student kan samenwerken in een multidisciplinaire context en multidisciplinaire behandelplannen op maat opstellen
Onder meer:
- de student kan een casus zelfstandig doornemen en verwerken
- de student kan zijn mening duidelijk naar voor brengen op een teamvergadering
- de student kan het behandelplan van zijn discipline afstemmen op de behandelplannen van andere disciplines
- de student kan in overleg met de teamgenoten een overkoepelend behandelplan opstellen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Studentenhandleiding interdisciplinair werk.
Studentenhandleiding coachen.

Studiekosten
Geraamde kostprijs voor beide studentenhandleidingen: 4 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak.

Onderwijsvormen
Groepswerk.

Evaluatievorm
Coaching (40%)
Beoordeling portfolio + peer-assessment.
Interdisciplinair werk (60%)
Beoordeling zorgplan, presentatie en peer-assessment i.v.m. de samenwerking
Tweede zittijd is mogelijk onder de vorm van een vervangopdracht. Beide clusteronderdelen kunnen het onderwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf 10/20.

OP-leden
Coaching:
Els De Rycke (Els.DeRycke@hogent.be)
Kathleen Van Snick (Kathleen.VanSnick@hogent.be)
Sabine Vandevelde (Sabine.Vandevelde@hogent.be)
Interdisciplinair werk:
Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be)
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)
Sabine Vandevelde (Sabine.Vandevelde@hogent.be)