SYMPOSIA EN SEMINARIES
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 3.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Sabine Vandevelde
Referentie GCLOAL03A00013
 
Trefwoorden
studiedagen, levenslang leren, presentatie, schriftelijk en mondeling rapporteren

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel ‘symposia en seminaries’ is bedoeld als aanzet voor het vervolledigen van het eigen leertraject. In dit opleidingsonderdeel kunnen de studenten zelf kiezen uit een gevarieerd aanbod van studiedagen. In die studiedagen komen onderwerpen aan bod die in het werkveld actueel zijn en wordt de daarbij horende vakkennis en vakliteratuur belicht. Symposia en seminaries is dus een aanzet tot levenslang leren.
Het opleidingsonderdeel steunt binnen het geheel van de opleiding op competenties die vroeger in de opleiding aan bod kwamen: informatie kunnen opzoeken en kritisch verwerken, vakspecifieke kennisinhouden, ….
In dit opleidingsonderdeel integreren de studenten de kennis uit verschillende voorafgaande opleidingsonderdelen. Ze kunnen een topic naar eigen keuze uitdiepen. Het geven van een presentatie is een rechtstreekse voorbereiding op de scriptieverdediging.

Leerinhoud
Bijwonen en verslaan van twee studiedagen naar keuze: één onder vorm van een schriftelijk verslag en één onder vorm van een mondelinge presentatie.
Informatie verzamelen i.v.m. het onderwerp van de gevolgde studiedagen.
Bijwonen van een informatieavond i.v.m. een logopedische problematiek en die schriftelijk verslaan.


Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan kritisch reflecteren.
Onder meer:
- de student kan een eigen standpunt argumenteren
- de student gaat kritisch om met informatie
- de student kan de verkregen informatie koppelen aan cursusinhouden

Kerncompetentie 2: de student is communicatievaardig
Onder meer:
- de student kan een schriftelijk rapport schrijven
- de student kan de aangeboden informatie verwerken
- de student kan correct en vlot schrijven
- de student kan een mondelinge presentatie geven

Kerncompetentie 3: de student toont een ingesteldheid tot levenslang leren
Onder meer:
- de student toont openheid tegenover aangeboden informatie
- de student gaat actief op zoek naar andere bronnen
- de student heeft een leergierige attitude

Algemene competentie 1: creativiteit
Onder meer:
- de student kan een eigen invulling geven aan de verworven kennis in de eigen presentatie


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Geen specifieke leermaterialen.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 80.0 EUR (inschrijvingsgelden studiedagen)

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak.

Onderwijsvormen
Het bijwonen van twee studiedagen en een informatieavond.
Mondelinge presentatie over één van de gevolgde studiedagen.
Bundel aanleggen met het schriftelijk verslag van één van de gevolgde studiedagen en twee artikels i.v.m. het onderwerp van die studiedag.
Schriftelijk verslag maken van de informatieavond.

Evaluatievorm
De eindevaluatie is gebaseerd op de verschillende ingediende stukken en opdrachten:schriftelijk verslag studiedag + documentatiemap, beoordeling mondelinge presentatie studiedag, peer-assessment i.v.m. de presentatie.
Tweede zittijd is mogelijk onder de vorm van een vervangopdracht.

OP-leden
Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be)
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)
Sabine Vandevelde (Sabine.Vandevelde@hogent.be)