LEIDINGGEVEN EN MANAGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 55.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Sandrine De Coster
Referentie GCLOAL03A00012
 
Trefwoorden
deontologie, plichtenleer, deontologische code, beheer en administratie, sociale organisatie, boekhouding

Doelstellingen
Logopedisten en audiologen werken in vaak in heel verschillende settings (zelfstandige praktijk, ziekenhuis, revalidatiecentrum, school, hoorcentrum, enz…). Dit impliceert een grondige kennis van de kenmerken van dergelijke instellingen, alsook de regelgeving en wetgeving die er van toepassing zijn. Logopedisten en audiologen moeten in staat zijn om de nodige bronnen op een efficiënte manier opzoeken en gebruiken. Het correct kunnen invullen en bewaren van belangrijke administratieve documenten (register, kasboek, dagboek, enz…) is een vereiste. Daarnaast wordt er van logopedisten en audiologen verwacht dat ze bij de uitoefening van hun beroep voldoende reflecteren over hun eigen (therapeutisch) handelen. Om die manier ontwikkelt men een eigen professionaliteit en is men in staat om aan kwaliteitsbewaking te doen.

Leerinhoud
Deontologie:
Algemene en toegepaste plichtenleer, normen en waarden, rechten van de patiënt/cliënt, beroepsgeheim, taakomschrijving, deontologische code.
Beheer en administratie:
Initiatieven voor hulpverlening m.b.t. hulpvragers waarmee de logopedist/audioloog in contact kan komen.
Regelgevingen en wetgevingen inzake de verschillende werksettings.
Beroepsprofiel van de logopedist en audioloog.
Administratieve documenten m.b.t. logopedische/audiologische verstrekkingen.
Recht:
Arbeidsrecht:collectieve arbeidsverhoudingen, wet op de arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementering en arbeidswet.
Sociale zekerheidsrecht inzonder ZIV reglementering.
Recht, bronnen,verbintenissen, jeugdrecht.
Patiëntenrechten, kinderrechten, aansprakelijkheid zorgverstrekker.
Juridische aspecten m.b.t. de zelfstandige activiteit.
Boekhouding:
Inkomstenbelasting (afhankelijk van het statuut: bediende/zelfstandige) (beroepsinkomsten en beroepskosten, voorafbetalingen, belastingsaangifte en belastingscontrole).
Eénmanszaak of BVBA.
BTW-plichtig (gemengd of vrijgesteld).
Fiscale maatregelen mbt het uitbaten van een eigen praktijk.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student is in staat om te handelen volgens beroepsethiek, -code en geldende wet- en regelgeving voor logopedie/audiologie.
Onder meer:
- de student kan ethische terminologie en methodologie verklaren en deze toepassen binnen domeinspecifieke gevalsbesprekingen
- de student kan het ethisch model van Ebskamp toepassen om ethische problemen op een gestructureerde wijze aan te pakken
- de student kan reflecteren over beroepsspecifieke normen en waarden en kan die integreren in zijn eigen handelen

Kerncompetentie 2: de student kan product- en beleidsinformatie opvragen en aanwenden in functie van het beheer van een kwaliteitsvolle cliëntenadministratie.
Onder meer:
- de student kan wettelijke bepalingen en regelgevingen omtrent het beroep aanwenden en interpreteren bij het beheer van een professionele praktijkadministratie
- de student kan de nodige administratieve logopedische/audiologische gegevens verzamelen en verwerken in functie van het bijhouden van een patiëntendossier
- de student kan op efficiënte wijze de boekhouding en management van de eigen bedrijfsvoering uitvoeren en de kwaliteit ervan bewaken

Algemene competentie 1: de student kan informatie verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Deontologie
Syllabus + hoofdstuk 2 (enkel subdeel 6) en hoofdstuk 3 (volledig) uit:
Handboek: HEYLEN, L. & T. BLUX, Gezondheidswetgeving en sociale zekerheid voor logopedisten. Antwerpen. Uitgeverij Garant, 2008, 426 blz., ISBN: 9789044123661, € 39.90
Beheer en administratie
Handboek (zie deontologie) aangevuld met recente regel- en wetgevingen gedownload via internet.
Recht
Syllabus aangevuld met recente wetgeving en literatuur via internet.
Handboek: D’HERTEFELT, F. en LAURYSENS, L, Praktisch Sociaal Recht. Antwerpen, De Boeck, 2006, 339 blz.
Boekhouding
Notities en hand-outs uit de lessen.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 71.0 EUR
Deontologie: 3 EUR + 39.90 EUR (handboek). Beheer en administratie: 3 EUR voor de syllabus. Recht: 4 EUR + 16 EUR (handboek).

Studiebegeleiding
Extra oefeningen zijn verkrijgbaar in het competentielabo en via Dokeos. De student kan ook via Dokeos vragen stellen aan lesgevers en medestudenten.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, groepswerk, begeleide zelfstudie

Evaluatievorm
Schriftelijk examen voor alle clusteronderdelen, behalve het partim 'recht', waarvoor schriftelijk en/of mondeling examen mogelijk is, alsook een taak. Voor het luik 'beheer en adminstratie' is een deel open boek (60%) en een deel gesloten boekexamen (40%) voorzien. Tweede zit is mogelijk. Hierbij blijven de punten voor de taak van het partim 'recht' behouden. Alle clusteronderdelen kunnen het onderwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf 10/20.

OP-leden
deontologie: Sandrine.De Coster (Sandrine.DeCoster@hogent.be)
beheer en administratie: Fleur.Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)
recht: Stijn Martini (Stijn.Martini@hogent.be)
boekhouding: Niek Verstraete (Niek.Verstraete@hogent.be)