STEM- EN SPRAAKBEHEERSING 4
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Carla Ochelen
Referentie GCLOAL03A00010
 
Trefwoorden
b610-auditief systeem en spraak, articulatie, stem, registers

Doelstellingen
De basisdoelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student verder voor te bereiden op het uitoefenen van een spreekberoep.
Dit opleidingsonderdeel is een vervolg op ‘stem- en spraakbeheersing 3’.

Leerinhoud
Het toepassen van diverse vaardigheden uit delen 1, 2 en 3 in teksten en spontaan spreken.
Registergebruik.
Microfoonspreken.
Groot mechanisme.
Fluisteren.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'stem- en spraakbeheersing 3' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstellinge bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis en inzicht in het gebruik van stem en spraak.
Onder meer:
- de student heeft inzicht in optimaal resonantiegebruik, pittige en correcte articulatie bij zichzelf en anderen.
- de student heeft ook inzicht in de grenzen van zijn eigen stemmogelijkheden
- de student heeft kennis over registergebruik, microfoonspreken, groot mechanisme
- de student kan de juiste vakterminologie gebruiken

Kerncompetentie 2: de student kan de technieken eigen aan het beheersen van stem- en spraak correct hanteren bij spontaan spreken.
Onder meer:
- de student gebruikt een optimale resonantie, pittige en correcte articulatie
- de student demonstreert de techniek van microfoonspreken op zins- en tekstniveau
- de student kan enkele tonen uit 3 verschillende registers demonstreren
- het spreek- en leestempo moet aangepast zijn
- de student moet voldoende luid en met een correcte steminzet kunnen spreken
- de student kan de aangeleerde vaardigheden correct uitvoeren en demonstreren bij spontaan spreken en lezen van verschillende teksten

Algemene competentie 1: het vermogen tot kritische reflectie.
Onder meer:
- de student kan de aangeleerde vaardigheden beoordelen en bijsturen bij zichzelf en bij anderen
- de student kan een correct spreek- en stemgedrag herkennen en kan eventuele fouten bij zichzelf analyseren en bijsturen de student toont een attitude van positief omgaan met kritiek en op een empathische wijze opmerkingen geven aan medestudenten


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Idem handboeken opleidingsonderdeel ‘Stem-en spraakbeheersing 1, 2 en 3’ + syllabus.
Handboek: TIMMERMANS, B., Klink klaar. Leuven, Davidsfonds, 2005, 126 blz. + cd-rom.

Studiekosten
De richtprijs voor het handboek ‘Klink klaar’ bedraagt 23 euro en voor de syllabus 1,25 euro.

Studiebegeleiding
Monitoraat op voorziene uren of op afspraak en extra oefeningen in het competentielabo.

Onderwijsvormen
Practica, demonstraties, feedback en bijsturing. Oefeningen en materiaal voor zelfstudie zijn aanwezig in het competentielabo.

Evaluatievorm
Na de volledige lessenreeks volgt een mondeling examen. Op basis van de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis de beslissing ‘afwezig’ nemen indien de student meer dan 20% afwezig is tijdens de practica-activiteiten. Deze afwezigheden kunnen al dan niet gewettigd zijn.

OP-leden
Carla Ochelen (Carla.Ochelen@hogent.be)
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be)