NEUROGENE STOORNISSEN 3
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 28.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 7.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marie Cocquyt
Referentie GCLOAL03A00009
 
Trefwoorden
apraxie, verbale apraxie, orale apraxie, cerebrale parese

Doelstellingen
Het onderzoeken en behandelen van personen met neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen maakt deel uit van het takenpakket van een logopedist. In het opleidingsonderdeel “neurogene stoornissen 3” verwerft de student inzicht enerzijds in de symptomen, het onderzoek en de behandeling van verbale apraxie en anderzijds in symptomen, onderzoeksmogelijkheden en behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen met cerebrale parese.

Leerinhoud
Orale en verbale apraxie
Algemene definitie van apraxie.
Neurogene basis.
Algemene kenmerken van apraxie.
Verschillende vormen van apraxie (+ toepassing).
Definitie van verbale apraxie.
Neurogene basis.
Spraakkenmerken.
Differentiaaldiagnose (a.d.h.v. o.a. schema van Ellis en Young, profielen van Wertz). Therapie bij verbale apraxie (algemene principes, fonologische benadering, benadering vanuit automatische spraak, ritme en melodie, gezamenlijk uitwerken van een handelingsplan voor de patiënt van het DYVA.

Cerebrale parese
Definitie.
Symptomen
Indeling.
Etiologie.
Gevolgen.
Onderzoek.
Behandeling van spraak-, taal-, communicatieproblemen en van eet- en drinkproblemen bij kinderen met cerebrale parese.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'neurogene stoornissen 1', 'neurogene stoornissen 2' en 'stem- en spraakstoornissen' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan een onderbouwd assessment plannen voor personen met orale en verbale apraxie en voor kinderen met cerebrale parese.

Kerncompetentie 2: de student kan gegevens uit het assessment correct verwerken, analyseren en interpreteren en een (differentiaal)diagnose formuleren

Kerncompetentie 3: de student kan een onderbouwd behandelplan opstellen op maat van de cliënt.

Kerncompetentie 4: op basis van de verworven kennis kan de student de cliënt en diens omgeving informeren over het doel, de methoden en het verloop van de behandeling. De student kan de familie van de volwassene en de ouders van kinderen instructies geven rond handeling en hen begeleiden in het optreden als co-therapeut.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi en Powerpointpresentaties, artikels, eigen notities voor aanvullingen, videomateriaal.

Studiekosten
Ongeveer 3 EUR voor beide syllabi samen. Kosten voor het afprinten van de hand-outs.

Studiebegeleiding
Monitoraat is steeds mogelijk op aanvraag.

Onderwijsvormen
Orale en verbale apraxie
Lessen worden afgewisseld met opdrachten begeleide zelfstudie. Deze opdrachten dienen als voorbereiding op volgende lessen of als toepassing op reeds geziene leerstof. Illustratie van kenmerken van orale en verbale apraxie a.d.h.v. videomateriaal.

Cerebrale parese
Hoorcolleges aangevuld met een taak (vb. oplossen van vragen over een casus, opstellen van een individueel handelingsplan voor deze casus). Deze taak dient als toepassing op geziene leerstof. Illustratie en klassikale bespreking van symptomen bij kinderen met cerebrale parese aan de hand van video’s. Klassikaal aanleren van technieken rond eet- en drinkbegeleiding van kinderen met cerebrale parese.

Evaluatievorm
Orale en verbale apraxie 50%
Het eindtotaal wordt berekend op basis van de evaluatie van de opdrachten begeleide zelfstudie (20% van het totaal) en een schriftelijk examen met open vragen na afronden van de leerstof (80% van het totaal). Bij een eventuele tweede zittijd blijven de scores voor de opdrachten behouden.

Cerebrale parese 50%
Het eindtotaal wordt berekend op basis van de evaluatie van de taak (10% van het totaal) en een schriftelijk examen met open vragen (90% van het totaal). Bij een eventuele tweede zittijd blijven de scores voor de taak behouden.

OP-leden
verbale en orale apraxie: Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be)
cerebrale parese: Mie Cocquyt (Mie.Cocquyt@hogent.be)