VLOEIENDHEIDSSTOORNISSEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 35.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 4.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Eddy Hoste
Referentie GCLOAL03A00008
 
Trefwoorden
s610-auditieve systemen, vloeiendheidsstoornissen, stotteren, broddelen

Doelstellingen
Een logopedist heeft inzicht in en kennis over verschillende communicatiestoornissen. Vloeiendheidsstoornissen treffen de patiënt in eerste instantie in het communiceren met anderen en hebben secundaire gevolgen op onder meer de sociale en emotionele ontwikkeling. Na de eerder verworven competenties uit opleidingsonderdelen als normale ontwikkeling van het kind, taalontwikkelingsstoornissen, spraakstoornissen, pyschopedagogiek, neurogene stoornissen, … uit het eerste en tweede modeltraject van het curriculum, wordt de student in dit opleidingsonderdeel voorbereid op diagnosestelling en behandeling van personen met een stoornis in de vloeiendheid.

Leerinhoud
Inleidende aspecten over normale en afwijkende vloeiendheid.
Kernstottergedrag versus secundair stottergedrag.
Theoretische modellen met betrekking tot ontstaan en ontwikkeling van stotteren.
Stotteren en comorbiditeit.
Screening en diagnostiek van vloeiendheidsstoornissen.
Preventie en therapiestromingen.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis over en inzicht in de aspecten van normale en afwijkende vloeiendheid.
Onder meer :
- de student heeft inzicht in kernstottergedrag en secundair stottergedrag
- de student heeft kennis over reactiewijzen en attitudes bij vloeiendheidsstoornissen

Kerncompetentie 2: de student kan een juiste diagnose stellen.
Onder meer :
- de student kan relevante anamnesegegevens verzamelen en interpreteren
- de student kan een genormeerd stotteronderzoek afnemen en interpreteren

Kerncompetentie 3: de student kan adviezen en richtlijnen m.b.t. preventie en behandeling formuleren
Onder meer :
- de student kan voorlichting en adviezen formuleren aan hulpvragers en hun omgeving
- de student kan zelfstandig een therapievoorstel opstellen

Algemene competentie 1: de student kan kritisch reflecteren.
Onder meer:
- de student kan kritisch nadenken over de voorgestelde theoretische modellen m.b.t. ontstaan en ontwikkeling van stotteren
- de student kan kritisch de gegevens verkregen via bevraging en onderzoek interpreteren

Algemene competentie 2: de student vertoont de ingesteldheid tot levenslang leren.
Onder meer :
- de student informeert zich over de laatste inzichten wat betreft ontstaan en ontwikkeling van deze stoornissen
- de student gaat zelfstandig op zoek naar bijkomende informatie en maakt gebruik van de opdrachten uit het competentielabo.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus.
Handboek: BEZEMER M., BOUWEN J., Stotteren : Van theorie naar therapie. Coutinho, 2006.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: ongeveer 45 EUR voor syllabus en handboek samen.

Studiebegeleiding
Monitoraat is steeds mogelijk op vraag.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, groepsdiscussies en leergesprekken n.a.v. cases en videofragmenten. Practica rond hanteren screenings- en onderzoeksinstrumenten, rond analyse stottergedrag en bepalen van de stotterernst. Begeleide zelfstudie.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open en gesloten vragen (90 %) en permanente evaluatie onder vorm van een opdracht (10 %). Bij de tweede zittijd worden de punten van de permanente evaluatie uit de eerste zittijd behouden. Volgens de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis voor de delen met permanente evaluatie de beslissing 'afwezig' nemen indien de student meer dan 20% van de voorziene B-uren afwezig is geweest, los van het feit of deze afwezigheden al dan niet gewettigd waren.

OP-leden
Eddy Hoste (Eddy.Hoste@hogent.be)