LEERSTOORNISSEN 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 2.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Sandrine De Coster
Referentie GCLOAL03A00007
 
Trefwoorden
(senso)psychomotoriek, leerstoornissen

Doelstellingen
De behandeling van leerstoornissen is een essentieel onderdeel van het takenpakket van een logopedist. Deze problematiek komt ook aan bod op stage en in het latere werkveld. Leerstoornissen 2 bouwt verder op het opleidingsonderdelen ‘De normale ontwikkeling van het kind’ ‘psychopedagogiek’ en leerstoornissen 1. Het opleidingsonderdeel ‘leerstoornissen 2’ biedt een uitdieping betreffende leerstoornissen en comorbide syndromen en stoornissen (zoals AD(H)D, NLD, Asperger, DCD, …), alsook het aspect begrijpend lezen. Zowel onderzoek als behandeling komen voor deze specifieke problematieken aan bod.

Leerinhoud
Onderzoek en behandeling begrijpend lezen.
AVI-niveaus en andere leesniveaus.
Leerstoornissen en comorbide syndromen en stoornissen zoas AD(H)D, NLD, ASS & Asperger, DCD.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'leerstoornissen 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstellinge bekomen hebben op basis van een EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis en inzicht in de verschillende leerstoornissen en comorbide syndromen/stoornissen en kan de specifieke kennisinhouden toepassen.
Onder meer:
-        De student heeft inzicht in de verschillende verklaringsmodellen en theorieën rond leerstoornissen en comorbide stoornissen en kan deze waar nodig toepassen bij onderzoek en therapeutisch handelen.

Kerncompetentie 2: de student kan methodisch handelend assessments plannen, evalueren en bijsturen.
Onder meer:
-         De student kan vanuit het theoretisch kader een onderbouwde keuze maken voor het gebruik van testinstrumenten voor het diagnosticeren van kinderen met leerstoornissen met comorbide stoornissen/syndromen.
-         De student kan gegevens uit het assessment correct verwerken, analyseren en interpreteren in functie van het logopedisch handelen.

Kerncompetentie 3: de student kan evidence-based en methodisch handelend handelingsplannen opstellen.
Onder meer:
-        De student kan vanuit het theoretisch kader een onderbouwde keuze maken voor de behandeling van een kind met een leerstoornis met comorbide stoornissen.
-        De student kan op basis van het assessment een onderbouwd handelingsplan opstellen op maat van de cliënt en het cliëntsysteem, waarbij de hoofd- en subdoelstellingen bepaald worden.
-        De student kan vanuit het theoretisch kader een onderbouwde keuze maken voor de behandeling van een kind met een stoornis op het vlak van begrijpend lezen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus en eigen nota's.

Studiekosten
Ongeveer 7 EUR voor de syllabus.

Studiebegeleiding
Monitoraat op aanvraag.
Extra oefeningen verkrijgbaar in competentielabo en via Dokeos. De student kan ook via Dokeos vragen stellen aan lesgevers en medestudenten.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, vraaggesprek, begeleide zelfstudie.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open en/of meerkeuzevragen. Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Veronique Martens (Veronique.Martens@hogent.be)