ONDERSTEUNENDE COMMUNICATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ingrid Verbanck
Referentie GCLOAL03A00006
 
Trefwoorden
s610 Auditief systeem en spraak, communicatiehulpmiddelen, AAC, OC

Doelstellingen
De student heeft inzicht in communicatiemogelijkheden voor personen die onvoldoende of niet tot (gesproken) communicatie in staat zijn. Hij kent meerdere mogelijke communicatievormen en -hulpmiddelen en heeft zicht op de wijze waarop voor een individu en zijn/haar omgeving een communicatievorm en/of -hulpmiddel kan geselecteerd en bijgebracht/ ingeoefend worden.

Leerinhoud
Schema van de normale gesproken communicatie, definitie van het begrip "ondersteunde communicatie", bespreking van kenmerken en concrete voorbeelden van communicatievormen (gebarentaal, SMOG, Bliss, ...) en communicatiehulpmiddelen (Mind Express, Allora, ...). OC-assessment en OC-interventie, infosessie m.b.t. mogelijkheden voor terugbetaling van communicatiehulpmiddelen.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'basis audiologie 2' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan een onderbouwd OC-assessment plannen en een advies formuleren over de nood aan en de keuze van ondersteunde communicatievormen of -hulpmiddelen.
Kerncompetentie 2: de student heeft zicht op wat een OC-interventie op maat van de cliënt kan inhouden en kent wegen om productinfo en beleidsinfo op te vragen betreffende ondersteunde communicatie.
Algemene competentie: besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Hand-outs van de Powerpointpresentaties tijdens de lessen zijn beschikbaar op het elektronisch leerplatform, eigen notities. In de lessen en de hand-outs wordt regelmatig verwezen naar VAN BALKOM, H. & DONKER-GIMBRERE, W.: Kiezen voor communicatie. Intro, Nijkerk, 1994, maar het boek dient niet aangekocht te worden door de studenten.

Studiekosten
Kosten voor afdrukken van de hand-outs.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak.

Onderwijsvormen
Doceren, afgewisseld met oefeningen als toepassing op of ter illustratie van de leerstof, demosessie rond communicatiehulpmiddelen, infosessie van het VAPH, hands-on sessie in het computerlokaal m.b.t. interessante websites rond ondersteunde communicatie, presentatie rond topics i.v.m. gehoorstoornissen door studenten audio, opdrachten m.b.t. Mind Express voor de studenten logo (aanmaken van een communicatiekaart).

Evaluatievorm
Het eindtotaal wordt bepaald op basis van de opdrachten tijdens het academiejaar (15% van het totaal) en een schriftelijk examen met mogelijk een open boek gedeelte (85% van het totaal). Tweede zit is mogelijk. Hierbij blijft de score voor het luik permanente evaluatie behouden.

OP-leden
Ingrid Verbanck (Ingrid.Verbanck@hogent.be)