PREVENTIE EN VOORLICHTING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 5.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul Corthals
Referentie GCLOAL02A00015
 
Trefwoorden
s271-vakdidaktiek, s215-sociale problemen en welzijn, preventie, voorlichting

Doelstellingen
Het beroepsprofiel van zowel logopedisten als audiologen vermeldt voorlichting en preventie als een van de verantwoordelijkheden. De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is de studenten hier via een projectgerichte aanpak op voor te bereiden. Het opleidingsonderdeel houdt verband met verscheidene andere beroepsspecifieke opleidingsonderdelen en mikt op een integratie van kennis en vaardigheden op vakoverschrijdend niveau . Het is enerzijds de bedoeling om de studenten opleidingsonderdelen uit het eerste jaar te laten uitdiepen (zoals normale ontwikkeling van het kind, basis audiologie, psychopedagogiek). Anderzijds zullen de studenten ook onbekend terrein leren verkennen. Precies daarom wordt dit opleidingsonderdeel georganiseerd in het tweede jaar.

Leerinhoud
Kenmerken en organisatie van preventie- en voorlichtingsprojecten. Thematische leerinhouden, afhankelijk van onderwerp, doelgroep en medium van het project.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis over en inzicht in technieken en methoden voor het organiseren van preventie- en voorlichtingsacties.

Kerncompetentie 2:de student kan essentiële technieken voor voorlichting en preventie toepassen.
Onder meer:
-        de student kan een folder of een poster met toepasselijke inhoud ontwerpen
-        de student kan de stijl van communiceren aanpassen aan verscheidene doelgroepen

Kerncompetentie 3:de student kan in team een project uitwerken betreffende preventie en voorlichting
Onder meer:
-        de student kan een preventieplan opstellen en hierover doeltreffend communiceren met andere teamleden
-        de student kan in groep een project opstarten en laten resulteren in een afgewerkt product
-        de student past zijn/haar taal flexibel aan in functie van de doelgroep, zowel naar vorm als naar inhoud
-        de student is in staat informatie, ideeën, problemen en oplossingen helder te verwoorden
-        de student kan bronnen voor relevante en actuele informatie aanduiden en bevragen
-        de student kan de gevonden informatie verwerken en weergeven in geschreven of andere vorm

Algemene competenties:
1. creativiteit:
-        de student kan vertrekkend vanuit bestaande voorbeelden van producten en projecten eigen varianten ontwerpen met aanzienlijke eigen inbreng
2. eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren, onder meer:
-        de student kan in groep de rol van secretaris of een andere verantwoordeljke rol op zich nemen
-        de student weet de sterke punten van de medewerkers te vinden en te laten renderen
-        de student kan efficiënt communiceren en overleggen in team, met oog voor de inbreng van anderen en gericht op groepsrendement


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus + map Vlajo + eigen notities.

Studiekosten
20 EUR voor Vlajo-ondersteuning, 1 EUR voor de syllabus, en andere kosten afhankelijk van het gekozen eindproduct (kopiekosten, kosten voor bijzonder materiaal, …)

Studiebegeleiding
Regelmatige contacten met de begeleiders voor feedback omtrent de werkzaamheden en opvolgen van de werkplanning. Studenten kunnen ook via e-mail en het Dokeosplatform vragen voorleggen over specifieke thema’s (bijv. gebruik van programma’s als Powerpoint, Publisher, maar ook vakinhoudelijke informatie e.d.m.).

Onderwijsvormen
Hoorcolleges rond preventie en projectgericht groepswerk onder begeleiding van een coach. Op vraag van de studenten zijn ook workshops Powerpoint en Publisher mogelijk.

Evaluatievorm
Evaluatie o.v.v. permanente en productevaluatie, waarbij verschillende evaluatiesystemen gehanteerd worden: peerassessment door alle teamleden, proces- en productassessment en beoordeling van de individuele bijdrage aan het portfolio door de begeleiders/coaches. De beoordelingscriteria van zowel proces-, product- als peer assessment zijn terug te vinden in de handleiding van 'preventie en voorlichting'.


De evaluatie bestaat uit een groepsscore (65%) en een individuele score (35%). De groepsscore, die voor alle leden van de groep gelijk is, wordt bepaald op basis van procesassessment (70% van de groepsscore) en productassessment (30% van de groepsscore). De individuele score bestaat uit een beoordeling van de individuele bijdrage aan het portfolio (15%) en het peerassessment (20%). Bij het peerassessment beoordeelt elke student alle medestudenten uit dezelfde projectgroep op basis van flexibiliteit, kritische ingesteldheid, resultaatgerichtheit en teamwork. Het peerassessment wordt een eerste maal ingevuld voor of tijdens de tweede formele bijeenkomst. De resultaten van dit tussentijds peer assessment tellen niet mee voor de eindscore, maar zijn formatief bedoeld.


De score in tweede zittijd wordt bepaald door een vervangopdracht op basis van de individuele tekorten van de student. De score voor peerassessment blijft behouden.

OP-leden
Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be)
Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be)
Kathleen Van Snick (Kathleen.VanSnick@hogent.be)