DIAGNOSTIEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Sandrine De Coster
Referentie GCLOAL02A00014
 
Trefwoorden
s274-methodologie van het wetenschappelijk onderzoek, b725-diagnostiek

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel uit beide afstudeerrichtingen brengt de student kennis bij over gegevensverzameling en –verwerking in het kader van o.a. scriptie en stage. De student maakt bovendien kennis met de belangrijkste instrumenten uit de psychodiagnostische praktijk m.b.t. intelligentie, persoonlijkheid, cognitief functioneren. Gezien dit opleidingsonderdeel enerzijds een voorloper is op scriptie (en stage), maar anderzijds enige ervaring vergt met het werkveld situeert het zich in modeltraject 2.

Leerinhoud
Diagnostische methoden
Diagnostiek in de logopedie en audiologie.
Inleiding.
Tests en testbatterijen.
De diagnostische cyclus.
De onderzoekssituatie.

Psychodiagnostiek
Onderzoek naar intelligentie, geheugen, aandacht, psychosociaal functioneren.
De voornaamste diagnostische instrumenten.
Het proces van onderzoek tot behandeling.
Aandachtspunten binnen het psychodiagnostisch veld.
Neuropsychologische testing.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘stage 1’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Diagnostische methoden
Kerncompetentie 1: de student kan diagnostische instrumenten (screenings, tests e.a.) kritisch beoordelen naar hun psychometrische waarde (validiteit, betrouwbaarheid, …).
Kerncompetentie 2: de student is in staat niet gekende tests of screeningsinstrumenten grondig door te nemen en te gebruiken.
Kerncompetentie 3: de student heeft inzicht in de diagnostische cyclus en kan het hypothesetoetsend model toepassen op een eenvoudige casus.

Psychodiagnostiek
Kerncompetentie 1: de student kan relevante gegevens (bijv. anamnese, testing, bevindingen van andere hulpverleners) vinden en verwerken.
Kerncompetentie 2: de student kan uit psychodiagnostisch onderzoek vaststellen welke psychosociale factoren van invloed zijn op de te kiezen behandeling.
Kerncompetentie 3: de student kan constructief deelnemen aan teambesprekingen i.f.v. multidisciplinaire diagnose en hulpverlening.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs voor beide syllabi: 6,5 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat is mogelijk op aanvraag, waarbij klassikale aanvragen voorrang krijgen. Informeel consult is eveneens mogelijk.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprekken, bezoek aan de testotheek, analyse van tekstvoorbeelden en videodemonstraties. Zelfstandig werk.

Evaluatievorm
Diagnostische methoden (45%)
Mondeling en/of schriftelijk examen met open en/of meerkeuzevragen.
Psychodiagnostiek (55%)
Schriftelijk examen met meerkeuze en open vragen.
Tweede zittijd is mogelijk en beide clusteronderdelen kunnen het voorwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf 10/20.

OP-leden
Sandrine De Coster (Sandrine.DeCoster@hogent.be)
Paul Philips (Paul.Philips@hogent.be)