SOCIALE PSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David Van Bunder
Referentie GCLOAL02A00013
 
Trefwoorden
s210-sociologie, sociologie van de wetenschap, sociale problemen en welzijn, s261-differentiële en persoonlijkheidspsychologie

Doelstellingen
Zowel de logopedist als audioloog treden op als therapeut, trainer, adviseur en coach. Zij dienen op gepaste wijze om te gaan met cliënten en dit ook binnen een ruimer kader te situeren. In dit opleidingsonderdeel maakt de student kennis met de basisbegrippen en psychische modellen uit de persoonlijkheidspsychologie en met materiaal om de persoonlijkheid te onderzoeken. De student raakt ook vertrouwd met het sociologisch denken en heeft inzicht in de sociale determinanten van verschillende aspecten uit de gezondheidszorg (gedrag, interacties, ziektebeelden, ...). Hiermee wordt verder gebouwd op het opleidingsonderdeel ‘psychopedagogiek” uit modeltraject 1.

Leerinhoud
Toegepaste persoonlijkheidspsychologie
Verschillende modellen omtrent de persoonlijkheid:
-Het fenomenologisch/humanistisch model.
-het dispositioneel model
-het sociaal model
-het psychodynamisch model
Sociologie
Algemene begrippen van de sociologie van de gezondheidzorg, geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden.
Inzicht in de principes en de methoden van de wetenschappen die "mensen classificeren".
Achtereenvolgens komen volgende thema’s aan bod: kernbegrippen, vormen van interactie, het ontstaan van het georganiseerd samenleven, socialisatie, sociologie als wetenschap, sociologische benaderingswijzen, sociale stratificatie.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘psychopedagogiek’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Toegepaste persoonlijkheidspsychologie
Kerncompetentie 1: de student toont inzicht in opvattingen en begrippen uit de persoonlijkheidspsychologie.
Kerncompetentie 2: de student is in staat deze begrippen toe te passen in de praktijk en kan deze beargumenteren.

Sociologie
Kerncompetentie 1: de student toont inzicht in opvattingen en begrippen uit de sociologie.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Toegepaste Persoonlijkheidspsychologie
Syllabus aangevuld met lesnota's.
Sociologie
Handboek:
VINCKE, J., De samenleving bekeken, een sociologische kennismaking. Gent, Academia Press, 2005.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 25 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat op aanvraag. Informeel consult mogelijk.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprekken.

Evaluatievorm
Toegepaste Persoonlijkheidspsychologie 55%
Mondeling examen met open vragen.
Sociologie 45%
Schriftelijk examen met open vragen.
Beide clusteronderdelen komen in aanmerking voor zittijdoverdracht voor scores vanaf 10/20.

OP-leden
David Van Bunder (David.VanBunder@hogent.be)