NEUROGENE STOORNISSEN 2
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 13.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Catherine De Vos
Referentie GCLOAL02A00011
 
Trefwoorden
afasie, dysartrie, dysfagie, slikstoornissen

Doelstellingen
Het onderzoeken en behandelen van personen met neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen maakt deel uit van het takenpakket van een logopedist. In het opleidingsonderdeel “neurogene stoornissen 2” verwerft de student inzicht enerzijds in de behandeling van afasie en dysartrie en anderzijds in symptomen, onderzoeksmogelijkheden en behandeling van neurogene slikstoornissen. Dit onderdeel vormt een geheel met “neurogene stoornissen 1”, bouwt verder op “theorie spraak en taal”, “medische component 1”, “medische component 2” en “spraakstoornissen” (met name het onderdeel “articulatiestoornissen”) en kent een vervolg in de opleidingsonderdelen “neurogene stoornissen 2” en “neurogene stoornissen 3”.

Leerinhoud
Afasie en dysartrie deel 2:
Multimodale communicatie.
Functionele therapie.
Conversatie-analyse.
Taaltherapie.
Spraaktherapie.
Therapiemateriaal en -methodes.
Dysfagie:
Fasen van het normale slikverloop.
Klinisch en instrumenteel onderzoek van neurogene dysfagie.
Behandeling van neurogene dysfagie (sliktechnieken, houdingscorrecties, ...).

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen ‘theorie spraak en taal’, ‘medische component 1’, ‘medische component 2’ en ‘spraakstoornissen’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties van het opleidingsonderdeel ‘neurogene stoornissen 1’. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan een onderbouwd behandelplan opstellen op maat van de cliënt met afasie en dysartrie.
Onder meer:
- de student kent de verschillende mogelijke doelstellingen, methoden en werkwijzen binnen de therapie
- de student kan een gepaste keuze maken tussen deze doelstellingen, methoden en werkwijzen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de tijd post onset
- de student kan een gepast keuze maken op vlak van materiaal in functie van deze doelstellingen en kan deze keuze ook verantwoorden

Kerncompetentie 2: de student heeft kennis van en inzicht in het normale slikverloop.

Kerncompetentie 3: de student heeft inzicht in de mogelijke slikstoornissen die kunnen optreden bij personen met neurogene dysfagie.
- de student kan de stoornissen kaderen binnen het normale slikverloop
- de student kan een correcte hypothese formuleren omtrent de onderliggende oorzaak van de stoornis
- de student kan de stoornissen linken aan en verklaren vanuit het hersenletsel

Kerncompetentie 4: de student kan methodisch handelend assessments plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen bij personen met neurogene slikstoornissen.
Onder meer:
- de student kan een onderbouwd assessment plannen voor personen met neurogene dysfagie
- de student kan gegevens uit een assessment voor neurogene dysfagie correct verwerken, analyseren en interpreteren
- de student kan een correcte diagnose formuleren m.b.t. het al dan niet aanwezig zijn van een slikstoornissen en de stoornis situeren in de juiste slikfase

Kerncompetentie 5: de student kan een onderbouwd behandelplan opstellen op maat van de cliënt met neurogene dysfagie.
Onder meer:
- de student kent de verschillende mogelijke doelstellingen en werkwijzen binnen de therapie
- de student kan een gepaste keuze maken tussen deze doelstellingen en werkwijzen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de tijd post onset
- de student kan een gepast keuze maken op vlak van materiaal in functie van deze doelstellingen en kan deze keuze ook verantwoorden

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi, hand-outs van de Powerpointpresentaties die worden gebruikt tijdens de lessen worden beschikbaar gesteld op Dokeos, eigen notities.
Aanbevolen literatuur, niet verplicht: DHARMAPERWIRA-PRINS & MAAS, Afasie. Lisse, Swets en Zeitlinger, 1998.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs voor de syllabi: ongeveer 6 EUR. Kosten voor het afprinten van de hand-outs.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak, waarbij klassikale initiatieven voorrang krijgen. Vragen kunnen ook via e-mail voorgelegd worden.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en practica (zowel voor afasie en dysartrie als voor dysfagie).

Evaluatievorm
Afasie en dysartrie deel 2 60%
Het eindtotaal wordt bepaald op basis van permanente evaluatie tijdens het jaar (op basis van aanwezigheid, attitude en uitvoeren van de opdrachten tijdens de practica) (25% van het totaal) en een schriftelijk examen met open vragen na afronden van de leerstof (75% van het totaal). Volgens de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis voor de delen met permanente evaluatie de beslissing 'afwezig' nemen indien de student meer dan 20% van de voorziene B-uren afwezig is geweest, los van het feit of deze afwezigheden al dan niet gewettigd waren.
Bij een eventuele tweede zittijd blijven de scores voor permanente evaluatie behouden.
Dysfagie 40%
Schriftelijk examen met open vragen.
Zittijdoverdracht is niet mogelijk.

OP-leden
Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be)