WETENSCHAPPELIJK HANDELEN 2
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 19.0
Werkcollege [B] 28.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 7.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Sandrine De Coster
Referentie GCLOAL02A00010
 
Trefwoorden
Beschrijvende en inferentiële statistiek, Evidence-based handelen, Informatica, Scriptie/ Afstudeerproject, s274 methodologie van het wetenschappelijk onderzoek, p160 statistiek, p175 informatica

Doelstellingen
De bedoeling van deze geclusterde vakken is enerzijds het afstudeerproject voorbereiden, zowel wat literatuuronderzoek als gegevensverzameling en -verwerking betreft. Anderzijds mikt dit opleidingsonderdeel op langere termijn op levenslang leren & lezen en op evidence based practice. De student leert het belang van wetenschappelijk onderzoek in de logopedie en audiologie inzien. Om het afstudeerproject tot een goed einde te brengen en een patiëntenadministratiesysteem efficiënt te kunnen beheren, moeten studenten deskundig kunnen omgaan met enkele klassieke softwarepakketten, zoals Windows Office.

Leerinhoud
Statistiek deel 2
Verschiltesten (Chi-kwadraattest, Mc. Nemartest, tekentest, Wilcoxontest, Mann-Whitney U-test, t-testen). Betrouwbaarheidsinterval.
Evidence-based handelen
Introductie in evidence-based logopedie en audiologie: Inleiding, Soorten wetenschappelijke studies, PICO-vraag, Valideringsonderzoek, Interventieonderzoek, Meta-analyses en zoeken naar geschikte publicaties.
Scriptie-initiatie
Informatie rond de scriptieprojecten, kiezen en plannen van een scriptieonderwerp, zoeken naar relevante documentatie omtrent het gekozen project, bijwonen van een scriptievoorstelling en -verdediging.
Informatica
Inleiding, besturingssystemen, utilities, internet
Tekstverwerking
Basishandelingen, pagina-indeling, kop- en voettekst, paginanummering, documenten indelen in secties, voet- en eindnoten, uitgebreide opmaak van documenten met vooral aandacht voor het correct gebruik van de opmaakprofielen, inhoudsopgave genereren, tabellen, figuren en objecten, gebruik van sjablonen, samenvoegen van documenten
Presentatie
Basishandelingen, samenstellen en opmaken van een eenvoudige presentatie ter ondersteuning van een voordracht of scriptieverdediging, modellen, diavoorstelling, afdrukken
Spreadsheets
Basishandelingen, ontwerp van een rekenblad voor eenvoudige vraagstukken, toepassen van eenvoudige wiskundige, statistische, tijd- en database-functies met inbegrip van grafieken

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'wetenschappelijk handelen 1' en 'stage 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan wetenschappelijke onderzoeksliteratuur kritisch evalueren en adequaat aanwenden
Onder meer:
-De student kent de verschillende soorten wetenschappelijke studies en kan deze studies herkennen bij het doornemen van vakliteratuur.
-De student kan validerings- en interventieonderzoeken kritische evalueren en de resultaten hiervan interpreteren in het licht van evidence-based handelen.

Kerncompetentie 2: de student kan onderzoeksdata verkregen uit wetenschappelijke projecten verwerken, analyseren en interpreteren
Onder meer:
-De student kan beschrijvende en inferentiële statistische bewerkingen die in wetenschappelijke studies in de logopedie en audiologie voorkomen analyseren en interpreteren
-De student kan de meeste nonparametrische bewerkingen zelf uitvoeren bij een aangebrachte set data en de resultaten ervan interpreteren
-De student kan enkele klassieke softwaretoepassingen/informaticapakketten correct aanwenden bij het uitwerken van taken zowel ifv de opleiding als ifv de stage, zowel voor het opvragen als het verwerken van gegevens.

Algemene competenties:
-de student getuigt van wetenschappelijke ingesteldheid
-de student getuigt van een vermogen tot kritische reflectie
-de student getuigt van een inzet tot levenslang leren
-de student heeft zin voor kwaliteit, accuratesse, afwerking, orde, netheid en structuur
-de student heeft oog voor deadlines en kan zijn eigen werk plannen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::


Handboek: POLLEFLIET, L., Een eindwerk schrijven, do's & don'ts. Academia Press, 2009, 232 blz.


Handboek:
-KALF, H. & DE BEER, J., Evidence-based logopedie. Logopedisch handelen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie (+ Cd-rom), 2004, Bohn Stafleu van Loghum ISBN: 9789031339846
Gefotokopieerde syllabi en slides verkrijgbaar via Dokeos.
Aanbevolen literatuur, niet verplicht:
-VAN BORSEL, J., Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie, 2004, Leuven: Acco, ISBN: 9789033453953
-DEVRIENDT, D. & DE GEYTER-DIEPENDAELE, T., Werk Wijzer met Word XP en Word 2000 – Deel 2, www-soft, Gentbrugge, 2003, ISBN: 90-76862-05-2
-VANDEN BROECK, E. & CUYPERS, E., Ms Excel 2000, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2000, ISBN: 90-02-20990-8


Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 55.0 EUR
Ongeveer € 22 voor het handboek

Studiebegeleiding
Monitoraat op aanvraag. Klassikale vragen krijgen voorrang. Studenten kunnen ook via e-mail en het Dokeosplatform vragen voorleggen over statistiek.

Onderwijsvormen
Klasgesprek, hoorcolleges, demonstraties, individueel werk, oefeningen statistiek, oefeningen rond evidence based handelen. Leergesprekken i.v.m. haalbare scriptieonderwerpen. “hands on”-sessies en zelfstudie voor informatica

Evaluatievorm
Statistiek deel 2
Schriftelijk open boek examen (toepassingsvragen). Rekenmachine meebrengen. Dit clusteronderdeel dekt 30% van de totaalscore. De scores vanaf 10/20 kunnen worden overgedragen naar de 2e examenzittijd.
Evidence based handelen
Mondeling en/of schriftelijk examen zijn mogelijk (diverse vraagvormen). Rekenmachine meebrengen. Dit clusteronderdeel dekt 30% van de totaalscore. De scores vanaf 10/20 kunnen worden overgedragen naar de 2e examenzittijd.
Scriptie-initiatie
Permanente evaluatie van de inzet bij de oefeningen en de leergesprekken. Dit clusteronderdeel dekt 15% van de totaalscore. Tweede zittijd is mogelijk na overleg met lector.
Informatica
-Permanente evaluatie: oefeningenpakket
-Taak: uitwerken van een geïntegreerde opdracht in samenspraak met de opleidingscommissie. De evaluatie gebeurt op basis van de opgeslagen bestanden en niet op basis van de print. Bijgevolg geven de studenten hun werkje zowel digitaal als geprint af. Hiertoe werken de studenten best via de dropbox van de digitale leeromgeving Dokeos.
-Praktisch examen op pc voor het deel rekenblad (Excel).
Dit clusteronderdeel dekt 25% van de totaalscore. De scores (zowel voor examen als voor de taken) vanaf 10/20 kunnen worden overgedragen naar de 2de examenzittijd.

OP-leden
Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be)
Els De Rycke (Els.DeRycke@hogent.be)
Sandrine De Coster (Sandrine.Decoster@hogent.be)
Sien Gobbert (Sien.Gobbert@hogent.be)