STAGE 2
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 80.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Veerle Willockx
Referentie GCLOAL02A00009
 
Trefwoorden
observaties, stage, verslaggeving, onderzoek, therapie, b610-auditief systeem en spraak

Doelstellingen
Stage 2 zet de student in navolging van stage 1 aan om verder kennis te maken met het werkveld van de logopedist. De student wordt hiervoor geleidelijk aan in de logopedische activiteiten ingeschakeld, d.w.z. dat hij komt tot het behandelen van patiënten/cliënten onder begeleiding van een logopedist, gebaseerd op een grondige dossierstudie en een geïndividualiseerd behandelingsplan met lange en korte termijndoelstellingen.


In de projectstage leren de studenten om zelfstandig afspraken te maken, zich te organiseren, screenings te doen, informatie hierover door te geven, personen door te verwijzen, verzamelde gegevens te registreren en te rapporteren en behandelingen te plannen en uit te voeren. De projectstage neemt in zijn totaliteit 15u in beslag. De student bepaalt zelf wanneer (tijdens stagemodule 2 of 3) deze projectstage doorgaat. Hij moet wel minimum 75 u reguliere stage van module 2 presteren.Leerinhoud
Observaties, therapieën, verslaggeving, algemene en beroepsgerichte attitudes, screenings en onderzoeken in verband met de problematiek van de toegewezen stageplaats.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan volgens een opgelegd tijdspad (halen van deadlines) eenvoudige probleemsituaties in de beroepspraktijk onder begeleiding definiëren en analyseren en kan zinvolle behandelstrategieën ontwikkelen en toepassen.
Onder meer:
- de student kan (onder begeleiding) een geïndividualiseerde gevalsbespreking opstellen
- de student kan (onder begeleiding) een geïndividualiseerde handelingsplannen met lange en korte termijndoelstellingen opstellen
- de student kan elementen uit het handelingsplan concretiseren in een voorbereiding tot behandeling
- de student kan de voorbereiding met aangepast materiaal uitvoeren
- de student kan reflecteren over het proces en het product van de uitgevoerde behandeling

Kerncompetentie 2: de student heeft besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Onder meer:
- de student kan actief luisteren naar anderen
- de student kan de gemaakte afspraken respecteren
- de student besteedt aandacht aan de opmerkingen die anderen aanbrengen
- de student kan spontaan problemen bespreken met anderen

Algemene competentie 1: projectmatig werken
Onder meer:
- de student kan relevante gegevens tijdig verzamelen en verwerken
- de student kan kritische reflecties maken op de eigen werkwijze en er zijn persoonlijk ontwikkelingsplan verder op aanpassen en uitwerken.
- de student kan kritisch zijn t.o.v. tijdsduur die men spendeert aan de stageopdrachten
- de student kan een complexe opdracht in al zijn aspecten en hierbij de nodige gegevens ordenen
- de student kan beslissingen nemen op basis van feitelijke informatie

Algemene competentie 2: verwerven en verwerken van informatie
Onder meer:
- de student kan relevante informatie zoeken over de stageplaats, de problematiek, behandelingsmateriaal, oplossingsstrategieën en methodieken
- de student kan de bekomen informatie op een correcte manier weergeven in vooropgestelde sjablonen
- de student is in staat de verslagen correct op te stellen met een correct taalgebruik en een correcte spelling

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Stagedoeboek met alle nodige info voor het opmaken van het stageportfolio, inleidende infosessie omtrent de doelstellingen, inhoud en evaluatie van de stage.

Studiekosten
Verplaatsing naar de stageplaats, onkosten voor het maken en/of kopen van matriaal dat gebruikt wordt tijdens de therapeutische sessies.

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding door stagebegeleiders van de opleiding en door stagementoren. Permanente evaluatie met mogelijkheid tot gestructureerd self-assessment op de elektronische leeromgeving.

Onderwijsvormen
De student krijgt op de campus (intramuros) een korte stage-introductie. Hij wordt op stage (extramuros) begeleid door de stagementor en bezocht door de stagebegeleider. Begeleiding houdt in: lezen en beoordelen van geschreven documenten (gevalsbesprekingen, handelingsplannen, verslagen) en observaties van het handelen van de student tijdens onderzoek of therapie. Opmerkingen worden schriftelijk vastgelegd en/of mondeling besproken met de student. De stagebegeleider kan ook een stagemonitoraat op school organiseren (individueel of in kleine groepen).

Evaluatievorm
Permanente evaluatie en evaluatie van de ingediende stukken. Zie stagebeoordelingsformulier voor geoperationaliseerde criteria en wegingen. Tweede zittijd is normaliter niet mogelijk. Op basis van de departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement van de Hogeschool Gent, kan de examencommissie onder bepaalde voorwaarden beslissen tot een aangepaste opdracht (bv.vakantiestage).


Indien de student stage 2 moet hernemen kan hij eventueel voor de projectstages vrijgesteld worden indien hij bij de evaluatie van stage 2 in eerste zittijd een voldoende behaalde voor de categorie 3000 (aanwezigheid, administratie en diverse afspraken) en categorie 4000 (attitudes).

OP-leden
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be)
Mie Cocquyt (Mie.Cocquyt@hogent.be)
Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be)
Eddy Hoste (Eddy.Hoste@hogent.be)
Sabine Vandevelde (Sabine.Vandevelde@hogent.be)
Kathleen Van Snick (Kathleen.VanSnick@hogent.be)
Carla Ochelen (Carla.Ochelen@hogent.be)
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)
Sandrine De Coster (Sandrine.DeCoster@hogent.be)
Sofie Boogaerts (Sofie.Boogaerts@hogent.be)