STEM- EN SPRAAKBEHEERSING 3
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 30.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Carla Ochelen
Referentie GCLOAL02A00008
 
Trefwoorden
b610-auditief systeem en spraak, articulatie, stem, stemmingslezen, ademhaling, tessituur

Doelstellingen
De basisdoelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student verder voor te bereiden op het uitoefenen van een spreekberoep. Dit opleidingsonderdeel is een vervolg op ‘stem- en spraakbeheersing 2’. Deel 4 rondt deze reeks opleidingsonderdelen af.

Leerinhoud
Houding in toepassingen.
Articulatie en ademhaling op tekstniveau.
Resonantie.
Kaatsend ademen.
Pittigheid.
Toontreffen.
Uitbreiden stemomvang en stemmingslezen.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen "stem- en spraakbeheersing 1" en "stem- en spraakbeheersing 2" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis en inzicht in het gebruik van stem en spraak.
Onder meer:
- de student heeft inzicht in stemmisbruik en verkeerd stemgebruik bij zichzelf en anderen
- de student heeft ook inzicht in het mechanisme van de stemgeving
- de student heeft kennis over pittigheid, kaatsend ademen, stemmingslezen, toontreffen en tessituur
- de student kan de juiste vakterminologie gebruiken

Kerncompetentie 2: de student kan de technieken eigen aan het beheersen van stem en spraak correct hanteren bij niet-voorbereide teksten.
Onder meer:
- de student kan de eigen resonantie wijzigen en optimaliseren
- de student demonstreert de techniek van kaatsend ademen
- de student neemt correct tonen over van een instrument
- de student kan een stemomvang van 2 octaven demonstreren
- het leestempo moet aangepast zijn
- de student kan een correcte en pittige articulatie aanwenden
- de student moet voldoende luid en met een correcte steminzet kunnen lezen
- de student geeft bij een leestekst de juiste stemming weer
- de student kan de aangeleerde vaardigheden correct uitvoeren en demonstreren

Algemene competentie:
1. Het vermogen tot kritische reflectie:
- de student kan de aangeleerde vaardigheden beoordelen en bijsturen bij zichzelf en bij anderen
- de student kan een correct spreek en stemgedrag herkennen en kan eventuele fouten bij zichzelf analyseren en bijsturen
- attitude van positief omgaan met kritiek en op een empathische wijze opmerkingen geven aan medestudenten

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Idem handboeken opleidingsonderdeel ‘stem-en spraakbeheersing 1’ + syllabus.

Studiekosten
Geraamde kostprijs syllabus: ongeveer 1.25 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat op voorziene uren of op afspraak en extra oefeningen in het competentielabo.

Onderwijsvormen
Practica, demonstraties,feedback en bijsturing. Oefeningen en materiaal voor zelfstudie zijn aanwezig in het competentielabo.

Evaluatievorm
Na de volledige lessenreeks volgt een mondeling examen (80%) + en een schriftelijk examen met open vragen (20%). Op basis van de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis de beslissing ‘afwezig’ nemen indien de student meer dan 20% afwezig is tijdens de practica-activiteiten. Deze afwezigheden kunnen al dan niet gewettigd zijn.

OP-leden
Carla Ochelen (Carla.Ochelen@hogent.be)
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be)