NEUROGENE STOORNISSEN 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 7.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Catherine De Vos
Referentie GCLOAL02A00007
 
Trefwoorden
h361-neurolinguïstiek, b640-neurologie, b640-neuropsychologie, b640-neurofysiologie, afasie, dysartrie

Doelstellingen
Het onderzoeken en behandelen van personen met neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen maakt deel uit van het takenpakket van een logopedist. In het opleidingsonderdeel “neurogene stoornissen 1” verwerft de student inzicht enerzijds in mogelijke neurolinguïstische en neuropsychologische stoornissen die kunnen samengaan met of kunnen voorkomen in het kader van deze stoornissen en het onderzoek en/of de behandeling ervan kunnen beïnvloeden en anderzijds in mogelijke vormen, kenmerken en onderzoeksmogelijkheden van 2 frequent voorkomende neurogene stoornissen, afasie en dysartrie. Dit onderdeel bouwt verder op “theorie spraak en taal”, “medische component 1”, “medische component 2” en “spraakstoornissen” (met name het onderdeel “articulatiestoornissen”) en kent een vervolg in de opleidingsonderdelen “neurogene stoornissen 2” en “neurogene stoornissen 3”.

Leerinhoud
Neurolinguïstiek:
Definities en terminologie.
Bespreking van stoornissen op vlak van visus, reuk, smaak, aandacht, geheugen, emotioneel gedrag, spatieel gedrag, motoriek, executieve functies telkens gelinkt aan spraak, taal en slikken, spraak en taal en hun neurogene basis.
Afasie en dysartrie deel 1:
Definities en terminologie.
Types.
Assessment.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen ‘theorie spraak en taal’, ‘medische component 1’, ‘medische component 2’ en ‘spraakstoornissen’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis van en inzicht in mogelijke ziektebeelden die neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen kunnen veroorzaken.

Kerncompetentie 2: de student heeft kennis van en inzicht in neurolinguïstische en neuropsychologische stoornissen die het onderzoek en de behandeling van neurogene spraak-, taal en slikstoornissen kunnen beïnvloeden.
Onder meer:
- de student heeft kennis (terminologie, lokalisatie) van stoornissen die frequent samen gaan met neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen
- de student kan verklaren welke invloed deze stoornissen op het assessment en de behandeling van de neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen kunnen hebben
- de student kan deze stoornissen linken aan hun lokalisatie in het zenuwstelsel

Kerncompetentie 3: de student heeft kennis van en inzicht in de kenmerken en vormen van afasie en dysartrie.
Onder meer:
- de student kent de verschillende vormen van afasie, hun kenmerken en lokalisatie volgens de Bostonse school
- de student kent de verschillende vormen van dysartrie, hun kenmerken en lokalisatie

Kerncompetentie 4: de student kan methodisch handelend assessments plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen bij personen met neurogene spraak- en taalstoornissen.
Onder meer:
- de student kan een onderbouwd assessment plannen voor personen met afasie en dysartrie
- de student kan gegevens uit een assessment voor afasie en dysartrie correct verwerken, analyseren en interpreteren
- de student kan een (differentiaal)diagnose van afasie/dysartrie t.o.v. overige stoornissen formuleren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus en eigen notities. Hand-outs van de Powerpointpresentaties die worden gebruikt tijdens de lessen worden beschikbaar gesteld op Dokeos. Handboek voor neurolinguïstiek: VINGERHOETS & LANNOO, Handboek neuropsychologie. Leuven, Acco, 1999.
Aanbevolen literatuur, niet verplicht: DHARMAPERWIRA-PRINS & MAAS, Afasie. Lisse, Swets en Zeitlinger, 1998.

Studiekosten
Ongeveer 34 EUR voor het handboek neuropsychologie en ongeveer 6 EUR voor beide syllabi samen. Kosten voor het afprinten van de handouts.

Studiebegeleiding
Monitoraat is mogelijk op afspraak, waarbij klassikale initiatieven voorrang krijgen. Vragen kunnen ook via e-mail voorgelegd worden.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, begeleid zelfstandig leren (o.v.v. opdrachten), practica (voor afasie en dysartrie). Voor sommige opdrachten wordt gebruik gemaakt van het elektronisch leerplatform en het competentielabo.

Evaluatievorm
Neurolinguïstiek 40%
Het eindtotaal wordt bepaald op basis van permanente evaluatie (10%, op basis van ingediende taken tijdens het academiejaar) en op basis van een schriftelijk examen met open vragen en mogelijk ook meerkeuzevragen (90%).
Bij een eventuele tweede zittijd blijven de scores voor permanente evaluatie behouden. Zittijdoverdracht is niet mogelijk. .
Afasie en dysartrie deel 1 60%
Het eindtotaal wordt bepaald op basis van permanente evaluatie tijdens de practica (op basis van aanwezigheid, attitude en uitvoeren van de opdrachten tijdens de practica) (25% van het totaal) en een schriftelijk examen met open vragen (75% van het totaal). Volgens de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis voor de delen met permanente evaluatie de beslissing 'afwezig' nemen indien de student meer dan 20% van de voorziene B-uren afwezig is geweest, los van het feit of deze afwezigheden al dan niet gewettigd waren.
Bij een eventuele tweede zittijd blijven de scores voor permanente evaluatie behouden. Zittijdoverdracht is niet mogelijk.

OP-leden
neurolinguïstiek: Caroline Moerenhout (Caroline.Moerenhout@hogent.be)
afasie en dysartrie deel 1: Catherine De Vos (Catherine.DeVos@hogent.be)