BASIS AUDIOLOGIE 2
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: logopedie
Hoorcollege [A] 60.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els De Rycke
Referentie GCLOAL02A00005
 
Trefwoorden
b610-audiologie, vocale audiometrie, immitantie, objectieve testbatterij, kinderaudiometrie, vestibulologie, hoortoestellen, hoortraining, gebaren, spraakafzien, cochleair implantaat

Doelstellingen
Deze gemeenschappelijke cursus biedt voor de bachelors in de logopedie de noodzakelijke achtergrond voor contacten in de wereld van gehoorgestoorden en audioprothesie. Het gaat om een uitdieping en vervolg van de inhouden die aan bod komen in ‘basis audiologie 1’.Voor de bachelors in de audiologie wordt hier de basis gelegd voor optiespecifieke cursussen rond hetzelfde thema.

Leerinhoud
Klinische audiometrie en audioprothesie:
Spraakaudiometrie m.i.v. maskeerproblematiek.
Immitantiemetrie: beginselen.
Objectieve audiologische testbatterij: beginselen.
Subjectieve audiometrie bij neonati en jonge kinderen.
Vestibulologie: basisbegrippen.
Overzicht van de hoortoestellentypes, cochleaire implants inbegrepen.
Indicatie en profijt van hoortoestellen.
Hulpmiddelen om het rendement van het hoortoestel te verbeteren.
Selectie hoortoestel: algemeen.

Habilitatieve audiologie:
Receptieve en productieve communicatieproblemen in geval van prelinguale en postlinguale gehoorverliezen met akoestisch-fonetische duiding en een therapeutisch kader (hoortraining, spraakafzien, gestuele componenten in de communicatie, vroeg- en familiebegeleiding).

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'basis audiologie 1' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van een EVK of EVC. Zie ook de volgtiijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft inzicht in specfieke concepten en vaardigheden binnen de audiologie en kan deze toepassen.
Onder meer:
- de student heeft kennis en tot op zekere hoogte inzicht in spraakaudiometrie (inclusief maskering), immitantiemetrie, ABR, OAE, kinderaudiometrie, vestibulologie
- de student kan oefeningen m.b.t. deze kennisinhouden oplossen
- de student heeft kennis en inzicht in de verschillende types hoortoestellen
- de student heeft inzicht in de voor- en nadelen van hoortoestellen en ziet de hoortoestelgebruiker als luisterend subject
- de student kan de communicatieve impact van gehoorverlies inschatten
- de student kan oefengangen voor hoortraining en spraakafzien opzetten en daarbij rekening houden met de intrinsieke onderscheiden tussen de verschillende stelsels van gestuele communicatie

Kerncompetentie 2: de student kan audiologische onderzoeken uitvoeren en tot op zekere hoogte de resultaten interpreteren.
Onder meer:
- de student kan bepaalde spraakaudiometrietests, tympanometrie, stapediusreflexen en kinderaudiometrie afnemen
- de student kan de resultaten van de verschillende audiologische onderzoeken aan elkaar linken en tot op zekere hoogte interpreteren.

Algemene competentie:
1. Denk- en redeneervaardigheid: de student kan zelfstandig of in team met kennis van zaken redeneren over indicatie, type, profijt etc. van een hoortoestel, klassiek of ingeplant.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi, aan te vullen met eigen notities en uitgereikte documenten. Documenten op elektronisch leerplatform.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs syllabi: ongeveer 7.00 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak, waarbij klassikale initiatieven voorrang krijgen.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, demonstraties, simulaties (computer), gevalsbespreking a.d.h.v. audiometrische atlassen, practicum, begeleide zelfstudie, afnemen van een interview.

Evaluatievorm
Klinische audiometrie en audioprothesie 50%
Klinische audiometrie (25%): schriftelijk examen met mogelijkheid van zowel open als meerkeuzevragen (met correctiefactor). Occasionele addenda behoren tot de examenstof.
Audioprothesie (25%): schriftelijk examen (22,5%) met mogelijkheid van zowel open als meerkeuzevragen (met correctiefactor). Occasionele addenda behoren tot de examenstof. Taak: interview van een persoon met een hoortoestel (2,5%)

Habilitatieve audiologie 50%
Schriftelijk examen met mogelijkheid van zowel open als meerkeuzevragen (met correctiefactor). Occasionele addenda behoren tot de examenstof.

Beide clusteronderdelen kunnen het onderwerp zijn van een zittijdoverdracht voor scores vanaf minimum 10/20.

OP-leden
klinische audiometrie : Els De Rycke (Els.DeRycke@hogent.be)
audioprothesie: Eefje Verschaeve (Eefje.Verschaeve@hogent.be)
habilitatieve audiologie: Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be) en Ingrid Verbanck (Ingrid.Verbanck@hogent.be)