SYMPOSIA EN SEMINARIES
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els De Rycke
Referentie GCLOAA03K00005
 
Trefwoorden
s610-auditief systeem en spraak, levenslang leren, studiedagen, bedrijfsbezoeken, recente wetenschappelijke informatie.

Doelstellingen
De keuzepakketten zijn bedoeld om de opleiding op bepaalde weloverwogen punten aan te scherpen. De studenten kiezen voor dit pakket in functie van hun afstudeerproject of van hun eigen interesse.

Leerinhoud
Dit onderdeel kan volgende aspecten inhouden: bijwonen en verslaan van studiedagen (onder vorm van een paper of onder vorm van een klassikale presentatie), brengen van bezoeken aan een audiologische firma’s , kritische beoordeling van een zelfgekozen audiologische website, bijwonen en verslaan van colleges van gastsprekers die de nieuwste ontwikkelingen op audiologisch gebied komen toelichten.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het tweede modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan informatie verwerven en verwerken.
Onder meer:
-        de student kan de aangeboden informatie verwerken
-        de student kan een vlot, correct en stijlvol schriftelijk verslag schrijven
-        de student kan op een duidelijke, correcte en overzichtelijke manier mondeling verslag uitbrengen

Kerncompetentie 2: de student toont een ingesteldheid tot levenslang leren.
Onder meer:
-        de studenten tonen openheid tegenover geboden informatie en gaan actief op zoek naar nieuwe informatie

Kerncompetentie 3: de student toont een kritische ingesteldheid.
Onder meer:
-        de student kan kritisch omgaan met nieuwe informatie
-        de student kan zijn eigen standpunt argumenteren

Algemene competentie: de student toont creativiteit.
Onder meer:
-        de student kan een eigen invulling geven aan de verworven kennis in de eigen presentatie

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi ter beschikking, hand-outs van powerpointpresentaties tijdens de lessen en studiedagen, eigen notities voor aanvullingen.

Studiekosten
Syllabi en studiedagen +/- 80 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak.

Onderwijsvormen
Opdrachten (vb. doornemen en verwerken van artikels, zelf informatie overbrengen naar de medestudenten n.a.v. symposia). Bedrijfsbezoeken worden gepland. Hoorcolleges en leergesprekken.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie, beoordeling van de verschillende opdrachten die in de loop van het academiejaar gemaakt worden. Tweede zittijd is niet mogelijk.

OP-leden
Els De Rycke (Els.DeRycke@hogent.be)