AANVULLENDE PROTHETISCHE AUDIOLOGIE 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nele Deman
Referentie GCLOAA03A00014
 
Trefwoorden
prothetische audiologie, hoortoestellen

Doelstellingen
De afgestudeerde audioloog wordt verondersteld slechthorende patiënten die een hoortoestel dragen te kunnen helpen bij het aanpassen en optimaliseren van deze toestellen. Hiervoor moeten alle aspecten van het hoortoestelaanpassingsproces overzien en begrepen worden. In combinatie met stage-ervaring, leidt dit opleidingsonderdeel er toe dat studenten relatief zelfstandig een hoortoestelaanpassing tot een goed einde kunnen brengen.

Leerinhoud
Hoortoestellen (afstel- en aanpassingsmogelijkheden, aanpassingsregel en fine tuning, directionaliteit en beengeleiders), specifiek prothetische gehoorevaluatie (liminaire en supraliminaire tests, spraakaudiometrie, dynamiek en recruitment, S-R-verhouding, richtinghoren, insertiemetingen en vragenlijsten), audioprothetische begeleiding, audioprothetische accessoires, tinnitus, lawaaiprotectie, audioprothesie bij kinderen. RIZIV-reglementering en wetgeving terzake.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘aanvullende prothetische audiologie 1’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan het passende hoortoestel selecteren en aanpassen met het oog op een beter auditief functioneren. Onder meer:
-        de student kan de werking van verschillende hoortoestellen uitleggen
-        de student kan een onderbouwde keuze maken tussen verschillende hoortoestellen, rekening houdende met patiëntgebonden factoren
-        de student kan de programmering en het onderhoud van de hoortoestellen uitvoeren

Kerncompetentie 2: de student kan kritisch reflecteren.
Onder meer:
-        de student kan kritisch nadenken over het voorgestelde hoortoestel en de programmering ervan.
-        de student kan kritisch de gegevens verkregen via assessment beoordelen in functie van een correcte selectie van het hoortoestel

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus, ppt slides en eigen notities.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: ongeveer 5,80 EUR

Studiebegeleiding
Monitoraat op aanvraag. Bijkomende vragen kunnen via e-mail voorgelegd worden. Klassikale vragen krijgen voorrang.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, gevalsstudies op basis van het klassikaal bespreken van dossiers, demonstraties.

Evaluatievorm
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en/of schriftelijk examen. Ook toepassingsvragen en bespreken van gevalsstudies komen aan bod.
De studenten verwerven een deel van de eindcompetenties op stage; om die reden wordt het examen pas afgenomen tijdens de 2e examenperiode (mei-juni).
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
Nele Deman (Nele.Deman@hogent.be)