AANVULLENDE AUDIOLOGIE EN KLINISCHE AUDIOMETRIE 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Bart Vinck
Referentie GCLOAA03A00013
 
Trefwoorden
b610-audiologie, klinische audiometrie

Doelstellingen
De afgestudeerde audioloog wordt verondersteld de veelzijdigheid van een compleet audiometrisch dossier te kunnen overzien en er de onderliggende verbanden van doorzien. Dit moet kunnen op een wetenschappelijk gefundeerde manier, vertrekkend vanuit een grondige kennis van de audiologische en vestibulaire anatomie en fysiologie.

Leerinhoud
Gevalsstudies m.i.v. methoden voor detectie en identificatie van functionele gehoorverliezen.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘aanvullende audiologie en klinische audiometrie 1’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis van en inzicht in de onderzoeken ter evaluatie van de auditieve en de otoneurologische functies en kan de kennisinhouden toepassen.
Onder meer:
-        de student kan de voornaamste aandoeningen benoemen en de kenmerken weergeven
-        de student kan op basis van een gevalsstudie een onderbouwde keuze maken van onderzoekstechnieken, rekening houdend met alle mogelijke beïnvloedende factoren

Kerncompetentie 2: de student kan methodisch handelend assessment plannen en de bekomen gegevens verwerken in het therapeutisch handelen.

Kerncompetentie 3: de student kan kritisch reflecteren.
Onder meer:
-        de student kan kritisch nadenken over de voorgestelde onderzoekstechnieken en therapeutische handelwijze
-        de student kan kritisch de gegevens verkregen via assessment beoordelen in functie van een correcte diagnose en differentiaaldiagnose

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 2,50 EUR.

Studiebegeleiding
Bijkomende vragen kunnen via e-mail voorgelegd worden. Klassikale vragen krijgen voorrang.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, gevalsstudies op basis van het klassikaal bespreken van een dossier, practica.

Evaluatievorm
Mondeling examen van prof. dr. B. Vinck (75% van het totaal) met schriftelijke voorbereiding en/of schriftelijk examen, waarbij gevalsstudies en toepassingsvragen opgenomen worden.
Taak practicum van mevr. Verschaeve (25% van het totaal)
Tweede zittijd is mogelijk.

OP-leden
prof. Bart Vinck (Bart.Vinck@hogent.be)
Eefje Verschaeve (Eefje.Verschaeve@hogent.be)