ELECTRONICA EN ELEKTRO-AKOESTIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nele Deman
Referentie GCLOAA03A00012
 
Trefwoorden
elektronica, elektro-akoestiek

Doelstellingen
Het aanpassen van hoorapparaten en het aanbieden van hulpmiddelen zijn essentiële onderdelen van het takenpakket van een audioloog in een hoorcentrum. Om dit vlot en accuraat te doen moet de audioloog de bouw en de werking van een hoortoestel en de accessoires overzien en begrijpen met het oog op de aanpassing of in geval van “troubleshooting”.

Leerinhoud
Geschiedenis en bouw van het hoortoestel, technische karakteristieken van versterkers , microfoons en telefoons, soorten directionaliteit, ruisonderdrukkingssystemen, FB-systemen, expansie, filtering, batterijen, normen en standaarden ter zake, technische fiches, afstandsbediening, FM- en infraroodoverdracht, digitalisering.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ‘elektro-akoestiek’ moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis en tot zekere hoogte inzicht in de mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen van hoortoestellen.
Onder meer:
-        de student kan de bouw en werking van een hoortoestel, versterkers, microfoons en telefoons en andere accessoires uitleggen

Kerncompetentie 2: de student kan mechanische, elektro-akoestische en elektronische systemen selecteren en aanpassen met het oog op een beter auditief functioneren.
Onder meer:
-        de student kan een onderbouwde keuze maken tussen de verschillende systemen op basis van een gegeven gevalsbespreking
-        de student weet hoe hij/zij deze systemen kan aanpassen of verbeteren in geval van ‘troubleshooting’

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus, aangevuld met eigen notities tijdens demonstraties, documentatie ad hoc.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: ongeveer 4 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat op aanvraag. Vragen kunnen via e-mail voorgelegd worden. Klassikale vragen krijgen voorrang.

Onderwijsvormen
Doceren, demonstraties en gevalsstudies op basis van het klassikaal bespreken van dossiers.

Evaluatievorm
Schriftelijk en mondeling examen met open vragen, ook toepassingsvragen. Tweede zittijd is mogelijk.
De studenten verwerven een deel van de eindcompetenties op stage; om die reden wordt het examen pas afgenomen tijdens de 2e examenperiode (mei-juni).

OP-leden
Nele Deman (Nele.Deman@hogent.be)