STAGE 3
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 140.0
Totale studietijd [D] 180.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els De Rycke
Referentie GCLOAA02A00019
 
Trefwoorden
observaties, stage, verslaggeving, onderzoek, audiologie (b610)

Doelstellingen
De student moet de taak van de audioloog op de toegewezen stageplaats kennen. Hij moet gericht kunnen observeren en hierover een adequaat verslag opstellenen uit een dossier de relevante gegevens kunnen halen om te verwerken in een gevalsbespreking. Bepaalde audiologische handelingen moet de student reeds zelfstandig kunnen uitvoeren, andere blijven beperkt tot participatie of observatie (zie stagevademecum).

Leerinhoud
Observaties, verslaggeving, algemene en beroepsgerichte attitudes, screenings- en onderzoeken in verband met de problematiek van de toegewezen stageplaats.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC.
Aanbevolen: bezitten van de eindcompetenties van het opleidingsonderdeel "stage 2".
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student kan onder begeleiding en volgens een opgelegd tijdspad complexere of diverse probleemsituaties in de beroepspraktijk definiëren en analyseren en zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen.
Onder meer:
-de student kan (onder begeleiding) een geïndividualiseerde gevalsbespreking opmaken
-de student kan (onder begeleiding) een aantal audiologische handelingen uitvoeren
-de student kan reflecteren over het proces en het product van de uitgevoerde behandeling

Kerncompetentie 2: de student kan teamgericht werken.
Onder meer:
-de student kan actief luisteren naar anderen
-de student kan de gemaakte afspraken respecteren
-de student besteedt aandacht aan de opmerkingen die anderen aanbrengen
-de student kan spontaan problemen bespreken met anderen

Algemene competentie 1: projectmatig werken
Onder meer:
-de student kan relevante gegevens tijdig verzamelen en verwerken
-de student kan kritische reflecties maken op de eigen werkwijze
-de student kan kritisch zijn t.o.v. tijdsduur die men spendeert aan de stageopdrachten
-de student kan een complexe opdracht in al zijn aspecten en hierbij de nodige gegevens ordenen
-de student kan beslissingen nemen op basis van feitelijke informatie

Algemene competentie 2: verwerven en verwerken van informatie
Onder meer:
-de student kan relevante informatie zoeken over de stageplaats, de problematiek, behandelingsmateriaal, oplossingsstrategieën en methodieken
-de student kan de bekomen informatie op een correcte manier weergeven in vooropgestelde sjablonen
-de student is in staat de verslagen correct op te stellen met een correct taalgebruik en een correcte spelling


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Stagevademecum en eigen notities in het portfolio en de feedback erop.

Studiekosten
Verplaatsing naar de stageplaats.

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding door stagebegeleiders van de opleiding en door stagementoren.

Onderwijsvormen
De student wordt op stage begeleid door de stagementor en wordt bezocht door de stagebegeleider. Begeleiding houdt in: lezen en beoordelen van geschreven documenten (gevalsbesprekingen, verslagen) en observaties van het handelen van de student tijdens onderzoek of therapie. Opmerkingen worden schriftelijk vastgelegd en/of met de student besproken. De stagebegeleider kan ook een stagemonitoraat op school organiseren (individueel of in kleine groepen).

Evaluatievorm
Permanente evaluatie en evaluatie van de ingediende stukken. Zie stagebeoordelingsformulier voor geoperationaliseerde criteria en wegingen. Tweede zittijd is normaliter niet mogelijk. Op basis van de departementale aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement van de Hogeschool Gent, kan de examencommissie onder bepaalde voorwaarden beslissen tot een aangepaste opdracht (bv.vakantiestage).

OP-leden
Els De Rycke (Els.Derycke@hogent.be)
Eefje Verschaeve (Eefje.Verschaeve@hogent.be)
Sofie Boogaerts (Sofie.Boogaerts@hogent.be)
Sabine Vandevelde (Sabine.Vandevelde@hogent.be)
Kathleen Van Snick (Kathleen.VanSnick@hogent.be)
Fleur Gailly (Fleur.Gailly@hogent.be)
Mie Cocquyt (Mie.Cocquyt@hogent.be)