SONOMETRIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul Corthals
Referentie GCLOAA02A00018
 
Trefwoorden
p200-akoestiek, b610-audiologie, audiometrie, ijking, calibratie, lawaaibeheersing

Doelstellingen
Het domein van de sonometrie wordt verkend, vooral met het oog op ijkingen en gehoorbescherming. De student moet in staat zijn de basisregistraties in de sonometrie uit te voeren met de meest geschikte index, het luchtgeleidingscircuit van een audiometer te ijken en met kennis van zaken mee te spreken over lawaaitraumata en hun preventie. Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op het opleidingsonderdeel "basis audiologie 1".

Leerinhoud
Intensiteit en wisseldruk, microfoons, decibelschalen en gewogen indexen, achtergrondruis, ijking van audiometers, lawaai en lawaaitraumata, criteria en preventie.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel "basis audiologie 1" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft inzicht in en een praktisch meesterschap over het cabireren van apparatuur voor gehoortests.
Onder meer:
- de student kan een tonale audiometer ijken
- de student kan een geluidsmeter hanteren
- de student kan niveaubepalingen voor lawaai en achtergrondgeruis doen in passende eenheden

Kerncompetentie 2: de student heeft kennis en inzicht in de problematiek van de lawaaibeheersing.
Onder meer:
- de student kan risico’s op en gevolgen van lawaaiblootstelling inschatten

Algemene competentie:
1. de student heeft besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi, aan te vullen met eigen notities.

Studiekosten
Ongeveer 2,5 EUR voor de syllabi en bijkomende fotokopies.

Studiebegeleiding
Interactie via Dokeos (vb. examenvragen). Monitoraat op aanvraag.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges afgewisseld met demonstratielessen en zittingen met een praktisch karakter, waarin de studenten zelf de toestellen manipuleren en de resultaten interpreteren.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen over het gedeelte ijking en eenheden (50% van de punten), mondeling examen over het gedeelte industriële audiologie (50% van de punten). Ook toepassingsvragen. Occasionele addenda behoren tot de examenstof.

OP-leden
Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be)
Bart Vinck (Bart.Vinck@hogent.be)