ELEKTRO-AKOESTIEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 3.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Caroline Verplaetse
Referentie GCLOAA02A00017
 
Trefwoorden
p200-akoestiek, b610-audiologie, elektriciteit, elektro-akoestiek, symposia, seminaries, levenslang leren

Doelstellingen
Dit onderdeel wordt in het tweede jaar aangeboden omdat de hier verworven competenties nodig zijn in het verdere verloop van de opleiding. Het doel van dit opleidingsonderdeel bestaat erin enkele basisbegrippen uit de elektriciteit te beheersen, toe te passen en afleidingen te kunnen maken en de werking van elektro-akoestische toepassingen te begrijpen.


Daarnaast willen we de student ook leren om wetenschappelijke audiologische info te ontsluiten.

Leerinhoud
Theorie, deel 1:
Electriciteit: opbouw van de stof, elektrische spanning, elektrische stroom, elektrische weerstand, wet van Ohm, regelbare weerstand, elektrisch vermogen en arbeid, meten van U, I en R, de condensator, de spoel, gelijk- en wisselspanning, gedrag van R, L en C op gelijk- en wisselspanning.
Theorie, deel 2:
Elektro-akoestiek: elektrodynamisch principe, elektrostatisch principe, algemeenheden microfoon en luidspreker, soorten microfoons en luidsprekers, batterijen, versterkers (A, B, C en D), geschiedenis hoortoestel, analoge en digitale techniek, elektromagnetische golven (AM en FM).
Begeleide zelfstudie voor: napluizen van de laatste ontwikkelingen in onderdelen van hoortoestellen (microfoon, luispreker, batterijen, digitale ontwikkelingen, …).

Capita selecta: Volgen van studiedagen, symposia en seminaries, lezen en samenvatten van Engelstalige audiologische artikels.

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student begrijpt en heeft inzicht in de basisnoties en elementaire concepten inzake elektriciteit en elektro-akoestiek.

Algemene competentie: de student toont een aanzet tot levenslang leren.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus, aan te vullen met eigen notities.

Studiekosten
Geraamde prijs voor de syllabus: 6 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat is mogelijk op aanvraag. Communicatie is ook mogelijk via het elektronisch leerplatform.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en zittingen met een praktisch kader. Nieuwe evoluties in de analoge en digitale techniek van hoortoestellen worden onder de vorm van begeleide zelfstudie verwerkt

Evaluatievorm
Schriftelijk examen (80% van de punten) en evaluatie van een schriftelijke en eventueel mondeling voorgestelde paper (20% van de punten). De punten voor de paper blijven behouden in tweede zittijd.


Capita selecta: (20% van de punten): Permanente evaluatie, beoordeling van de verschillende opdrachten die in de loop van het academiejaar gemaakt worden. Tweede zittijd is niet mogelijk. Voor dit onderdeel van de cluster is een zittijdoverdracht mogelijk.

OP-leden
Caroline Verplaetse (Caroline.Verplaetse@hogent.be)
Els De Rycke (Els.DeRycke@hogent.be)