TOEGEPASTE SPREEKTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Carla Ochelen
Referentie GCLOAA02A00014
 
Trefwoorden
Articulatie, Pittigheid, Stem, Registers, Stemmingslezen, Kaatsend ademen, Resonantie, Tessituur, Toontreffen

Doelstellingen
De basisdoelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student bewust maken van zijn eigen spreekpatroon (met positieve én negatieve elementen).
De audioloog moet zijn spreekpatroon en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, kunnen aanpassen aan de patiënt/cliënt.

Leerinhoud
Articulatie, kaak-en lipbewegingen, pittigheid, spreek-en leestempo, stemplaatsing, stemprojectie, stemvolume.

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen "Stem- en spraakbeheersing 1" en "Stem- en spraakbeheersing 2" moet de student geslaagd zijn. Cf. ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft kennis en inzicht in het gebruik van stem en spraak.
Onder meer:
- de student heeft inzicht in eigen stemmisbruik en verkeerd stemgebruik
- de student heeft ook inzicht in het mechanisme van de stemplaatsing en stemprojectie
- de student heeft kennis over pittigheid, aanpassen van stemvolume
- de student heeft inzicht in de stemkwaliteit van anderen
- de student kan de juiste vakterminologie gebruiken

Kerncompetentie 2: de student kan de technieken eigen aan het beheersen van stem en spraak correct hanteren.
Onder meer:
- De student kan de eigen stemplaatsing en stemprojectie wijzigen en optimaliseren.
- De articulatie moet correct en zuiver zijn.
- De student gebruikt soepele kaak-en lipbewegingen.
- Het spreek- en leestempo moet aangepast zijn.
- De student moet een correct mond- en slikgedrag vertonen.
- De student moet voldoende luid kunnen spreken.
- De student kan de aangeleerde vaardigheden correct uitvoeren en demonstreren

Algemene competentie 1: het vermogen tot kritische reflectie.
Onder meer:
- De student kan de aangeleerde vaardigheden beoordelen en bijsturen bij zichzelf en bij anderen
- De student kan een correct spreek- en stemgedrag herkennen en kan eventuele fouten bij zichzelf analyseren en bijsturen
- De student geeft blijk van de attitude van positief omgaan met kritiek en op een empathische wijze opmerkingen geven aan medestudenten

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Idem als voor de opleidingsonderdelen "Stem-en spraakbeheersing deel 1 en deel 2".
Handboek:
TIMMERMANS, B., Klink klaar. Leuven, Davidsfonds, 2005.

Studiekosten
Ongeveer 30 EUR voor de aankoop van het handboek.

Studiebegeleiding
Monitoraat op voorziene uren of op afspraak.

Onderwijsvormen
Demonstraties, inoefening, feedback en bijsturing.
Oefeningen en materiaal voor zelfstudie aanwezig in het competentielabo.

Evaluatievorm
Na de volledige lessenreeks volgt een mondeling examen. Op basis van de departementale aanvullingen op het examenreglement kan de titularis de beslissing 'afwezig' nemen indien de student meer dan 20% afwezig is tijdens de practica-acticiteiten. Deze afwezigheden kunnen al dan niet gewettigd zijn.

OP-leden
Carla Ochelen (Carla.Ochelen@hogent.be)
Veerle Willockx (Veerle.Willockx@hogent.be)