KLINISCHE PRACTICA
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els De Rycke
Referentie GCLOAA02A00013
 
Trefwoorden
b610-audiologie, observaties, verslaggeving, onderzoek, stage

Doelstellingen
De student moet in staat zijn om met een goede basis qua kennis, vaardigheden en attitudes de stage extra-muros aan te vatten.

Leerinhoud
Communicatie met slechthorenden, algoscreening, zelfreflectieverslagen leren maken, opstellen POP, teamwerking, leren maken van verslagen en gevalsbesprekingen, theorie over en zelfstandig kunnen uitvoeren van tonale audiometrie (inclusief maskering), spraakaudiometrie, impedantiemetrie, MCL en UCL in oefensituaties en de resultaten in beperkte mate kunnen interpreteren, zelfstandig nieuwe informatie verzamelen, verwerken en verslaan.

Begincompetenties
Voor alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft inzicht in in specifieke kennisinhouden betreffende tonale audiometrie (inclusief maskering), spraakaudiometrie, immitantiemetrie, MCL en UCL en kan deze toepassen.

Kerncompetentie 2: de student kan audiologische onderzoeken uitvoeren in oefensituaties en de resultaten tot op zekere hoogte interpreteren.
Onder meer:
- de student kan tonale audiometrie (inclusief maskering), tympanometrie, stapediusreflexen, MCL en UCL afnemen
- de student kan de resultaten van de verschillende audiologische onderzoeken aan elkaar linken en tot op zekere hoogte interpreteren

Algemene competentie 1: de student kan informatie verwerven en verwerken.
Onder meer:
- de student kan de aangeboden informatie verwerken
- de student kan een vlot, correct en stijlvol schriftelijk verslag schrijven
- de student kan op een duidelijke, correcte en overzichtelijke manier mondeling verslag uitbrengen

Algemene competentie 2: de student kan teamgericht werken.
Onder meer :
- de student kan actief luisteren naar anderen
- de student is actief aanwezig op de teambijeenkomsten
- de student respecteert de gemaakte afspraken
- de student besteedt aandacht aan de opmerkingen die andere teamleden aanbrengen
- de student kan spontaan problemen bespreken met anderen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi aangevuld met eigen nota’s.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: ongeveer 10 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat na afspraak, waarbij klassikale initiatieven voorrang krijgen.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprekken, gastspreker(s), demonstraties, oefeningen, practica, rollenspel.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie (inclusief evaluatie van de ingediende stukken). Er is geen tweede zittijd mogelijk.

OP-leden
Els De Rycke (Els.Derycke@hogent.be)