AKOESTISCHE FONETIEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 5.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul Corthals
Referentie GCLOAA02A00012
 
Trefwoorden
p200-akoestiek, b610-auditief-systeem-en-spraak, b110-biometrie, formanten, verstaanbaarheid

Doelstellingen
De studenten moeten de akoestiek van de spraak doorgronden opdat ze impact van geluidsversterking en gehoorverlies op de verstaanbaarheid aanvoelen. Dit opleidingsonderdeel heeft dus ramificaties op het terrein van audiometrie, audioprothesie en verstaanbaarheid. Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de basis die in “theorie van spraak en taal” gelegd werd , i.h.b. met betrekking tot de akoestisk van de spraak en gebruikt evenzeer de essentiële concepten uit de cursus geluidsleer (Basis audiologie 1).

Leerinhoud
Akoestiek van de spraakklanken (buismodellen, klinkers, obstruenten, formanten en formantbuigingen, suprasegmentele fenomenen akoestisch bekeken).
Perceptie van de spraak (spectrale resolutie, audiovisuele perceptie).
Analyse en representatie van spraaksignalen (digitale signaalverwerking, algoritmen voor stem- en spraakanalyse, grafieken en indexen, signaalverwerking in functie van gehoorverlies).

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen "basis audiologie 1", "medische component 1" en "theorie spraak en taal" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van een EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft inzicht in en een praktisch meesterschap over het registreren, kwantificeren en manipuleren van geluid, in het bijzonder spraakgeluid.
Onder meer:
- de student kan een digitale opname maken met passende registratieparameters
- de student kan digitale opnames interpreteren a.d.h.v. oscillografie, spectrografie en sonografie

Algemene competentie 1: verwerven en verwerken van informatie.
Onder meer:
- inzamelen en analyseren van akoestisch-fonetische data over spraak en gehoor a.d.h.v. digitale opnames en geëigende software

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi, aan te vullen met eigen notities. Voor akoestische fonetiek wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Praat, dat gratis gedownload kan worden bij http://www.praat.org

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 2.0 EUR

Studiebegeleiding
Interactie via Dokeos (vb. type-examenvragen). Monitoraat op aanvraag.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges afgewisseld met demonstratielessen en zittingen met een praktisch karakter, waarin de studenten zelf de toestellen manipuleren en de resultaten interpreteren.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met open en meerkeuzevragen (correctieformule). Occasionele addenda behoren tot de examenstof. Ook hands-on demonstratie van vaardigheid in het hanteren van apparatuur kan gevraagd worden.

OP-leden
Paul Corthals (Paul.Corthals@hogent.be)