AANVULLENDE AUDIOLOGIE EN KLINISCHE AUDIOMETRIE 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 45.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Bart Vinck
Referentie GCLOAA02A00011
 
Trefwoorden
b610-audiologie, audiometrie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt een beroepsgerichte verdieping op het terrein van de klinische audiologie. Het domein van de objectieve audiometrie wordt verkend en de studenten worden voorbereid op het zelfstandig kunnen uitvoeren en het tot op zeker hoogte interpreteren van de resultaten. Er wordt dieper ingegaan op het domein van de impedantiemetrie, de supraliminaire audiometrie.

Leerinhoud
Objectieve audiometrische testen; OAE en varianten, electrofysiologische audiometrische technieken (ABR, MLR, BERA).
Algotest.
Impedantiemetrie (tympanometrie en stapediusreflexmetingen met o.a. de reflexpatronen).
Békésy-audiometrie.
Simulatietesten.
Subjectieve audiometrie bij personen met een jonge ontwikkelingsleeftijd.
Supraliminaire testbatterij (luidheidsbalanstest, toondalingstests, SISI, centraal auditieve tests).Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'basis audiologie 1" en "medische component 1" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft inzicht in specifieke concepten en vaardigheden binnen de audiologie en kan deze toepassen.
Onder meer:
- de student heeft kennis en tot zekere hoogte inzicht in OAE en varianten, elektrofysiologische audiometrische technieken (ABR, MLR, BERA, Algotest), de supraliminaire testbatterij, impedantiemetrie, subjectieve audiometrie bij personen met een jonge ontwikkelingsleeftijd, simulatietesten.
- de student kan oefeningen m.b.t. deze kennisinhouden toepassen (o.a. oefeningen met Otisprogramma)

Kerncompetentie 2: de student kan audiologische onderzoeken uitvoeren en tot op zekere hoogte interpreteren.
Onder meer:
- de student kan de supraliminaire testbatterij, simulatietests, OAE en varianten, alsook de basis elektrofysiologische test afnemen
- de student kan de resultaten van de verschillende audiologische onderzoeken aan elkaar linken en tot op zekere hoogte interpreteren.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi voor audiologie en klinische audiometrie + syllabus voor neurologie en psychiatrie. Aan te vullen met eigen notities.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 5 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat is mogelijk op aanvraag.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, klassikale en individuele oefeningen, practica.

Evaluatievorm
Mondeling of schriftelijk examen over het deel gegeven door prof.dr.B. Vinck (70% van het totaal).
Taak practicum mevr. Verschaeve (5% van het totaal).
Schriftelijk examen over het deel gegeven door mevr. De Rycke (18,75% van het totaal).
Verslag van het practicum van mevr. De Rycke (6,25% van het totaal).
Zittijdoverdrachten zijn niet mogelijk.

OP-leden
Bart Vinck (Bart.Vinck@hogent.be)
Els De Rycke (Els.DeRycke@hogent.be)
Eefje Verschaeve (Eefje.Verschaeve@hogent.be)