AANVULLENDE PROTHETISCHE AUDIOLOGIE 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de logopedie en audiologie - afstudeerrichting: audiologie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 5.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nele Deman
Referentie GCLOAA02A00010
 
Trefwoorden
b610-audiologie, audiometrie, hoortoestellen

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt een beroepsgerichte verdieping op het terrein van de prothetische audiologie.

Leerinhoud
Anamnese.
Soorten hoortoestellen.
Audiometrische testen ter evaluatie van de aanpassing.
Oorstukjes.

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'basis audiologie 1" moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van een EVK of EVC. Zie ook de volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de student heeft inzicht in specifieke kennisinhouden m.b.t. audioprothesie.
Onder meer:
- de student is in staat het verloop van een audioprotheseaanpassing te overzien en te begrijpen
- de student kent de verschillende types hoortoestellen
- de student kent en begrijpt de audiometrische testen ter evaluatie van een aanpassing
- de student heeft kennis van de verschillende types oorstukjes en het toepassingsgebied

Kerncompetentie 2: de student kan een audioprothetisch(e) anamnese en onderzoek uitvoeren en de resultaten tot op zekere hoogte interpreteren.

Kerncompetentie 3: de student kan bepaalde audioprothetische handelingen zelfstandig uitvoeren.
Onder meer:
- de student kan een oorafdruk afnemen en kritisch beoordelen
- de student kan het geschikte type hoortoestel selecteren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Powerpointpresentaties, deelsyllabus en eigen notities.
Handboek: MUELLER & HALL, Audiologists’ Desk Reference. Volume II: Audiologic management, rehabilitation and terminology. San Diego, Singular Publishing Group, 1998, 1006 blz.

Studiekosten
Syllabus: ongeveer 3,5 EUR. Handboek: ongeveer 100 EUR.

Studiebegeleiding
Monitoraat is mogelijk op aanvraag.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, klassikale en individuele oefeningen, practica, demonstraties, individueel en groepswerk.

Evaluatievorm
Mondeling examen na schriftelijke voorbereiding.

OP-leden
Nele Deman (Nele.Deman@hogent.be)