KEUZEPAKKET: BIJZONDERE METHODIEK EN NIEUWE TENDENSEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 52.0
Werkcollege [B] 26.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 240.0
Studiepunten [E] 8
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christiane De Boodt
Referentie GCERGO03A00018
 
Trefwoorden
s215: Sociale problemen en welzijn, s216: Gehandicaptenzorg, s262: Ontwikkelingspsychologie, s270: Pedagogiek en didactiek, s281: Computer gesteund - onderwijs, b580: Motoriek, b650: Psychiatrie, b650: Klinische psychologie, b660: Pediatrie, b670: Gerontologie, b710: Rehabilitatie, b710: Motorische revalidatie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel omvat 8 studiepunten. 3 pakketten worden vast aangeboden en zijn voor de student verplicht te volgen. Deze pakketten hebben een totaal van 5 studiepunten
Daarnaast worden een aantal pakketten occasioneel aangeboden
De student maakt een keuze voor een totaal van 3 studiepunten: ofwel kiest hij voor een keuzepakket van 3 studiepunten of wel kiest hij vvoor 2 keuzepakketten (elk op 1,5 studiepunt). Dus voor een totaal van 3 studiepunten
Hierdoor kunnen studenten zich als toekomstige ergotherapeut verdiepen in een aantal thema’s
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 3

VERPLICHT TE VOLGEN ONDERDELEN (voor een totaal van 5 studiepunten)
Arbeidszorg en arbeidstrajectbegeleiding
Inzicht verwerven in de betekenis en de functie van arbeid binnen onze maatschappij
Inzicht verwerven in de problemen rond tewerkstelling van personen met een handicap
Inzicht verwerven in het beleid rond tewerkstelling van personen met een handicap
Inzicht verwerven in de strategieën van arbeidsrehabilitatie

Thuiszorg
De student informeren over het begrip thuiszorg en inzicht laten verwerven in het totaalpakket van deze zorg zodanig dat hij in de mogelijkheid is een visie te ontwikkelen.
We willen de student stimuleren tot het verwerven van inzicht en hem laten redeneren over zijn functie en taken binnen de thuiszorg, en hem deze functie laten kaderen in een ergotherapeutisch model en het beroepsprofiel.
Door deze kennis en inzicht zal hij in de mogelijkheid zijn zich te profileren als ergotherapeut binnen de thuiszorg, zijn taak duidelijk af te bakenen en mee te denken en te functioneren als volwaardige partner binnen het multidisciplinair team. Tevens stellen we als doel dat de student de theoretische kennis kan omzetten in de praktijk door oplossingen te zoeken en vooral door de vaardigheid aan te leren van het geven van advies en het instrueren van zorgverleners.

Therapeutische software
Studenten verwerven kennis en inzicht over computeraanpassingen met alternatieven voor toetsenbord en muis.
Studenten verwerven kennis en inzicht over actuele therapeutische software.
Studenten zijn in staat om via powerpoint of excel therapeutisch materiaal te ontwikkelen.

TE KIEZEN ONDERDELEN (voor een totaal van 3 studiepunten)
Mediërend leren
Studenten verwerven kennis en inzicht met betrekking tot de behandelmethode mediërend leren volgens professor Feuerstein. Studenten zijn in staat om een gemedieerde leerervaring te observeren en bij te sturen.
Deze keuzemodule biedt een verdieping van een veel gebruikte behandelmethode die tevens de basis vormt van verschillende andere medierende behandelmethodes zoals deze werden ontwikkeld door Pnina Klein, Carl Haywood, Meichembaum, … Om een specifieke behandelingsmethode verder uit te diepen is het belangrijk om te beschikken over de algemene ergotherapeutische behandelingsprincipes, toegepast bij kinderen.

Positioneren
De studenten verwerven inzicht in het positioneren van mensen en in het gebruik van positioneringsmateriaal. Dit is een uitdieping van de eerder verworven kennis en inzichten binnen de lessen "Ergotherapie in de fysieke revalidatie: aandoeningen van het perifeer en centraal zenuwstelsel" uit het 2 de jaar modeltraject van de opleiding ergotherapie.

Handrevalidatie en orthesen
De studenten verwerven inzicht in het gebruik van orthesen en verwerven de basisvaardigheden voor het maken van orthesen. Dit is een uitdieping van de eerder verworven vaardigheden binnen de lessen "Ergotherapie in de fysieke revalidatie: aandoeningen van het bewegingsapparaat" uit heet 2 de jaar bachelor in de ergotherapie.

Contextueel denken
Het contextueel, ook wel intergenerationeel denken wordt aangeboden als keuzemodule. Het biedt de studenten een gezinsgerichte kijk op begeleiden. De studenten dienen kennis te verwerven over de contextuele begrippen en dienen in staat te zijn om als ergotherapeut een aantal contextuele interventies eigen te maken. De studenten kunnen een genogram aflezen en kunnen een familiale voorgeschiedenis in een genogram gieten.

Audio en visuele beperkingen
De bedoeling is dat de student de problematiek van iemand met een auditieve en/of een visuele beperking op het vlak van de communicatie kan inschatten en de invalshoeken leert kennen waarlangs hij kan helpen. Het is ook de bedoeling dat hij de waarde van elk van deze hulpmiddelen of ingrepen aanvoelt. Een en ander moet hem beter in staat stellen om als ergotherapeut een constructieve rol te spelen zowel in de omgang met de persoon met een auditieve en/of visuele beperking zelf en in het revaliderende team.

Ergotherapie in een internationale dimensie:
-ENOTHE:
Studenten maken kennis met studenten uit andere Europese hogescholen. Aan de hand van concrete opdrachten stellen ze aan andere studenten voor hoe er rond een bepaald ergotherapeutisch thema wordt gewerkt in eigen land. Via een discussieforum leren de studenten niet alleen hun eigen visie te verduidelijken aan een internationale groep maar leren ze ook open staan voor andere invalshoeken.

- Workshops en congressen:
Studenten volgen een internationale workshop of congres voor ergotherapeuten en zijn in staat dit te verwerken in een portfolio.

- Internationale module (3 studiepunten):
Afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen kunnen studenten een internationale module volgen.


Opleidingsonderdeel buiten de opleiding
Het betrerft een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten dat aansluit bij de professionele ontwikkeling, in een andere departementaal aangeboden opleiding, in een ander departement of andere onderwijsinstelling.
Bij aanvang van het academiejaar maakt de student zijn gemotiveerde, schriftelijke keuze over aan de opleidingscommissie en studietrajectbegeleider, die desbetreffend de goedkeuring verlenen . De student formuleert tevens zijn persoonlijke leerroute en doelstellingen


STUDIUM GERERALE (3 studiepunten)
Zie ook de afzonderlijke studiefiche.
Het studium generale van de Hogeschool Gent neemt de taak op zich een bijkomend studiepakket aan te bieden. Het wil een informatief pakket actuele kennisoverdracht organiseren vanuit een interdisciplinaire benadering. Hierbij staat problematisering en kritische bevraging van actuele kennisgebieden in brede zin voorop.
De lezingenreeks die het Studium jaarlijks aanbiedt, wil participanten van alle departementen stimuleren tot reflectie over vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Dat betekent dat interdisciplinariteit een eerste vereiste is.
Een tweede vereiste wordt gevormd door de maatschappelijke relevantie van actuele problematisering.
Het Studium Generale is bedoeld als aanvulling op de bestaande onderwijspakketten. Vanuit een kritiek van onze hedendaagse cultuur en samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone pakket afwezig blijven. Vanuit die gedachte zet het Studium zelf een tweedelige reeds lezingen op, waaraan eventueel een waaier aan manifestaties kan worden gekoppeld (debatten, culturele avonden, workshops behoren tot de mogelijkheden).


Leerinhoud
VERPLICHT TE VOLGEN ONDERDELEN (5 studiepunten)
Arbeidszorg en arbeidstrajectbegeleiding
Beleidsinterventies die de tewerkstelling van personen met een handicap bevorderen: regulerende sturing, vervangende sturing, compenserende sturing
Arbeidsrehabilitatie: doelen, methodieken en assessment oa ATB, supported employment
Bespreken van verschillende organisaties die arbeidsrehabilitatie ondersteunen.

Thuiszorg
Thuiszorg algemeen
Situering van de thuiszorg
Ergotherapie in de thuiszorg (plaats en taak van de ergotherapeut)
Terugbetalingssystemen
Hulpmiddelen, Rolstoelen en Woningaanpassing
Zelfstandigheidstraining
Assessment
AMBE (onderzoek ergotherapie in de thuiszorg)
Valpreventie

Therapeutische software
Kennismaken met computeraanpassingen.
Kennismaking met bestaande therapeutische software.
Excel of powerpoint leren gebruiken om eenvoudige therapeutische software te ontwikkelen.
Er wordt gebruik gemaakt van lineaire ordening.

TE KIEZEN ONDERDELEN (3 studiepunten)
Mediërend leren
Gemedieerde leerervaring volgens professor Feuerstein binnen de ergotherapie in de kinderrevalidatie
Inleiding tot het instrumenteel verrijkingsprogramma
Inleiding tot Learning Propensity assistance device
Er wordt gebruik gemaakt van thematische ordening

Positioneren
Zitten, liggen en staan.
Comforthouding, passieve houding, actieve houding

Handrevalidatie en orthesen
Materiaal en materieel
Orthesen

Contextueel denken
Contextuele theorie van Nagy: toelichting van de 4 dimensies en uitdieping van de 4° dimensie ‘relationele ethiek’ a.d.h.v. de belangrijkste contextuele begrippen
Bespreking van de contextuele interventies en de vereiste houding als therapeut
Toepassing van het contextuele gedachtegoed in de praktijk, waaronder een genogram leren aflezen en opstellen

Audio en visuele beperkingen
Wat is gehoorverlies en visusverlies en wat betekent het voor de cliënt ?
Hoe verstaanbaar is de spraak bij een gegeven graad van gehoorverlies?
Doofheid versus slechthorendheid.
Blindheid versus slechtziendheid
Communicatie bij doven en slechthorenden en bij blinden en slechtzienden.
Hulpmiddelen bij deze doelgroepen
Woningaanpassing bij blinden en slechtzienden

Ergotherapie in een internationale dimensie:
-ENOTHE:
Studenten maken een presentatie voor de ENOTHE bijeenkomst, afhankelijk van het onderwerp dat door de organisatie werd aangegeven. Naast de presentatie wordt er eveneens een abstract gemaakt m.b.t. het aangegeven onderwerp.

- Workshops en congressen
De studenten volgen, na dit ter goedkeuring te hebben voorgelegd aan de betrokken lector, internationale en /of buitenlandse workshops en /of congressen. Dit wordt op een kritische manier verwerkt in een portfolio.

- Internationale module ( 3 studiepunten):
Studenten hebben de kans om een internationale module te volgen aan een hogeschool of universiteit. Dit kan na bespreking en goedkeuring in de opleidingscommissie ergotherapie.


Opleidingsonderdeel buiten de opleiding
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel


STUDIUM GERERALE (3 studiepunten)
zie ook de afzonderlijke studiefiche.
Lezingen rond thema’s die vanuit volgende criteria vertrekken:
- het hedendaagse in al zijn verschijningsvormen
- maatschappelijke relevantie
- kritische bevraging van de gekozen thema’s
- vakoverschrijdende thematiek

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment', 'ergo in de kinderrevalidatie/ ontwikkelingsstoornissen m.i.v. assessment', 'ergo in de ouderenzorg m.i.v. assessment' en 'ergo in de GGZ m.i.v. assessment' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Voor het Opleidingsonderdeel buiten de opleiding: Het niveau van het opleidingsonderdeel is 'gespecialiseerd'. Bijgevolg kan dit opleidingsonderdeel enkel in een individueel traject opgenomen worden na goedkeuring door de opleidingscommissie die de begincompetenties van de student zal evalueren op basis van een door hem/haar ingediend dossier.Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel
Voor Studium Generale: Het Studium zal zo worden opgevat dat studenten vanuit alle richtingen makkelijk kunnen instappen. Vereiste is de modale culturele achtergrond die van een student hoger onderwijs redelijkerwijs mag verwacht worden.
De nadruk zal tevens gelegd worden op bijkomende actuele informatiegaring door de participanten. Omdat de thema’s van het Studium Generale telkens breed, actueel en kritisch zullen worden opgevat, zal de participant worden uitgenodigd zelf zijn spin offs te profileren via bibliotheken, andere manifestaties, internet, pers en media.

Eindcompetenties
VERPLICHT TE VOLGEN ONDERDELEN (5 studiepunten)

Arbeidszorg en arbeidstrajectbegeleiding

Werken met en voor cliënten:
        - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                - De student is in staat doelen te formuleren
                - De student is in staat doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen, prioriteiten te bepalen
                - De student is in staat een handelingsplan op te stellen, een interventiestrategie te bepalen
                - De student is in staat een handelingsplan te evalueren en bij te sturen
Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
        - Beleid maken, ondernemen
                - De student is in staat inzicht te verwerven in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en, gezondheidszorg, inzicht in overheidsbeleid
Werken aan de eigen deskundigheid, werken aan de ontwikkeling van het beroep:
        - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen

                - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten
                - De student is in staat deskundigheid over te dragen
        - Innoveren
                - De student is in staat recente ontwikkelingen in te schatten

Thuiszorg

Werken met en voor cliënten:
        - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
.
                - De student is in staat gegevens te verzamelen, bronnen te hanteren die bijdragen tot het ontwikkelen van een zicht op thuiszorg
                - De student is in staat gegevens te analylseren en te interpreteren die betrekking hebben op het werken in de thuiszorg
        - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                - De student is in staat doelen te formuleren binnen een interventie in de thuiszorg
                - De student is in staat doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen, prioriteiten te bepalen binnen een thuisinterventie
                - De student is in staat een behandelingsplan op te stellen, een interventiestrategie te bepalen en een tijdsbepaling te maken binnen de thuiszorg .


Therapeutische software

Werken met en voor cliënten:
        - Ontwikkelen van materialen

                - De student is in staat materialen te analyseren
                - De student is in staat materialen aan te passen en te ontwikkelen .

TE KIEZEN ONDERDELEN (3 studiepunten)

Mediërend leren

Werken met en voor cliënten:
        - Exploreren, inventarttiseren, definiëren van problemen en mogelijkheden

                - De student is in staat gegevens te verzamelen
                - De student is in staat gegevens te analyseren en te interpreteren .

Positioneren

Werken met en voor cliënten:
        - Behandelen en begeleiden

                - De student is in staat interventies te kiezen

Handrevalidatie en orthesen

Werken met en voor cliënten:
        - Ontwikkelen van materialen

                - De student is in staat materialen aan te passen en te ontwikkelen

Contextueel denken

Werken met en voor cliënten:
        - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden

                - De student is in staat gegevens te verzamelen
                - De student is in staat gegevens te analyseren en te interpreteren

Audio en visuele beperkingen

Werken met en voor cliënten:
        - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden

                - De student is in staat gegevens te verzamelen die van belang zijn bij het behandelen van patiënten met visus- en gehoorproblemen
                - De student is in staat gegevens te analyseren en te interpreteren met betrekking tot het behandelen van een persoon met visuele of auditieve problemen
        - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                - De student is in staat doelen te formuleren voor personen die auditieve of visuele problemen hebben
                - De student is in staat doelen te kiezen en prioriteiten te stellen binnen het behandelen van personen met een visuele of auditieve handicap
                - De student is in staat een handelingsplan op te stellen, interventiesstrategie te bepalen bij personen met een handicap

Ergotherapie in een internationale dimensie:
Werken in en vanuit een (arbeidsorganisatie)
         -Beleid maken, ondernemen
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en gezondheidszorg, inzicht in overheidsbeleid
                         - De student is in staat om doelen te stellen, een eigen visie te ontwikkelen en om te zetten tot een beleid

Werken aan eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
         - Innoveren
                         - De student is in staat om probleemoplossend te denken
                         - De student is in staat om recente ontwikkelingen in te schatten
         - Onderzoek
                         - De student is in staat om wetenschappelijke en vakliteratuur te beoordelen / om evidence te beoordelen

Opleidingsonderdeel buiten de opleiding
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel


STUDIUM GERERALE (3 studiepunten)
(Zie ook de afzonderlijke studiefiche)
Het schrijven van een paper, die ofwel een kritisch verslag met commentaar bevat, of op een andere wijze creatief reageert op het aangeboden debat
1. Kritische ingesteldheid Indicatoren:
        - Kan aangeboden informatie van zeer diverse aard synthetiseren en toetsen aan de eigen standpunten.
        - Kan verbanden leggen en aantonen met andere relevante cultuuruitingen
        - Kan zijn eigen standpunt argumenteren
        - gaat kritisch om met informatie

2. Formuleervaardigheid Indicatoren:
        - Kan een schriftelijk rapport schrijven
        - Kan de aangeboden informatie verwerken
        - Kan correct, vlot en stijlvol schrijven

3. Zelfstandig werken Indicatoren:
        - Kan tijdig taken afwerken
        - Kan eigen werkzaamheden plannen
        - Kan gepast de hulp van begeleiders inroepen en reageert gepast op geboden hulp
        - Is zelfkritisch

4. Ingesteldheid tot levenslang leren: Indicatoren:
        - Toont openheid tegenover geboden informatie
        - Gaat actief op zoek naar andere bronnen
        - Heeft een leergierige attitude.

Algemene competentie:
1. De student heeft het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken, overleggen met diverse instanties
2. De student heeft een actieve houding t.a.v. levenslang leren
3. De student heeft een actieve houding t.a.v. beroepsvernieuwing

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursussen en notities te bekomen via de cursusdienst
Powerpoint-handouts worden ter beschikking gesteld via DOKEOS

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2 de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten.)

Voor het opleidingsonderdeel buiten de opleiding: Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel

Voor studium generale: Het Studium beschikt over een eigen internetsite (www.hogent.be/studiumgenerale)

Studiekosten
Ongeveer 10 euro aan cursusmateriaal
Ongeveer 20 euro voor het volgen van een studiedag i.v.m. therapeutische software + verplaatsingsonkosten

Voor het keuzepakket: Ergotherapie in een internationale dimensie zijn de kosten afhankelijk van de congreskosten, de vervoers- en verblijfskosten

Voor het Opleidingsonderdeel buiten de opleiding: Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel

Voor Studium Generale: in principe geen extra kosten, behalve eventuele verplaatsingen en documentatie

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via individueel consult

Voor het Opleidingsonderdeel buiten de opleiding: Na afspraak met titularis van het gekozen opleidingsonderdeel

Voor Studium Generale: De ankerpersoon kan zelf studenten bijkomend advies geven tijdens de reeksen

Onderwijsvormen
Docerend met interactie
Demonstraties
Oefeningen
Groepsgesprekken
Zelfstudie
Studiebezoeken

Voor het Opleidingsonderdeel buiten de opleiding: Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel

Voor Studium Generale: Twee reeksen van vijf lezingen in het eerste en tweede semester (streefdatum resp. tussen begin november en eind december, en tussen midden februari en eind april), te houden door externe sprekers uit de specifieke velden, eventueel vergezeld van een co-referaat en gevolgd door een debat. De lezingen zullen een accumulatief karakter hebben. Het staat de departementen vrij hun studenten te laten inschrijven voor de najaars- of de voorjaarsreeks, of voor een combinatie van beide

Evaluatievorm
VERPLICHT TE VOLGEN ONDERDELEN (5 studiepunten)
Arbeidszorg en arbeidstrajectbegeleiding (2 studiepunten)
Permanente evaluatie aan de hand van een opdracht.

In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt.

Thuiszorg (2 studiepunten)
Aan de hand van een casus moet de student bewijzen dat hij probleemoplossend kan denken en functioneren. Hij moet binnen een paper een duidelijke visie verwoorden en zich profileren als ergotherapeut binnen de thuiszorg.

In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt.


Therapeutische software (1 studiepunt)
Aan de hand van een opdracht en schriftelijke evaluatie van het eigen werk.

In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt.


TE KIEZEN ONDERDELEN (3 studiepunten ; 1.5 studiepunten per onderdeel)
Mediërend leren
Aan de hand van een opdracht en schriftelijke evaluatie van het eigen werk.

In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt.

Positioneren
Permanente evaluatie aan de hand van een evaluatieformulier.

In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lector een alternatieve opdracht uitgewerkt.


Handrevalidatie en orthesen
a.d.h.v. een casus moet de student een orthese maken.

In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt.

Contextueel denken
Informatiemateriaal contextueel ontleden en staven met literatuur.

In geval van 2 de examenzittijd wordt in afspraak met de lector de opdracht herwerkt.

Audio en visuele beperkingen
Schriftelijke proef (open vragen en meerkeuzevragen met giscorrectie).

2 de examenzittijd is mogelijk

Ergotherapie in een internationale dimensie:
- ENOTHE:
Permanente evaluatie a.d.h.v. een opdracht.
2 de examenzittijd is niet mogelijk. In geval van 2 de zittijd worden de punten van de 1 ste zittijd overgenomen.

- Worshops en congressen:
Projectevaluatie, de vereiste beoordelingscriteria worden geformuleerd in de informatiebundel.
De criteria voor de opmaak van de portfolio worden op voorhand duidelijk besproken met de respectievelijke studenten. Voor aanvang van het congre wordt dit ter beschikking gesteld.
2 de examenzittijd: herwerken van de portfolio tot een aanvaardbaar niveau.

- Internationale module (3 studiepunten):
De mogelijkheden en evaluatievormen zullen op voorhand duidelijk worden besproken met de respectievelijke studenten.
In geval van 2 de examenzittiijd wordt in overleg met de lector een alternatieve opdracht uitgewerkt.

Opleidingsonderdeel buiten de opleiding
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel

STUDIUM GERERALE (3 studiepunten)
Zie ook afzonderlijke studiefiche
Het Studium Generale organiseert één jaarlijkse examenzittijd in de maand mei, en een tweede zittijd in de maand september.

1 ste examenzittijd: De student zal worden gevraagd een paper te schrijven waarin hij/zij getuigt van aanwezigheid op minstens vijf lezingen (eventueel te combineren uit de twee aangeboden reeksen), van kritisch inzicht in de geboden materie, reflectie vanuit het eigen werkveld, consistent commentaar en creatieve documentatie.
Elementen die in de evaluatie een rol spelen:
        - de concrete tekststructuur (grammaticaal en syntactisch)
        - de argumentatie die wordt uitgebouwd
        - de manier waarop een dergelijke tekst in de geboden context van de geboden lezingen functioneert
        - de culturele context waarin de besproken tekst thuishoort, dus met decodering van het perspectief of de strategie die in de tekst aan bod komt
Omvang van de paper: tussen de 10 en 15 pagina’s tekst in correct Nederlands.

2 de examenzittijd: herwerken van de paper tot een voor de examencommissie van het studium generale aanvaardbaar niveau.

De stuurgroep maakt jaarlijks bij de mededeling van de agenda ook de uiterste indieningsdata voor eerste en tweede zittijd bekend.
De beoordelingscommissie bestaat per student uit minstens 3 leden van verschillende departementen, waaronder minstens één lid van het departement van de betrokken student (elke paper wordt dus door drie OP-leden gelezen).
De commissieleden lezen de verhandelingen en komen bijeen om hun beoordelingen op elkaar af te stemmen en vast te leggen in een definitieve score.
De beoordeling wordt uitgedrukt in een geheel examencijfer op een totaal van 20 punten conform artikel 48 van de A.O.R.
Omvang van het pakket:
75 uren, waarvan 5X3 voor de lezingen, gevolgd door 5X2 voor debat en discussie. 5O uur voor documentatie, verdieping en studie en het schrijven van de paper.

Studenten die op een deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1 ste examenzittijd zijn niet verplicht hierover examen af te leggen in de 2 de examenzittijd

OP-leden
Désirée Lambrecht
Kristof Uvijn
Chris De Boodt
Anne-Mie Engelen
Raf Duyvejonck
Lieve De Vos
Petra Van Oevelen
Paul Corthals
David Van Bunder
Patricia Colman