EINDWERK
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 360.0
Totale studietijd [D] 390.0
Studiepunten [E] 13
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wivina De Keyser
Referentie GCERGO03A00016
 
Trefwoorden
h105: Bibliografie

Doelstellingen
De bedoeling is een verhandeling te schrijven, die in verband staat met de opleiding en de stages en waaruit blijkt dat de betrokkene in staat is tot een analytische en synthetische activiteit in het vakdomein, en dat hij zelfstandig kan werken
De bedoeling is dus de student te oefenen in het zelfstandig werken, in zelfstandige studie, waardoor een algemene waardering van de kandidaat mogelijk is

Leerinhoud
Efficiënt bibliotheekonderzoek
Bibliografisch refereren
Documentatiegegevens kunnen verzamelen, analyseren en synthetiseren

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'onderzoek', 'stage 2' en 'stage 3' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Afhankelijk van het onderwerp van het eindwerk moet de student voor het opleidingsonderdeel 'ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment' Of 'ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen m.i.v. assessment' of 'ergo in de ouderenzorg mi.v. assessment' of 'ergo in de GGZ m.i.v. assessment' een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten
         - Methodisch handelen
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het totale proces van methodisch (ergo)therapeutisch handelen en kunnen dit inzicht omzetten in concreet handelen

Werken aan eigen deskundigheid en werken aan de ontwikkeling van het beroep:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                         - De student is in staat om te reflecteren over de eigen deskundigheid en deze te plannen
                         - De student is in staat om deskundigheid over te dragen
         - Innoveren
                         - De student is in staat om probleemoplossend te denken
                         - De student is in staat om recente ontwikkelingen in te schatten
                         - De student is in staat om methodieken, protocollen, richtlijnen of producten te ontwikkelen of aan te passen en is in staat deze te implementeren in de beroepspraktijk
         - Onderzoek
                         - De student is in staat wetenschappelijke literatuur te beoordelen
                         - De student is in staat onderwerpen voor onderzoek te signaleren
                         - De student is in staat onderzoek uit te voeren

Algemene competentie
1. De student heeft denk- en redeneervaardigheden, heeft vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student kan wetenschappelijke professionele literatuur lezen en begrijpen
3. De student kan informatie verwerven en verwerken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Eindwerkvademecum met informatie over het maken van een eindwerk staat ter beschikking op Dokeos
Cursus literatuurstudie van de cluster ‘initiatie onderzoek’ uit modeltraject 1 van de opleiding bachelor in de ergotherapie

Studiekosten
Afhankelijk van de aard van het eindwerk. Maar dit aspect heeft de student grotendeels zelf in handen
Richtprijs: € 150

Studiebegeleiding
De begeleiding van het eindwerk gebeurt door een promotor (begeleider van de school) en een externe begeleider.
Er zijn wekelijkse begeleidingsmomenten voorzien op school.

Onderwijsvormen
Functioneringsgesprekken en individuele begeleiding

Evaluatievorm
Dit opleidingsonderdeel heeft 13 studiepunten
De beoordeling gebeurt a.d.h.v. een beoordelings- en scoringsformulier, waar de student vooraf kennis van genomen heeft
De student wordt beoordeeld via een procesevaluatie, dit is een permanente evaluatie op het proces van het tot stand komen van het eindwerk door de promotor en de externe begeleider
Daarnaast wordt de student beoordeeld ahv een productevaluatie op de kwaliteit van de inhoud van het eindwerk en op het presenteren en verdedigen van het eindwerk voor een eindwerkcommissie. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris, de promotor, de externe begeleider en een externe verslaggever
Deze eindwerkcommissie wordt samengesteld door de opleidingscommissie

2 de examenzittijd is niet mogelijk voor het gedeelte van de procesevaluatie. In geval van 2 de zittijd worden de punten van de procesevaluatie overgenomen
Voor het gedeelte van de productevaluatie is 2 de examenzittijd wel mogelijk. In geval van 2 de zittijd wordt het eindwerk herwerkt, rekening houdend met het advies van de eindwerkcommissie
Ingeval de student geslaagd is voor de procesevaluatie en voor het product, maar niet geslaagd is voor de presentatie en/of verdediging, kan de eindwerkcommissie het advies geven dat de scriptie enkel opnieuw moet gepresenteerd en verdedigd worden

OP-leden
Coördinatie van de scriptie: Wivina De Keyser
Promotor: alle lectoren en praktijklectoren ergotherapie