BELEID EN GEZONDHEIDSZORG
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 45.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 120.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Désirée Lambrecht
Referentie GCERGO03A00015
 
Trefwoorden
s190 Bedrijfsbeleid, s143 sociaal recht, s216 hulpmiddelen, s215 sociale voorzorg, s149 strafrecht en strafvordering

Doelstellingen
In de lessen komen principes van management en kwaliteitszorg, recht en wetgeving en voorzieningen en reglementeringen voor personen met een handicap aan bod
In dit opleidingsonderdeel worden studenten een ruimer wettelijk kader aangeboden waarmee men als toekomstig ergotherapeut te maken krijgt
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 3


Leerinhoud
Principes van management en kwaliteitszorg
Missie en doelstellingen van een organisatie
Functieomschrijving en beroepsprofiel
Beginselen van kwaliteitszorg
Basisvaardigheden van management
Er wordt gebruik gemaakt van thematische ordening

Recht en wetgeving
Basisbegrippen recht
Sociale wetgeving
Sociale zekerheid
Werkloosheid en arbeidstrajectbegeleiding - juridisch aspect
Maatschappelijke integratie
Jeugdrecht en jeugdbeschermingsrecht
Strafrecht en beschermingsstatuten
Patiëntenrechten

Voorzieningen en reglementeringen
Nomenclatuur van het R.I.Z.I.V
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Toegankelijkheid van gebouwen
Specifieke verkeersreglementering
Tegemoetkomingen aan gehandicapten

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel 'maatschappelijke vorming' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat gegevens te verzamelen
                 - De student is in staat gegevens te analyseren en te interpreteren

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
         - Samenwerken
                 - De student is in staat een overlegklimaat te creëren en het samenwerkingsproces te bevorderen
         - Organiseren en beheren
                         - De student is in staat om efficiënt dossiers, informatie en documentatiesystemen te beheren
                         - De student is in staat om dienstverlening efficiënt te organiseren en om middelen en materialen efficiënt te beheren
         - Beleid maken, ondernemen.
                 - De student is in staat om inzicht te verwerven in het overheidsbeleid en in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en gezondheidszorg
                 - De student is in staat om doelen te stellen, eigen visie te ontwikkelen en om te zetten tot een beleid
         - Kwaliteit borgen
                 - De student is in staat om inzicht te verwerven in criteria en instrumenten voor kwaliteitszorg
                 - De student is in staat om verbeteracties op te stellen

Werken aan de eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten

Algemene competentie:
1. De student heeft zin voor creativiteit en probleemoplossend handelen
2. De student heeft oog voor maatschappelijke veranderingen
3. De student kan zijn weg vinden in het informaticanetwerk

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
De student krijgt een cursus aangereikt met werkdocumenten
Cursus te bekomen via cursusdienst

Handboek Recht en Wetgeving:
D’HERTEFELT en LAURYSENS, Praktisch sociaal recht, De Bock

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2 de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten.)

Studiekosten
Ongeveer 5 euro aan cursusmateriaal
Voor het handboek recht en wetgeving: ongeveer 25 euro

Studiebegeleiding
Informeel consult mogelijk

Onderwijsvormen
Hoorcolleges
Groepsgesprekken
Zelfstudie

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 2 de semester

Principes van management en kwaliteitszorg (1,5 studiepunt)
Aan de hand van een schriftelijk open boek examen

2 de examenzittijd is mogelijk


Recht en wetgeving (2 studiepunten)
Schriftelijk examen in 2 delen, waarvan deel 2 open boek.

2 de examenzittijd is mogelijk

Voorzieningen en reglementeringen (0,5 studiepunt)
De studenten krijgen een opdracht. De opdracht wordt via DOKEOS en in de les bekendgemaakt en er is mogelijkheid tot vragen stellen o.a. via e-mail. Het resultaat van de opdracht wordt in maximum 10 pagina’s als een individueel uitgeschreven verslag ingediend

2 de examenzittijd is voor deze evaluatievorm niet mogelijk. Ingeval van 2 de examenzittijd wordt als alternatief een nieuwe opdracht uitgewerkt in afspraak met de lector

Studenten die op het deel (vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de eerste zittijd zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in de tweede zittijd

OP-leden
Petra Van Oevelen
Anne-Mie Engelen
Stijn Martini