TOEGEPASTE ERGOTHERAPIE: COMMUNICATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 36.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve De Vos
Referentie GCERGO03A00014
 
Trefwoorden
s266: Bedrijfspsychologie

Doelstellingen
Het bevat de onderdelen ‘communicatie & vergadertechnieken’ en ‘casuïstiek’
Efficiënt vergaderen is een sine qua non in de hulpverlening
Werken in team en interdisciplinair overleg zijn noodzakelijk in de hulpverleningssector
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het tweede semester van modeltraject 3


Leerinhoud
Communicatie & vergadertechnieken
Dit vak bestaat uit enerzijds het interdisciplinair werk (IDW) waarin je samenkomt met studenten van andere opleidingen om een interdisciplinaire team te vormen rond een casusbespreking, anderzijds zijn er ook lesmomenten over vergadertechnieken in de opleiding
- De technieken om efficiënt te vergaderen en te onderhandelen
- Opsporen van kernkwaliteiten (volgens Daniël Ofman) om je plaats in het team te analyseren en bewust te worden van je invloed (onderkennen van valkuilen, allergie en uitdaging)
- Teamstijlen leren analyseren ahv de axenroos volgens Leary en de cognitieve stijlen volgens Kolb
- De basisvaardigheden om in team te werken met bijzondere aandacht voor interdisciplinariteit

Casuïstiek
De student leert aan de hand van casussen een dossierstudie en een zorgplan grondig uit te werken en leert zijn bevindingen in een teambespreking helder voor te stellen en te verdedigen

Begincompetenties
Voor het opleidingsonderdeel ' toegepaste ergotherapie: communicatie' (E2) moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                         - De student is in staat om gegevens te verzamelen
                         - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren
                         - De student is in staat om informatie te rapporteren
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                         - De student is in staat om doelen te formuleren
                         - De student is in staat om doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen, prioriteiten te bepalen
                         - De student is in staat om een handelingsplan op te stellen en een interventiestrategie te bepalen
         - Behandelen en begeleiden van cliënt
                         - De student is in staat om interventies te kiezen
                         - De student is in staat om de cliënt te informeren en keuzes toe te lichten
                         - De student is in staat om interventies te plannen en afspraken te maken
                         - De student is in staat om een handelingsplan uit te voeren
                         - De student is in staat om resultaten te rapporteren
         - Informatie verstrekken, voorlichten, methodisch adviseren
                         - De student is in staat om gegevens te verzamelen, een vraag te verhelderen
                         - De student is in staat om een adviesplan uit te werken
         - Methodisch handelen
                         - De student heeft inzicht in het totale proces van methodisch (ergo)therapeutisch handelen en kan dit inzicht omzetten in concreet handelen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
         - Samenwerken
                         - De student is in staat om informatie in te winnen en door te geven
                 - De student is in staat om een overlegklimaat te creëren en een samenwerkingsproces te bevorderen
                         - De student is in staat om samenwerking inhoudelijk en praktisch vorm te geven
         - Begeleiden van medewerkers
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het eigen leerproces en begeleidingsstijl
                         - De student is in staat om vaardigheden aan te leren en te ondersteunen bij het leerproces

Werken aan de eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                         - De student is in staat om deskundigheid over te dragen
         - Onderzoek
                         - De student is in staat om wetenschappelijke en vakliteratuur te beoordelen / om evidence te beoordelen

Algemene competentie:
1. De student kan projectmatig werken
2. De student kan eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Communicatie & vergadertechnieken
cursus te bekomen via de cursusdienst

Voor het interdisciplinair werk (IDW) en de casuïstiek wordt een studentenhandleiding beschikbaar gesteld op Dokeos

Studiekosten
Ongeveer 5 euro aan cursusmateriaal

Studiebegeleiding
Informeel consult mogelijk

Onderwijsvormen
Hoorcolleges
Zelfevaluatieprocessen
Interdisciplinaire doe-sessies

Evaluatievorm
Communicatie & vergadertechnieken (2 studiepunten)
Interdisciplinair werken IDW (1 studiepunt):
De evaluatie bestaat uit enerzijds een productevaluatie voor het eindrapport en de mondelinge presentatie en anderzijds een procesevaluatie over de samenwerking in het interdisciplinair team
2 de examenzittijd is niet mogelijk
In geval van 2 de zittijd worden de punten van de 1ste zittijd overgenomen

Lesmomenten over vergadertechnieken (1 studiepunt):
Schriftelijk examen over de theorie
2 de examenzittijd is mogelijk

Casuïstiek (1studiepunt)
Mondeling examen a.d.h.v. een casus
2 de examenzittijd is mogelijk

Studenten die op een deel(vak) van het opleidingsonderdeel minstens 10/20 behalen in de 1ste examenzittijd zijn niet verplicht hierover examen af te leggen in de 2de examenzittijd

OP-leden
Lieve De Vos
Wilfried Van Handenhoven
Kristof Uvijn
Chris De Boodt
Anne-Mie Engelen
Désirée Lambrecht