ERGO IN DE KINDERREVALIDATIE/ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne-Marie Engelen
Referentie GCERGO03A00013
 
Trefwoorden
S215 sociale problemen en welzijn, s216 gehandicaptenzorg, s271 vakdidactiek

Doelstellingen
De studenten verwerven kennis en inzicht met betrekking tot specifieke problematieken en dit zowel op het gebied van de fysieke, verstandelijke als de leerproblematiek
De studenten verwerven kennis en inzicht met betrekking tot specifieke behandelmethodieken
De studenten verwerven kennis en inzicht met betrekking tot assessment Het gaat om een uitbreiding en uitdieping van de kennis van het modeltraject 2
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 3

Leerinhoud
Er wordt gebruik gemaakt van thematische ordening
Er wordt gebruik gemaakt van zowel actuele thema’s, als van essentiële methodieken zoals CO-OP, TEACCH, … en assessmentinstrumenten zoals de AMPS, SCHOOLAMPS, …

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment', 'ergo in de kinderrevalidatie/ ontwikkelingsstoornissen m.i.v. assessment', 'ergo in de ouderenzorg m.i.v. assessment' en 'ergo in de GGZ m.i.v. assessment' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                         - De student is in staat om doelen te formuleren
                         - De student is in staat om doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen en prioriteiten te bepalen
                         - De student is in staat om een handelingsplan op te stellen, een interventiestrategie te bepalen
                         - De student is in staat om een handelingsplan te evalueren en bij te sturen
         - Behandelen en begeleiden van cliënt
                         - De student is in staat om interventies te kiezen
         - Methodisch handelen
                 - De student is in staat om inzicht te verwerven in het totale proces van methodisch (ergo)therapeutisch handelen en kan dit inzicht omzetten in concreet handelen

Werken aan de eigen deskundigheid / Werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
         - Onderzoek
                         - De student is in staat om wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur te beoordelen / om evidence te beoordelen

Algemene competentie:
1. De student heeft een actieve houding t.a.v. levenslang leren
2. De student heeft een actieve houding t.a.v. beroepsvernieuwing

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten)

Jaarboek Ergotherapie 2009 – Vlaams Ergotherapeutenverbond – uitgeverij Acco (dit boek zal in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt worden)

Studiekosten
Ongeveer 5 euro aan cursusmateriaal

Jaarboek Ergotherapie: ongeveer € 24

Studiebegeleiding
Informeel consult mogelijk

Onderwijsvormen
Hoorcolleges
Demonstraties
Casussen
Groepsdiscussies
Aan de hand van interactieve lessen de student kennis en inzicht doen krijgen in de leerstof

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1 ste semester

Schriftelijk examen (1,5 studiepunt)
2 de examenzittijd is mogelijk

Permanente evaluatie casussen (0,5 studiepunt)
De punten van de permanente evaluatie blijven behouden in geval van 2 de zittijd.

Mondelinge synthesevraag (1 studiepunt) die doelgroepoverschrijdend is dus samen met "Ergo in de ouderenzorg", "Ergo in de fysieke revalidatie" en "Ergo in de GGZ". Aangezien dit evaluatiemoment doelgroepoverschrijdend is en binnen elk van de vier doelgroepen meetelt voor 1 studiepunt, heeft de mondelinge synthesevraag een totale waarde van 4 studiepunten. Voor alle duidelijkheid: - Totale waarde mondelinge synthesevraag – 4 studiepunten (4x1) - Waarde binnen de respectievelijke opleidingsonderdelen – 1 studiepunt

2 de examenzittijd is mogelijk
De studenten die in de 1 ste zittijd 10/20 behalen op deze mondelinge proef zijn niet verplicht dit opnieuw te doen in de 2 de zittijdOP-leden
Anne-Mie Engelen