ERGO IN DE OUDERENZORG
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricia Colman
Referentie GCERGO03A00012
 
Trefwoorden
s216: Gehandicaptenzorg, b670: Gerontologie, b650: Psychiatrie, b710: Rehabilitatie, s215: Sociale problemen en welzijn

Doelstellingen
Binnen het beroepsprofiel van de ergotherapeut is het op een correcte manier omgaan met de oudere cliënt in de hedendaagse maatschappij één van de belangrijke functies
In dit opleidingsonderdeel wordt kennis en inzicht verschaft over enkele veel voorkomende psychogeriatrische ziektebeelden en de daarbij horende behandeling
Daarnaast worden enkele actuele sociale thema’s vanuit geriatrisch perspectief aangereikt en ter discussie gesteld
Vervolgens worden casussen zowel door de docent als door de studenten voorgesteld en besproken
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 3

Leerinhoud
Thematische ordening van:
Psychogeriatrische ziektebeelden: depressie, delier, angst, paranoïde waan, middelenmisbruik, gedragsproblemen ea.
Sociale thema’s vanuit geriatrisch perspectief:
seksualiteit, multiculturaliteit, mishandeling, ea.
Assessment

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment', 'ergo in de kinderrevalidatie/ ontwikkelingsstoornissen m.i.v. assessment', 'ergo in de ouderenzorg m.i.v. assessment' en 'ergo in de GGZ m.i.v. assessment' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                 - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren
                 - De student is in staat om gegevens te verzamelen
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een behandelplan
                 - De student is in staat om doelen te formuleren
                 - De student is in staat om doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen, prioriteiten te bepalen
                 - De student is in staat om een behandelplan op te stellen
                 - De student is in staat om een behandelplan te evalueren en bij te sturen
         - Behandelen en begeleiden van cliënt
                         - De student is in staat om interventies te kiezen
                         - De student is in staat om een handelingsplan uit te voeren
                         - De student is in staat om resultaten te rapporteren
         - Methodisch handelen
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het totale proces van methodisch (ergo)therapeutisch handelen en kunnen dit inzicht omzetten in concreet handelen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Beleid maken, ondernemen
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en gezondheidszorg, inzicht in overheidsbeleid

Werken aan eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen en bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en te vergroten
                         - De student is in staat om te reflecteren over zijn eigen deskundigheid en deze te plannen
                 - De student is in staat om deskundigheid over te dragen
         - Onderzoek
                         - De student is in staat om wetenschappelijke en vakliteratuur te beoordelen / om evidence te beoordelen

Algemene competentie:
1. De student kan oog voor maatschappelijke veranderingen
2. De student kan een actieve houding t.a.v. levenslang leren

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2 de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten.)

Jaarboek Ergotherapie 2009 – Vlaams Ergotherapeutenverbond – uitgeverij Acco (dit boek zal in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt worden)

Studiekosten
Cursuskosten: ongeveer 5 euro aan cursusmateriaal

Jaarboek ergotherapie: ongeveer € 24

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via informeel consult

Onderwijsvormen
Docerend met interactie, oefeningen en zelfstudie
Casussen
Groepsdiscussies

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1 ste semester

Schriftelijk examen (1,5 studiepunt)
2 de examenzittijd is mogelijk

Permanente evaluatie casussen (0,5 studiepunt)
De punten van de permanente evaluatie blijven behouden in geval van 2de zittijd

Mondelinge synthesevraag (1 studiepunt) die doelgroepoverschrijdend is dus samen met "Ergo in de fysieke revalidatie", "Ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen" en "Ergo in de GGZ". Aangezien dit evaluatiemoment doelgroepoverschrijdend is en binnen elk van de vier doelgroepen meetelt voor 1 studiepunt, heeft de mondelinge synthesevraag een totale waarde van 4 studiepunten. Voor alle duidelijkheid: - Totale waarde mondelinge synthesevraag – 4 studiepunten (4x1) - Waarde binnen de respectievelijke opleidingsonderdelen – 1 studiepunt

2 de examenzittijd is mogelijk
De studenten die in de 1 ste zittijd 10/20 behalen op deze mondelinge proef zijn niet verplicht dit opnieuw te doen in de 2 de zittijdOP-leden
Patricia Colman