ERGO IN GGZ
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wilfried Van Handenhoven
Referentie GCERGO03A00011
 
Trefwoorden
b650: Psychiatrie, b650: Klinische psychologie, b710: Rehabilitatie, s215: Sociale problemen en welzijn

Doelstellingen
Modeltraject 1 en 2 worden gekenmerkt door info-overdracht, het verwerven van kennis en inzicht, het aanleren van vaardigheden, zowel algemeen als met betrekking tot de doelgroepen
In modeltraject 3 wordt de nadruk gelegd op kritisch reflecteren over de taak van de ergotherapeut binnen de gezondheidszorg en specifiek binnen de GGZ
Er wordt onder andere aandacht besteed aan de bespreking van de ergotherapeutische doelstellingen en behandelingsstrategieën bij de verschillende psychiatrische syndromen
Er wordt gestart van uit de kennis over psychopathologie die de studenten reeds bezitten vanuit modeltraject 2. Deze kennis wordt waar nodig kort opgefrist en aangevuld
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 3

Leerinhoud
Bij het bespreken van de syndromen wordt de indeling en de terminologie van DSM IV gebruikt
De belangrijkste syndromen waar ergotherapeuten in de praktijk mee geconfronteerd worden komen aan bod :
• psychosen / schizofrenie: bespreking van diverse interventies oa. psycho-educatie, functietraining (communicatie- en cognitieve vaardigheden), functionaliteitstraining, zelfinstructie, stressmanagement, ...)
• zorg voor patiënten met langdurige psychiatrische problemen (rehabilitatie, bemoeizorg, beschut wonen, case management, …)
• stemmingsstoornissen: bespreking van diverse interventies oa. behandeling van depressief gedrag volgens het operante model (pleasant events schedule - PES), cognitieve interventies, ...
• stoornissen in het gebruik van psychoactieve middelen: bespreking van diverse interventies binnen residentiële setting oa. zelfcontroleprocedures, motivatie / geven van informatie, vrijetijdsbegeleiding // uitgangspunten therapeutische gemeenschappen, ...
• Amnestisch syndroom t.g.v. psychoactieve middelen / syndroom van Korsakoff: bespreking van diverse interventies oa. geheugentraining, zelfredzaamheidstraining, ...

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment', 'ergo in de kinderrevalidatie/ ontwikkelingsstoornissen m.i.v. assessment', 'ergo in de ouderenzorg m.i.v. assessment' en 'ergo in de GGZ m.i.v. assessment' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten
         - Exploreren, inventariseren, definiëren van problemen en mogelijkheden
                         - De student is in staat om gegevens te analyseren en te interpreteren
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                         - De student is in staat om doelen te formuleren
                         - De student is in staat om doelen te kiezen, hiërarchie aan te brengen en prioriteiten te bepalen
                         - De student is in staat om een handelingsplan op te stellen, een interventiestrategie te bepalen
         - Behandelen en begeleiden van cliënt
                         - De student is in staat om interventies te kiezen
         - Methodisch handelen
                         - De student heeft inzicht in het totale proces van methodisch (ergo)therapeutisch handelen (procesmodel) en kan dit inzicht omzetten in concreet handelen

werken in en vanuit een (arbeids)organisatie
         - Samenwerken
                         - De student is in staat om informatie in te winnen en door te geven
         - Beleid maken, ondernemen
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en gezondheidszorg, inzicht te verwerven in overheidsbeleid

Werken aan de eigen deskundigheid / werken aan de ontwikkeling van het beroep
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                         - De student is in staat om deskundigheid te verwerven en vergroten
                         - De student is in staat om te reflecteren over eigen deskundigheid
                         - De student is in staat om deskundigheid over te dragen
         - Innoveren
                         - De student is in staat om probleemoplossend te denken
                         - De student is in staat om recente ontwikkelingen in te schatten
         - Onderzoek
                         - De student is in staat om wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur te beoordelen / om evidence te beoordelen

Algemene competentie:
1. De student heeft denk- en redeneervaardigheid, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student kan onderzoeksresultaten beoordelen, synthetiseren en toepassen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus en wetenschappelijke vakliteratuur

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2 de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten.)

Jaarboek ergotherapie 2009 – Vlaams Ergotherapeutenverbond – uitgeverij Acco (dit boek zal in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt worden)

Studiekosten
ongeveer 10 euro aan cursusmateriaal

Jaarboek ergotherapie: ongeveer €24

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via consult op aanvraag

Onderwijsvormen
Docerend met interacties
Groepsgesprekken aan de hand van opdrachten en casussen
Zelfstudie

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1ste semester

Schriftelijk examen (1,5 studiepunt)
2 de examenzittijd is mogelijk

Permanente evaluatie casussen (0,5 studiepunt)
De punten van de permanente evaluatie blijven behouden in geval van 2 de zittijd

Mondelinge synthesevraag (1 studiepunt) die doelgroepoverschrijdend is dus samen met "Ergo in de ouderenzorg", "Ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen" en "Ergo in de fysieke revalidatie". Aangezien dit evaluatiemoment doelgroepoverschrijdend is en binnen elk van de vier doelgroepen meetelt voor 1 studiepunt, heeft de mondelinge synthesevraag een totale waarde van 4 studiepunten. Voor alle duidelijkheid: - Totale waarde mondelinge synthesevraag – 4 studiepunten (4x1) - Waarde binnen de respectievelijke opleidingsonderdelen – 1 studiepunt

2 de examenzittijd is mogelijk
De studenten die in de 1 ste zittijd 10/20 behalen op deze mondelinge proef zijn niet verplicht dit opnieuw te doen in de 2 de zittijdOP-leden
Wilfried Van Handenhoven