ERGO IN FYSIEKE REVALIDATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de ergotherapie
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 6.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kristof Uvijn
Referentie GCERGO03A00010
 
Trefwoorden
b580: Motoriek, b710: Motorische revalidatie, b710: Rehabilitatie

Doelstellingen
Modeltraject 1 en 2 worden gekenmerkt door info-overdracht, het verwerven van kennis en inzicht, het aanleren van vaardigheden, zowel algemeen als met betrekking tot de doelgroepen
Dit opleidingsonderdeel geeft de aanzet tot kritisch nadenken over de taak van de ergotherapeut binnen de gezondheidszorg en specifiek binnen de fysieke revalidatie
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in het eerste semester van modeltraject 3

Leerinhoud
Synthese ergotherapie in de fysieke revalidatie
Klinisch redeneren
De therapeutische relatie
Het verwerkingsproces
Evidence based practice

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen 'ergo in de fysieke revalidatie m.i.v. assessment', 'ergo in de kinderrevalidatie/ ontwikkelingsstoornissen m.i.v. assessment', 'ergo in de ouderenzorg m.i.v. assessment' en 'ergo in de GGZ m.i.v. assessment' moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK en EVC
Zie ook de volgtijdelijkheidstabel

Eindcompetenties
Werken met en voor cliënten:
         - Opstellen, evalueren en bijsturen van een handelingsplan
                 - De student is in staat om doelen te formuleren, te kiezen, hiërarchie aan te brengen en prioriteiten te bepalen
                 - De student is in staat een handelingsplan op te stellen, interventiestrategie te bepalen
                 - De student is in staat een handelingsplan te evalueren en bij te sturen
         - Methodisch handelen
                         - De student is in staat om inzicht te verwerven in het totale proces van methodisch (ergo)therapeutisch handelen en kunnen dit inzicht omzetten in concreet handelen

Werken in en vanuit een (arbeids)organisatie:
         - Beleid maken, ondernemen
                 - De student is in staat om te komen tot inzicht in de maatschappelijke relevantie van ergotherapie en in de actuele positie van ergotherapie in relatie tot totale welzijns- en gezondheidszorg, inzicht in overheidsbeleid
                 - De student is in staat doelen te stellen, een eigen visie te ontwikkelen (en om te zetten tot een beleid)

Werken aan de eigen deskundigheid:
         - Deskundigheid bezitten, opbouwen, bevorderen
                 - De student is in staat deskundigheid te verwerven en te vergroten
                 - De student is in staat te reflecteren over en te plannen van eigen deskundigheid
         - Onderzoek
                         - De student is in staat om wetenschappelijke en vakliteratuur te beoordelen / om evidence te beoordelen

Algemene competentie:
1. De student heeft denk- en redeneervaardigheden, heeft het vermogen tot kritisch reflectief denken en handelen
2. De student heeft een actieve houding ten aanzien van beroepsvernieuwing

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus te bekomen via de cursusdienst
Informatie wordt verstrekt via de elektronische leeromgeving

Handboek:
KINEBANIAN A. en LE GRANSE M., Grondslagen van de ergotherapie, 2de druk, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg, 2006, 911 blz.
(Dit handboek wordt gebruikt in verschillende opleidingsonderdelen verspreid over de drie modeltrajecten)

Jaarboek Ergotherapie 2009 – Vlaams Ergotherapeutenverbond – uitgeverij Acco (dit boek zal in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt worden)

Studiekosten
Ongeveer € 2,00 aan cursusmateriaal

Jaarboek Ergotherapie: ongeveer € 24

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot ondersteuning via informeel consult

Onderwijsvormen
Docerend met interactie
Praktijklessen onder andere a.d.h.v. casussen

Evaluatievorm
Examen op het einde van het 1ste semester

Schriftelijk examen (1,5 studiepunt)
2 de examenzittijd is mogelijk

Permanente evaluatie casussen (0,5 studiepunt)
De punten van de permanente evaluatie blijven behouden in geval van 2 de zittijd


Mondelinge synthesevraag (1 studiepunt) die doelgroepoverschrijdend is dus samen met "Ergo in de ouderenzorg", "Ergo in de kinderrevalidatie/ontwikkelingsstoornissen" en "Ergo in de GGZ". Aangezien dit evaluatiemoment doelgroepoverschrijdend is en binnen elk van de vier doelgroepen meetelt voor 1 studiepunt, heeft de mondelinge synthesevraag een totale waarde van 4 studiepunten. Voor alle duidelijkheid: - Totale waarde mondelinge synthesevraag – 4 studiepunten (4x1) - Waarde binnen de respectievelijke opleidingsonderdelen – 1 studiepunt

2 de examenzittijd is mogelijk
De studenten die in de 1 ste zittijd 10/20 behalen op deze mondelinge proef zijn niet verplicht dit opnieuw te doen in de 2 de zittijdOP-leden
Kristof Uvijn